תביעה שהוגשה על ידי XL Energy International Corp. כנגד Cool Trade & Industry Co. וכנגד מדינת ישראל – אגף המכס והמע"מ. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בפני השופט גדעון גינת. ביום 17.11.2014 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: התובעת,XL Energy  עוסקת בייצור של משקה תחת השם: "XL", מדובר ב"משקה אנרגיה מוגז בתוספת קפאין וטאורין".
התביעות הוגשו בעקבות יבוא על ידי הנתבעת של שני משלוחים של כ-600,000 אלף פּחיוֹת ריקות של "משקה אנרגיה", בכל משלוח, שעוכבו על-ידי מְנהל המכס, מכוח סמכותו לפי סעיף 200א. לפקודת המכס [נוסח חדש]. התביעה הראשונה הוגשה לאחר שמשלוח של פּחיוֹת "HIPHOP" עוכב כאמור על-ידי מְנהל המכס. התובעת טוענת כי מדובר בפּחיוֹת הנושאות גוון כחול עם בּועות כחולות כהות, והסימן "X2" בצבע אדום. התביעה השנייה הוגשה בעקבות משלוח של פּחיוֹת שעוכב. תיאור הפּחיוֹת של המשלוח השני שונה מזה שבמשלוח הראשון: הורדו הבּועות הכחולות הכהות, "X2" הוא בצבע שחור/כּסוּף ולא בצבע אדום.
התובעת טוענת להפרה של סימן מסחר  בשני סימני מסחר רשומים: סימן מס' 216718  ו-סימן מס'217476   וכן לגניבת.
להלן סימני המסחר של התובעת:
סימני המסחר של XL
להלן מוצר התובעת לצד מוצרי הנתבעת:
מוצרי התובעת לצד מוצרי הנתבעת
תוצאות ההליך: התביעה התקבלה בחלקה. נפסק כי הפחיות שיובאו במשלוח הראשון מפרות את סימני המסחר של התובעת ועולות כדי עוולת גניבת עין ואילו הפחיות שיובאו במשלוח השני אינן מפרות את סימני המסחר של התובעת ואינן עולות כדי גניבת עין.
בית המשפט הורה כדלקמן:
א. מנהל המכס ידאג להשׁמדה של הפּחיוֹת מוּשׂא התביעה הראשונה. הוצאות האחסנה וההשׁמדה של פּחיוֹת אלה – על הנתבעת 1;
ב. ניתן בזאת צו מניעה האוסר על הנתבעת 1 לייבא ו/או לשווק, במישרין או בעקיפין, פּחיוֹת דוּגמת אלה מוּשׂא התביעה הראשונה;
ג. יבוטל עיכוב הפּחיוֹת מוּשׂא התביעה השנייה. הוצאות האחסנה של הפחיות, שעוכבו במסגרת התביעה השנייה, יחולו על התובעת;
ד. בשׂים לב לתוצאה, לא עשה בית המשפט צו בדבר הוצאות והוא נמנע מסעדים כספּיים נוספים.
להלן נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת ההליך:

