משרד בוטיק העוסק בתחומי קניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים ואינטרנט

תג: בקשה לסימן מסחר

22 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר

המבקשת 1, אנטיפוד השקעות בע"מ והמבקש 2, איל אליפז, הגישו בקשות לרישום סימני מסחר. בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים נדון הליך תחרות בין שתי הבקשות. ביום 8.10.2015 ניתנה ההחלטה בתיק
 
העובדות: שתי בקשות לרישום סימני מסחר. המבקשת 1, אנטיפוד השקעות בע"מ הגישה את בקשה מספר 260143 לרשום סימן המסחר "יקב עדן" ביום 22.10.2013 בגין משקאות אלכוהוליים בסוג 33. 
 
ביום 31.07.2014 הוגשה בקשתו של מר איל אליפז, המבקש 2, בקשה מספר 267215 לרשום סימן מסחר בשם "עדן" בגין משקאות אלכוהוליים בסוג 33.
 
מחלקת סימני המסחר סברה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ולפיכך הפעילה בין שתי הבקשות הליכי תחרות על פי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר ומכאן הליך זה.
 
תוצאות ההליך: נפסק כי בחינתה של בקשה לרישום סימן מסחר מספר 267215 "עדן" של אליפז תימשך. בקשה 260143 תסורב. 
 
בנוסף נפסק כי אנטיפוד תישא בהוצאות אליפז בגין הליך זה בסך של 9,000 ₪ כולל מע"מ.  
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר

סעיף 29(א) לפקודה קובע כדלהלן:
"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."
 
המבחנים לקביעת בכורתו של סימן אחד על פני רעהו בהליך כגון דא הינם שלושה: 
1. מועדי הגשת הבקשות לרישום; 
2. מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידיו עד להגשת הבקשה וממועד הגשת הבקשה; 
3. תום הלב של כל אחד מהמבקשים בבחירת סימנו.
 

מבחן א: מועד הגשת הבקשות

אנטיפוד הגישה את בקשתה לרישום סימן מסחר באוקטובר 2013 מספר חודשים משמעותי לפני הגשת הבקשה על ידי אליפז. 
 
עם זאת, מועד הגשת הבקשות הינו המבחן המשמעותי פחות מבין המבחנים שבפסיקה. נפסק כי מועד הגשת הבקשות לרישום יכול להוות לעתים אינדיקציה לעניין היקף השימוש בסימנים. ואולם מעדותו של אליפז הובהר כי כלל לא היה מודע לחשיבות רישום סימן המסחר ועל כן לא פעל לרישומו עד אשר נתקל בבקבוק הנושא את הסימן שמיוצר על ידי אנטיפוד.
 
לפיכך נפסק כי רק אם ייקבע כי ביתר המבחנים כפות המאזניים מעויינות, יקבע מבחן הגשת הבקשות. 
 

מבחן ב: תום הלב 

מבחן תום הלב המיושם בהליכים כגון דא הינו תום הלב בבחירת הסימן ובשימוש בו. במלים אחרות, אם בחר מבקש בסימנו שלא מתוך רצון להיבנות מן המוניטין של מתחרהו ואם גם בהמשך השימוש בסימן לא ניסה לייחס לעצמו מוניטין לא לו, הרי שניתן לקבוע כי עמד במבחן זה. 
 
נפסק כי בענייננו לא ניתן לקבוע כי צד זה או אחר ניסה להיבנות מן המוניטין של הצד שכנגד. יתרה מכך, לאור העובדה שהיין של אנטיפוד שווק רק מסף שנת 2013 לא ניתן לסבור כי אליפז ביקש להיבנות מן המוניטין של אנטיפוד. מר אליפז העיד כי הגיש את הבקשה לרישום הסימן רק לאחר שהתוודע ליין של אנטיפוד. 
 
מן הצד השני, לא הוכח כי בשעה שבחר מר מרציאנו, מנהל אנטיפוד, בסימן עדן, הכיר את היינות של אליפז.
על כן נפסק כי שני הצדדים בחרו בסימניהם בתום לב ועשו בהם שימוש בתום לב. 
 

מבחן ג: היקפי השימוש בסימנים

סגנית הרשמת דחתה את טענת בא כוחו של אליפז ביקש להחיל בענייננו את "מאזן הנזקים" לפיו הנזק הכלכלי שייגרם לאליפז אם בקשתה של אנטיפוד תגבר יהיה רב ביותר משום שזהו סימנו היחידי אותו טיפח ובו השקיע החל משנת 2007. נפסק כי המבחנים לעניין העדפתו של מבקש רישום סימן מסחר על פני מבקש מתחרה קבועים הם בפסיקה זה זמן וסגנית הרשם לא סברה כי בסמכותה לשנותם כעת. אמנם התוכן שנוצק לתוך המבחנים משתנה עם שינוי העתים ונסיבות המקרה הספציפי ואולם המבחנים עומדים. 
 
היקף השימוש שהוכיחה אנטיפוד בסימן המבוקש הינו רב. על פי החשבוניות שהוגשו מכרה אנטיפוד בקבוקי יין הנושאים את הסימן Eden בשנים 2014 – 2015 בהיקף של מאות אלפי שקלים. אין מחלוקת כי לא היו מכירות תחת המותג אלא לאחר שסופקו לאנטיפוד התוויות של הבקבוקים על ידי הדפוס ממנו הוזמנו. 
 