גניבת עין והפרת סימן מסחר בפחיות המשקה

לצורך הוכחת עוולת גניבת עין יש להוכיח שני יסודות: האחד, מוניטין והשני הטעייה.
בית המשפט קיבל את עמדת התובעת, כי ההיקף הנרחב של מכירות פּחיוֹת המשקה, שמתוצרתה, הקנה מוניטין לפּחיוֹת אלה בכל הקשור לתיאור המוצר.
לעניין שאלת ההטעיה, אזכר בית המשפט העיקרון לפיו זכרונו של הצרכן אינו מושלם. הכלל, לפיו זכרונו של הצרכן אינו מושלם. המוצרים השונים אינם מוצגים בפניו באותו אופן כפי שרואה אותם, במהלך הדיון, בית המשפט. לעיתים יראה הצרכן רק את מוצר הנתבעת 1, וזאת לאחר שראה בעבר, והוא זוכר באופן בלתי-מושלם, את מוצרי התובעת. במקרים אחרים רואה הצרכן את המוצרים השונים יחד עם מוצרים מתחרים אחרים באותו שׁוּק.
בבחינת דמיון  מטעה בין סימנים או בין תיאור הזכּאי להגנה מכוח העוולה של גניבת עין, יש לבחון את הסימנים בכללוּתם, תוך כדי התחשבות ברכיבים הדומיננטיים בסימן, זאת גם מנקודת-מוצא של זכרונו הבלתי-מושלם של הצרכן.
שאלת אפשרות ההטעיה נתונה לבית-המשפט. עם זאת, עשוי בית-המשפט להיעזר לצורך  הכרעה בשאלה האמורה, גם בראיות לגבי השׁוּק בו נמכרים או עשויים להימכר המוצרים שבמחלוקת. במקרה הנוכחי, השׁוּק הרלוונטי הוא זה שבשִׁטחי הרשות הפלשׂתינית. נפסק כי אין ראיה מכּלי ראשון לגבי האופן שבו מתנהל שׁוּק משקאות האנרגיה בשִׁטחי הרשות הפלשׂתינית. לא הובאה בפניי עדוּת של קניין או של קמעונאי או סיטונאי, הפּעיל בתחום האמור.

מונופולין לגבי שימוש בצבע או אות בפני עצמה

ביתי המשפט הסתייגו בדרך כלל ממתן מונופולין לגבי שימוש בצבע. בדרך כלל, גם אות בפני עצמה אינה נושא להגנה.
לא יוענק מונופולין מכוח סימן מסחר המגן על צבע (בלבד) כאשר הגנה מעֵין זו, תעמיד את המתחרה בעמדת נחיתות, שאינה קשורה למוניטין של הבעלים של הסימן. ההחלטה אם להגביל את המונופולין של בעל סימן המסחר מחמת עקרון הפונקציונליות והאבחנה  בין מידת הפונקציונליות של הסימן לבין הצלחתו כמותג מסחרי תלויים מאוד בנסיבות העובדתיות של המקרה.
לאחר שבּחן בית המשפט את הפּחיוֹת השונות, הן אלה של בעלות-הדין,  והן אלה של יצרנים אחרים הפעילים בשׁוּק הרווּי הנדון, סבר בית המשפט כי לא ניתן להתעלם מאלמנטים המשותפים לכלל היצרנים: הצורה הכללית של הפּחית, שימוש בצבע כחול, ושימוש באות X. בית המשפט לא סבר כי יצרן העושה שימוש באלמנטים ראשוניים המקובלים בשׂפה (כמו אותיות או מושגים הכלולים במילון), יכול לקבל מונופולין לגביהם, כאשר השימוש הוא תיאוּרִי ועולה בקנה אחד עם המובן הלשוני של המושג. במקרה הנוכחי נפסק כי השימוש באות X, בצבע הכחול או באיוּר של בּועות, לגבי משקה, אינו יכול להקנות מונופולין  לתובעת, כאשר ההתייחסות היא למשקאות אנרגיה מוגזים.
נפסק כי הדמיון בין הפּחיוֹת מוּשׂא המשלוח הראשון לבין אלה של התובעת, אכן עלול להטעות ויש בו אמנם הפרה של סימני המסחר של  התובעת, כמו גם פגיעה בזכויות התובעת מכוח העוולה של גניבת עין, בעיקר בשל כך שהרקע הכחול בו נעשה שימוש דומה עד כדי זהות לסימן המסחר הרשום של התובעת (וככזה נהנה מחזקת התקפות).
נפסק כי לא אלה פני הדברים בכל הקשור לפּחיוֹת מוּשׂא המשלוח השני, עליהן ישנו הכיתוב: Hip Hop  ENERGY X2. שם נעשה שינוי ברקע הכחול, והמראה הכללי, על רקע משקאות האנרגיה, אין בו כדי להטעות את הצרכן.  על כן נפסק כי אין בפּחיוֹת המשלוח השני כדי להפר את זכויות התובעת מכוח סימני המסחר הרשומים או מכוח העוולה של גניבת עין.
שאלה לגבי המאמר?
Have a question about the article?