עם זאת, עיקר המכירות שהוכחו אינן בישראל אלא בארצות הברית, בצרפת ובסין. מעידות על כך התוויות הנושאות את שמות היבואנים בארצות הברית ובצרפת. התוויות כתובות כולן אנגלית או צרפתית וזאת למעט שורה או שתיים בעברית. יש בכל אלה כדי להעיד כי הבקבוקים נועדו לשיווק בעיקר בחו"ל. 
 
נפסק כי אף אם יש לקחת לעתים בחשבון שימוש שנעשה בסימן מחוץ לישראל, למשל, כאשר עסקינן בסימן מוכר היטב המוגש לרישום בישראל, הרי שבהפעלת מבחן השימוש במסגרת הליכי תחרות יש לבחון את מידת השימוש בסימן בישראל. הדבר נובע מכך שזכויות בסימן מסחר רשום הינן טריטוריאליות ועל כן גם כשירות הרישום של הסימן תיבחן ביחס לאותה מדינה. 
 
לסיכום, נפסק כי אליפז הוכיח כי עשה שימוש מתמשך בסימן המבוקש לרישום משנת 2007, עת הוקם היקב, ועד היום. שימוש זה היה בתחילה מועט, אולם עם השנים רכש היין מוניטין. לעומתו, אנטיפוד עשתה שימוש בסימן החל מסוף שנת 2013 בלבד. בחלק מהיינות נעשה שימוש בסימן Eden ובחלק אחר בסימן המבוקש לרישום Eden Winery. מיעוט בלבד של היין שווק בישראל, לא נעשה כל קידום מכירות או פרסום לסימן.
 
בנסיבות אלה נפסק כי ידו של אליפז על העליונה במבחן זה. 
 

כשירות של סימנים לרישום במסגרת הליך תחרות

לבסוף טוענת אנטיפוד כי הסימן "עדן" הינו סימן מסחר מתאר ביחס ליינות ועל כן אין להקנות בו שימוש ייחודי לגורם כלשהו. 
 
סגנית הרשם אזכרה את הפסיקה בעניין זה וקבעה כי כבר הוכרע בעניין ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסם בנבו, 25.12.2006) כי -  
"בגדרי ההליך לפי סעיף 29 לפקודה קיימת הסמכות לדון בשאלה המקדימה שעניינה כשירותם של הסימנים לרישום. לפיכך בחן הפוסק את השאלה האם הסימנים נושאים אופי מבחין, קרי האם יש בסימנים "כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של אחרים" (סעיף 8 לפקודה)." 
 
ואולם סגנית הרשם לא סברה כי הכרעה זו מתבקשת בענייננו וקבעה כי: מבלי להכריע בעניין זה נראה כי הסימן "עדן" ביחס ליינות אינו משולל אופי מבחין כלשהו. זאת ועוד, לא הייתה לצדדים הזדמנות נאותה להוכיח כי הסימן הינו כה מתאר עד כי אינו יכול לרכוש אופי מבחין או כי לא רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש. 
 

רישום מקביל - סעיף 30 לפקודה

אנטיפוד טוענת כי בשל השוני בעיצוב הבקבוקים וקהל היעד השונה ניתן לאשר את רישום הסימנים זה לצד אלה. סעיף 30 לפקודה הדן ברישום מקביל קובע כדלקמן:
"(א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."
 
תנאי לרישום מקביל של סימני מסחר דומים לגבי אותם טובין הינו כי המבקשים עשו בסימניהם שימוש בתום לב וזאת בתנאי שלא יהיה ברישום המקביל כדי להטעות את הציבור.  
נפסק כי כפי שטען בצדק אליפז, אין לבחון את השימוש שנעשה כעת בסימנים המבוקשים לרישום על פני המוצרים, אלא את הסימנים כפי שנתבקש רישומם. סימני המסחר הוגשו לרישום ללא כל עיצוב. לפיכך מרגע שיירשמו הסימנים ניתן יהיה להשתמש בהם בכל עיצוב וכל צד יהיה רשאי לשנות עיצוב זה במהלך השנים. 
 
נפסק כי הסימנים דומים הם עד כדי להטעות שהרי הרכיב הדומיננטי בסימנים הינו "עדן" והוא המשותף. הרכיב השונה "יקב" הוא רכיב גנרי ואין בו כדי להבחין בין הסימנים. שני הסימנים נועדו לסימון אותם טובין בדיוק (יינות). אמנם צינורות השיווק אינם זהים, אך לא הוכח כי ההבחנה הינה מספקת.
בנסיבות אלה נפסק כי אין מקום להתיר רישום מקביל של הסימנים.
 

7 בדצמבר, 2015,

0 תגובות

התנגדות לרישום סימן המסחר "HOME4U"

התנגדות לרישום סימן המסחר
התנגדות שהוגשה מטעם מר עודד ליפשיץ (להלן: "המתנגד") לרישום השם "HOME 4 u תיווך וייעוץ בנדל"ן REAL ESTATE AGENCY" (מעוצב) כסימן מסחר מס' 238757 בעבור עסקי נכסי דלא ניידי הנכללים בסוג 36 (להלן: "הסימן המבוקש" או "הבקשה"). הבקשה הוגשה ביום 27.6.11 על ידי מר איציק פרץ (להלן: "המבקש"), וההתנגדות לבקשה זו הוגשה ביום 21.10.12. 
 
העובדות: המבקש הנו הבעלים של משרד לתיווך נדל"ן הפועל באזור נתניה, השרון והסביבה מאז שנת 2007.  המתנגד עוסק אף הוא בתחום תיווך מקרקעין, וזאת מאז שנת 1999. כמו כן, ביום  18.1.2005 הגיש המתנגד בקשה לרישום סימן המסחר "HOME4U" שמספרו 177762, והסימן נרשם על שמו. נטען כי בשנת 2008, חיפש המבקש אחר שם מתחם עבור אתר האינטרנט אותו ביקש להקים עבור המשרד בנתניה. משגילה כי שם המתחם Home4u.co.il אינו פנוי, רכש המבקש את שם המתחם www.Home4u.org.il והחל לעשות בו שימוש.
 
ההתנגדות לרישום סימן המסחר מבוססת על הוראת סעיף 24(א1) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ולפיה קיימת סיבה לפיה מוסמך הרשם לסרב לבקשת הרישום. עילות ההתנגדות בהן דנים במסגרת החלטה זו הן אלו המנויות בסעיפים 11(6) ו-11(9) לפקודה. במסגרת ההתנגדות, מתבקש הרשם, להכריע האם הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימנו הרשום של המתנגד, כמו גם לשם המתחם אשר בבעלותו, ולדחות את רישומו.
 
תוצאות ההליך: ההתנגדות התקבלה, נפסק כי בקשת הרישום נדחתה ובנוסף יישא המבקש בהוצאות המתנגד ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 9,000₪ בתוספת מע"מ.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך: 

האם דמיון בין שני סימני מסחר עולה לכדי הטעיה?

סעיף 11(9) לפקודה מעניק לבעל סימן מסחר רשום הגנה מפני רישום סימן הזהה או הדומה לסימנו הרשום, באופן אשר עלול להטעות את הציבור ולגרום לבלבול בין הטובין או השירות של בעל הסימן הרשום לאלו של בעל הסימן המבוקש. 
 
מאחר שבענייננו, הסימן המבוקש דומה (ולא זהה) לסימן הרשום, נפסק כי יש להכריע באמצעות בחינת שאלת קיומה או העדרה של סכנת הטעיה בין הסימן המבוקש לבין הסימן הרשום, תוך התייחסות לפרטת סחורות הסימנים. 
 
כידוע, הכרעה בשאלת הדמיון המטעה בין שני סימנים תערך על פי "המבחן המשולש" הלא הוא מבחן המראה והצליל, מבחן צינורות השיווק, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות וכן בעזרת מבחן יתר נסיבות העניין.
 
בהתנגדות המבוססת על סעיף זה אין כל נפקות לשאלת כשירותו של סימן רשום אחר או שאלת השימוש בו לעניין סעיף 41 לפקודה. שאלות אלו מקומן בהליכים אחרים המתנהלים בפני רשם הפטנטים. לפיכך, טענותיו של המבקש לעניין תקפות הסימן הרשום והיקף השימוש בו על ידי בעליו אינן רלוונטיות לענייננו.
 
תנאי מקדים לבחינת התנגדות על בסיס סעיף 11(9) הנה כי עסקינן באותם טובין או טובין מאותו הגדר. בענייננו, סימנו של המתנגד רשום בעבור שיווק ותיווך נדל"ן הכלולים בסוג 36. הסימן המבוקש, מתייחס לעסקי נכסי דלא ניידי שהינם למעשה שירותים זהים לאלו המנויים בפרטת סחורות הסימן הרשום. לפיכך, נפסק כי המדובר בסימנים המתייחסים לשירותים מאותו ההגדר.
 

מבחן המראה והצליל

בבחינת המראה והצליל יש לבחון את הסימן בכללותו, בשים לב לזיכרונו הבלתי מושלם של הצרכן וללא השוואה פרטנית בין רכיביו השונים. יחד עם זאת, יש ליתן חשיבות לרכיב הדומיננטי בסימן, אשר עלול להשליך על מידת הדמיון המטעה בין הסימנים
 
בענייננו, נפסק כי המרכיב הדומיננטי בסימן המבוקש הנו הצירוף "HOME 4 u" (להלן: "הצירוף הדומיננטי"). רכיב זה מופיע ראשון, בחלקו העליון של הסימן וכתוב בגופן הגדול והבולט ביותר. אין ביתר האלמנטים המופיעים בסימן בכדי לבדל את הסימן דיו מן הסימן הרשום. צירוף המילים: "תיווך וייעוץ בנדל"ן REAL ESTATE AGENCY" כמו גם צורת הבית בצבעו האדום הינם שגורים בתחום עיסוק הנדל"ן והתיווך. לפיכך, ניתן להניח כי אלמנטים אלו יהיו "שקופים" עבור ציבור הצרכנים, אשר בזיכרונם כמו גם בלשונם, יתקצר הסימן המבוקש לכדי הצירוף "HOME 4 u" בלבד. 
 
על כן נפסק כי קיים דמיון רב בין הסימן הרשום לבין חלקו הדומיננטי של הסימן המבוקש, הן מבחינת המראה (באופן חלקי) והן מבחינת הצליל. 
 

מבחן סוג הסחורות, צינורות השיווק וחוג הלקוחות

במקרה דנן, נפסק כי הן המבקש והן המתנגד עוסקים בתיווך מקרקעין. המבקש העלה טענה, לפיה אין המדובר באותו ציבור לקוחות שעה שהמתנגד פועל באזור תל אביב, ואילו המבקש פועל באזור נתניה והשרון. נפסק כי לא ברור אם אכן מדובר בקהלי יעד שונים וכי יש בשוני גיאוגרפי זה בכדי להפחית את סכנת ההטעיה. ציבור הלקוחות של שני הצדדים הנו ציבור המעוניין בתיווך מקרקעין. לא הובאה ראיה מספקת לפיה אדם המעוניין במקרקעין באזור מסוים, יפנה דווקא למשרד תיווך הממוקם באזור המבוקש. בנוסף, אין זה מן הנמנע כי מי מהצדדים בתיק זה יחפוץ להרחיב את שירותיו למחוזות גיאוגרפיים נוספים בישראל. 
 
כפי שנקבע לא אחת, שטחה של מדינת ישראל הינו כמעט מיניאטורי, וכל חלוקה גיאוגרפית לעניין השימוש בסימני מסחר רשומים לרוב אינה ברת ביצוע. נוכח האמור לעיל, אין אלא לקבוע כי קיימת זהות לעניין חוג הלקוחות אליהם פונה בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן המבוקש. 
 
מן הראיות שצורפו, נראה כי שני הצדדים עושים שימוש באותם צינורות שיווק. כך, מטעם שני הצדדים הובאו פרסומי נכסים מלוחות מודעות ברשת האינטרנט. אין בהליך ההתנגדות מקום לבחינת תקפות סימנו הרשום של המתנגד. מאידך, בראיות אלו יש דווקא בכדי לתמוך בטענה כי שני הצדדים עושים שימוש באותם אמצעי פרסום ושיווק. כידוע, דמיון באופן הפרסום והשיווק,  עשוי להגביר את החשש לבלבול בקרב הציבור. חשש זה מקבל משנה תוקף, שעה שלוחות פרסום אלו נעדרים אפשרות לצירוף סימן מעוצב, ועל המפרסם לציין את שם עסקו אך ורק באופן מילולי.
 
הנה כי כן קיימת זהות בסוג הלקוחות אליהם פונים המבקש והמתנגד, כמו גם זהות ביחס לצינורות שיווק השירותים המוצעים על ידי בעלי הסימנים. בכך יש להגביר משמעותית את החשש להטעייתו של הציבור ככל שירשם הסימן המבוקש. 
 
על כן נפסק ככ לאור המסקנה לפיה קיים דמיון מטעה הן במבחן המראה והצליל והן במבחן סוג הלקוחות וצינורות השיווק נראה כי די בכך בכדי להורות על קבלת ההתנגדות על בהעדר כשירות על בסיס החלופה הקבועה בסעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר. 
 
הוחלט לקבל את ההתנגדות ולדחות את הבקשה לרישום הסימן המבוקש. בנוסף הוחלט כי המבקש יישא בהוצאות המתנגד בגין שכ"ט עו"ד בסך 9,000 ש"ח ₪ בתוספת מע"מ.

12 בפברואר, 2015,

0 תגובות

מעמדו של צד שלישי בהליך בחינה

בקשה לסימן מסחר שהוגשה על ידי המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ, הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני  ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 1.12.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקשת הגישה בקשה לסימן מסחר מילולי  "חלית? נפצעת?" בסוגים 36 ו-45. בהודעותיה למבקשת סירבה מחלקת סימני המסחר לרשום את הסימן המבוקש בשל היותו חסר אופי מבחין לגבי השירותים המבוקשים כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר וכן מהטעם שהסימן המבוקש נוגע במישרין אל מהות או איכות השירותים שלסימונם הוא נועד, בהתאם לסעיף 11(10) לפקודה.
 
לטענת המבקשת, סימנה רכש אופי מבחין. משלא עלה בידי המבקשת לשכנע את מחלקת סימני המסחר בטענותיה, סורב הסימן לרישום. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, סגנית הרשמת הורתה על קיבול הסימן לרישום ופרסומו להתנגדויות הציבור.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

10 ביוני, 2014,

0 תגובות

סימן מסחר מוכר היטב כעילת התנגדות - Selected

סימן מסחר מוכר היטב כעילת התנגדות - Selected
אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב בע"מ הגישה התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת אליעז בנימינה (18-18) בע"מ. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 7.4.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: התנגדות לשתי בקשות לרישום סימני מסחר מעוצבים אשר הוגשו מטעם בנימינה בסוג 33 (משקאות אלכוהוליים) כדלקמן: בקשה לרישום סימן מס' 223721"BINYANINA RESERVE BINYAMINA SELECTED VINEYARDS" וכן בקשה לרישום סימן מסחר מס' 230010"BINYAMINA SELECTED VINEYARDS".
 
לטענת המתנגדת היא עושה שימוש נרחב החל משלהי שנות ה - 70 בסימן "Selected". הסימנים המבוקשים כוללים במלואם את הסימן המוכר היטב "Selected" ודומים כדי להטעות לסימניה הרשומים של המתנגדת, בין היתר לסימן מסחר מס' 165763 "סלקטד-Selected". אי לכך הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום על פי הוראות סעיף 11(6), 11(9), 11(14) ו – 11(13) לפקודה.
 
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית. נפסק כי אין חשש להטעייה בין הסימנים. בנוסף נפסק כי המתנגדת תשלם למבקשת את הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 
 

8 ביוני, 2014,

0 תגובות

אופי מבחין מולד ונרכש בבקשה לסימן מסחר

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת חשבונית ירוקה בע"מ. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 13.4.2014 ניתנה החלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "חשבונית ירוקה" בסוגים 35, 36 ביחס לניהול עסקים להפקת חשבוניות קבלות באינטרנט. הבקשה סורבה לרישום בטענה כי הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר. כמו כן דחה הבוחן את רישום הסימן המבוקש לפי סעיף 11(10) לפקודה, זאת  מאחר שהמילים המרכיבים את הסימן מקובלים במסחר לתיאור השירותים לגביהם מבוקש הרישום. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה. נפסק כי הסימן המבוקש חסר אופי מבחין מולד או נרכש.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

30 באפריל, 2014,

0 תגובות

דמיון מטעה בין סימני מסחר

דמיון מטעה בין סימני מסחר
מילניום מרקטינג - אינטרטרייד (1999) בע"מ הגישה התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת FARM CHALK INVESTMENT LIMITED. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 12.3.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר "Clip Fresh-By Farm Chalk" (מעוצב), לגבי מכלים לאחסון מזון, הנכללים בסוג 21. לטענות המתנגדת, הסימן המבוקש מטעה ביחס לסימנה הרשום גם הוא בסוג 21 - "Click & fresh" (מעוצב) ועל כן לטענתה סימן המבקשת אינו כשיר לרישום מכוח סעיף 11(6) (תחרות בלתי הוגנת במסחר ובהטעיית הציבור) וסעיף 11(9) (הטעייה ביחס לסימן רשום) לפקודה בכך שזהה הוא או דומה עד כדי הטעיה לסימנה הרשום. 
 
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית. נפסק כי אין חשש להטעייה בין הסימנים.
 
על החלטה זו הוגש ערעור שנדחה להחלטה בערעור ראו את המאמר שלהלן.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

28 באפריל, 2014,

0 תגובות

סימנים בעלי רכיב מתאר דומה

סימנים בעלי רכיב מתאר דומה
חברת שלהבת מפעל לייצור נרות בע"מ הגישה התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת פולק, שטינברג בע"מ. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 27.3.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר "לפידאור" לגבי התקנים ואביזרים למאור, הנכללים כולם בסוג 11. לטענות המתנגדת, הסימן המבוקש מטעה ביחס לסימנה הרשום גם הוא בסוג 11 - "פתילאור" ועל כן לטענתה סימן המבקשת אינו כשיר לרישום מכוח סעיף 11(9) לפקודה בכך שזהה הוא או דומה עד כדי הטעיה לסימנה הרשום. עוד טוענת המתנגדת כי הסימן מטעה את הציבור ומעודדת תחרות בלתי הוגנת לפי סעיפים 11(5) ו- 11(6) לפקודת סימני המסחר.
 
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית. נפסק כי המתנגד יישא בהוצאות המבקשת בסך 1,500 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך של 17,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 
 

10 במרץ, 2014,

0 תגובות

בקשה לסימן מסחר שנרשם במדינות בעולם

בקשה רב-סוגית לרישום סימן מסחר. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 27.2.2014  ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר BIOSENSORS (לא מעוצב)שהוגשה על ידי חברת Biosensors Europe לגבי תרופות בסוג 5; תוכנת מחשב בסוג 9; תומכנים בסוג 10; שירותים חינוכיים; 41;שירותים מדעיים בסוג 42; שירותים כירורגים בסוג 44. הבקשה סורבה על ידי מחלקת סימני המסחר בטענה כי הסימן חסר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר וכן בשל כך שהסימן נהוג ומקובל במסחר כאמור בסעיף  11(10) לפקודה.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן המסחר מתקבלת. הרשם הורה על קיבול הסימן בהתאם להוראות סעיף 16 לפקודה, בכפוף לתיקון נוסח הפרטה של הסימן בסוג 5.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

4 בפברואר, 2014,

0 תגובות

רכיב דומיננטי תיאורי בסימן מסחר

רכיב דומיננטי תיאורי בסימן מסחר
חברת המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ הגישה התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגש על ידי חברת עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ. הליך נדון בפני אסא קלינג, רשם סימני המסחר. ביום 12.1.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "ויסקוג'ל" בגין מזרונים ומיטות, כולם בסוג 20. הבקשה נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות. 
 
 לאחר הפרסום הגישה חברת המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ התנגדות לרישום הסימן. בהודעתה טענה המתנגדת כי בבעלותה ארבעה סימני מסחר רשומים הכוללים את המלה "ויסקו" : סימן מסחר 173365  Viscotech" ויסקוטק", סימן מסחר 173366  Viscorest" ויסקורסט" וסימן מסחר 173367  Viscopillow" ויסקופילו" כולם בסוג 20 לגבי "כריות שינה עשויות ויסקוזה" וכן סימן מסחר 173368  Viscomedic" ויסקומדיק" בסוג 10 לגבי "כריות שינה אורתופדיות העשויות VISCO".
 
המתנגדת סבורה כי המלה "ויסקו" מזוהה עם מוצריה ולטענתה הרכיב "ויסקו" בסימן המבוקש  זהה לאלה שבסימנים שלה ודומה להם עד כדי להטעות את הציבור, ולפיכך אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 11(6), 11(9) ו- 11(14) לפקודת סימני המסחר.
 
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחתה. נפסק כי לפי המבחן המשולש עולה שאין חשש להטעיה בין הסימנים. על כן הורה רשם סימני המסחר על רישום סימן מסחר 233949 בפנקס סימני המסחר.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

4 בפברואר, 2014,

0 תגובות

בקשה לרישום סימן מסחר תלת ממדי

בקשה לרישום סימן מסחר תלת ממדי
בקשה לרישום סימן מסחר תלת ממדי VitaminWater שהוגשה על ידי חברת Energy Brands לגבי בקבוק בסוג 32, בגין משקאות לא אלכוהוליים. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני אסא קלינג, רשם סימני המסחר. ביום 29.1.2014  ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לרישום דמות תלת-מימדית של בקבוק כסימן המסחר. מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן, בנימוק כי "הסימן המבוקש הוא סימן תלת-ממדי של מיכל עבור הטובין המבוקשים".
 
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן המסחר נדחית.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

22 בינואר, 2014,

0 תגובות

בקשה לסימן מסחר המפרה זכות יוצרים

בקשה לסימן מסחר המפרה זכות יוצרים
ABRAHAM BERMAN וחברת GB Clothing LLC הגישו התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי ג'י.בי. הלבשה חסידית בע"מ. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 1.12.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב הכוללת את המלל GB Gentleman Boutique, עבור דברי הלבשה בסוג 25. 
 
המתנגדים טוענים כי הינם מן המובילים בעולם בייצור ביגוד חסידי. עוד טוענים המתנגדים כי החל משנת 2004 הם מייצרים ביגוד חסידי באמצעות המותג GB Glauber & Bierman (שאינו רשום בישראל) ומשווקים אותו במגוון ערוצים. 
 
המתנגדים טוענים כי סימנם מוכר היטב וכי יהיה ברישום הסימן המבוקש כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת ולהטעיה בניגוד להוראות סעיפים 11(6), 11(13), 12 לפקודת סימני מסחר וזאת לאור  הדמיון בין המראה והצליל של הסימנים, סוגי הלקוחות והטובין.
 
תוצאות ההליך: ההתנגדות התקבלה, נפסק כי הסימן המבוקש מפר את זכות היוצרים של המתנגדים בסימן ואינו כשיר לרישום על פי סעיף 11(5) לפקודה בהיותו פוגע בתקנת הציבור.
בנוסף נפסק כי המבקשת תשלם למתנגדים את הוצאותיהם ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

15 בינואר, 2014,

0 תגובות

רכיב דומיננטי בסימן מסחר וחוסר תום לב ברישום סימן

רכיב דומיננטי בסימן מסחר וחוסר תום לב ברישום סימן
חברת עשינו עסק בע"מ הגישה בקשה לסימן מסחר אשר פורסמה להתנגדות. חברת פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ הגישה התנגדות לסימן. ההתנגדות נדונה ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 5.12.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר בשני סוגים: כלים חשמליים בסוג 7,  התקנים למאור בסוג 11. 
המתנגדת הגישה התנגדות לרישום סימני המסחר בטענה כי הסימנים המבוקשים דומים עד כדי הטעייה לסימניה הרשומים בסוגים 7, 8, 11, 12 והינם טובין מאותו הגדר. המתנגדת מוסיפה וטוענת כי בינה לבין המבקשת קשרים עסקיים, וכי בחוזה שנחתם ביניהן, הסכימה המבקשת שלא לעשות כל שימוש בסימנה או בשמה של המתנגדת. 
 
המבקשת טוענת כי המילה "PIONEER" הינה מילה גנרית שלא ניתן לרכוש בה בעלות וכי קיימים גופים עסקיים לא מעטים המשתמשים בה.
 
תוצאות ההליך: ההתנגדות מתקבלת, נפסק כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיפים 11(6) ו-11(9) לפקודת סימני המסחר. 
 
בנוסף נפסק כי המבקשת תשלם למתנגדת הוצאותיה בהליך זה בסך 1,500 ₪ ושכר טרחת עורכי דינה בסך 16,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

11 בדצמבר, 2013,

0 תגובות

סימן מסחר תלת מימדי המורכב מצורת מוצר

סימן מסחר תלת מימדי המורכב מצורת מוצר
ערעור שהוגש על ידי חברת STOKKE  על החלטה מיום 29.11.12 של רשם סימני המסחר (הרשם אסא קלינג) ב-בקשה לרישום סימן מסחר מספר 170443. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט גדעון גינת. ביום 26.11.13 ניתן פסק הדין בערעור.
 
העובדות: ערעור על החלטת רשם סימני המסחר מיום 29.11.12, שבה נדחתה בקשה לרישום סימן מסחר, שהינו סימן מסחר תלת מימדי בדמות כסא מתכוונן.  הרשם קבע, כי סימן המסחר שרישומו מבוקש אינו עומד בתנאים לרישום סימן מסחר תלת מימדי: הכסא הוא מוצר בעל אופי פונקציונאלי ואסתטי ממשי, ומכל מקום, המערערת לא הוכיחה, כי היא עושה שימוש בכיסא כבסימן המסחר שלה, ולא הוכיחה כי הכיסא רכש אופי מבחין בישראל. 
 
תוצאות ההליך: הערעור נדחה, נפסק כי החלטת הרשם לדחות את הבקשה לרישום סימן מסחר על דמותו התלת מימדית של הכסא מתוצרת המערערת מבוססת היטב, ולא נפלה בה טעות המצדיקה את התערבות ערכאת הערעור. 
בנוסף נפסק כי המערערת תשלם למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ₪. 
 
הליך בין אותם צדדים שנוהל בבית הדין האירופי לצדק: חברת STOKKE הגישה ניהלה תביעה בהולנד בעילת הפרת סימן המסחר האמור. במהלך ההליך נטען כי לא היה מקום לרשום את סימן המסחר. בית המשפט העליון של הולנד העביר את השאלה אל בית הדין האירופי לצדק, אשר פסק ביום 18.9.2014 כי: הדין האירופי אינו מאפשר רישום סימן מסחר תלת מימדי המורכב מצורת מוצר. בית הדין האירופי מדגיש לעניין זה כי יש לבחון האם הציבור מזהה את הסימן כסימן מסחר או כעיצוב של מוצר, יש לבחון את הערך האמנותי של הסימן, השוני בינה לבין צורות נפוצות אחרות בשוק, הבדלים במחיר ושיווק על בסיס הצורה. בית הדין קובע כי די בכך שניתן לאפיין את הצורה באחת משתי דרכים אלה (טבע הטובין וערך ממשי) כדי לפסול את הסימן לרישום לרישום.
 
לתקציר פסק הדין ראו קישור שלהלן ולפסק הדין ראה קישור שלהלן.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

8 באוקטובר, 2013,

0 תגובות

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר ביחס לסיגריות

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר ביחס לסיגריות
חברת Japan Tobacco (להלן: TJ) וחברת Philip Morris (להלן PMP) הגישו בקשות לרישום סימני המסחר. הבקשות נדונו כבקשות מתחרות וזאת בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום  30.9.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר לגבי הבקשות המתחרות (הנראות בתמונה לעיל). 
 
תוצאות ההליך: בקשות 236442 ו- 238943 ל חברת Japan Tobacco יועברו להמשך בחינה במחלקת סימני מסחר. בקשה 235858 של חברת Philip Morris נדחית. נפסק כי יש בתום לבה שלJT  בבחירת הסימן ובהעדר נסיבות אשר יש בהן להסביר את בחירתה שלPMP  בסימן המבוקש, כמו גם עדיפותה של JT בזמן וכן תרומתו המסוימת של השימוש הגלובאלי שעשתה בסימן,  כדי לשכנע ליתן לבקשותיה של JT עדיפות על פני אלה של PMP.
 
בנוסף נפסק כי הצדדים רשאים להגיש טענות לעניין הוצאותיהם.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

20 באוגוסט, 2013,

0 תגובות

דרישת אופי מבחין כתנאי לרישום סימן מסחר

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת ווטרפול סקיוריטי סולושינס בע"מ, הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר בפני אסא קלינג, רשם סימני המסחר. ביום 2.7.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: המבקשת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר "ONE WAY TO CONNECT" בסוג 9 לגבי חומרת מחשב וזאת מכוח דין קדימה מבקשה דומה שהוגשה בארה"ב. הבקשה סורבה לרישום על ידי מחלקת סימני המסחר אשר סברה כי אינו כשר לרישום מאחר שאינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר. הבוחנת מצאה כי הסימן המבוקש נוגע במישרין לטובין לגביהם מבוקש הרישום. הבוחנת אף מצאה כי לצרכי סעיף 8(ב) לפקודה לא הראתה המבקשת כי הסימן רכש אופי מבחין. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן מסחר נדחית. הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בתיק:

18 באוגוסט, 2013,

0 תגובות

חשש להטעיה גדל בין סימנים דומים באנגלית

חשש להטעיה גדל בין סימנים דומים באנגלית
המתנגדת, חברת ENSTO OY, הגישה התנגדות לבקשה לסימן מסחר מספר 219922 שהוגשה על ידי חברת Yueqing Onesto Electric Co., Ltd. ההתנגדות נדונו ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 10.7.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: התנגדות לרישום סימן המסחר ONESTO לגבי מכשור חשמלי בסוג 9. למתנגדת סימנים רשומים בישראל ENSTO EE (מעוצב) בסוג 9 ו-ENSTO (מילולי) בסוגים 7, 9, 11. לטענת המתנגדת ישנו דמיון מטעה בין הסימן שרישומו נתבקש לבין הסימנים הרשומים. 
 
תוצאות ההליך:  ההתנגדות מתקבלת. הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום. נפסק כי שקלול מבחני הדמיון מביא למסקנה כי יהיה ברישום הסימן כדי להטעות ולפיכך אין הוא כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 11(9) לפקודה.
 
בנוסף נפסק כי המבקשת תישא בהוצאות הליך זה ושכר טרחת עו"ד בסך 25,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

9 ביוני, 2013,

0 תגובות

סימן מתאר שלא רכש אופי מבחין לא ירשם

בקשה לרישום סימן מסחר "24/7" שהוגשה על ידי חברת ע.ד. תובל (2007) בע"מ לגבי שירותים שירותי סוכנות נסיעות בסוגים 39, 41 ו-43. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני סגנית רשם הפטנטים הפוסקת ג'קלין ברכה. ביום 29.4.2013  ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: הבקשה סורבה לרישום על ידי מחלקת סימני המסחר. במכתביה למבקשת נימקו הבוחנות את החלטתן בכך שהסימן מהווה קיצור מקובל במסחר לשירותים הזמינים לציבור כל הזמן.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום הסימן נדחתה. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת ההליך:

7 במרץ, 2013,

0 תגובות

סימני מסחר בסוגים שונים ואולם באותו הגדר

סימני מסחר בסוגים שונים ואולם באותו הגדר

בקשה לרישום סימן מסחר מספר 230160 שהוגשה על ידי חברת אורות העמקים חברה לשיווק ויבוא חומרי חשמל בע"מ. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 13.1.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.

עובדות: מבקשת הסימן הגישה בקשה לסימן מסחר לא מעוצב "VOLTA" בגין התקני תאורה בסוג 11. מחלקת סימני המסחר סירבה תחילה לרשום את הסימן בשל דמיון מטעה לסימנים הרשומים "VOLTA" (סימנים 169084, 175213, מילולי ומעוצב, בהתאמה) הרשומים בגין מצברים, כולם בסוג 9, זאת בהתאם להוראות סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר. לאחר שיקול דעת נוסף הודיעה המחלקה כי היא מסירה את הסירוב לרישום לפי סעיף 11(9) בשל השוני בסחורות ואולם קבעה כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(14) לפקודה, לנוכח העובדה שהסימנים המצוטטים הינם סימנים מוכרים היטב.

תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה. נפסק כי יש המדובר בבקשה לסימן שיש בה להטעות ביחס לסימן מסחר מוכר היטב VOLTA בתחום המצברים וזאת למרות שהסימן התבקש ביחס לנורות חשמל ובסוג אחר.

 

הערת DWO: המבקש לא היה מיוצג בהליך, לא הגיש ראיות כלשהן שנדרשו לצורך סתירה של השגות מחלקת סימני המסחר. יתכן אילו היה המבקש ער לפסיקה בתחום והיה מביא ראיות להוכחת טענותיו התוצאה היתה יכולה להיות שונה.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

7 בינואר, 2013,

0 תגובות

נסטלה זכתה בתביעת סימן מסחר על הצורה של KitKat

נסטלה זכתה בתביעת סימן מסחר על הצורה של KitKat
נסטלה זכתה בתביעת סימן מסחר על הצורה של KitKat: תהיה היחידה באיחוד האירופי לשווק ארבע אצבעות שוקולד.
 
אוהבי KitKat יכולים לנשום לרווחה: נסטלה זכתה בתביעת סימן מסחר כנגד קדבורי, מתחרה גדולה שלה במוצרי השוקולד.
 
נסטלה רשמה בשנת 2006 סימן מסחר על צורת חטיף השוקולד המוכר שלה, KitKat. בתגובה, הגישה קדבורי בקשה לביטול סימן המסחר למשרד סימני המסחר האירופי, בטענה שצורה תלת מימדית של מוצר אינה יכולה להירשם כסימן מסחר.
 
משרד סימני המסחר של האיחוד האירופי קבע, כי המבנה בעל ארבע אצבעות השוקולד נמצא בשימוש נסטלה תקופה כה ארוכה, שציבור הצרכנים בעולם מקשר בין הצורה לבין מי שמייצר אותה, מה שנקרא בעגה המקצועית: הסימן רכש אופי מבחין.
 
כעת, יצרני ממתקים באיחוד האירופי, מנועים מלייצר חטיפי שוקולד שלהם ארבע אצבעות.
 
בעולם ובישראל, הדעות חלוקות בנושא רישום סימני מסחר תלת מימדיים, קל וחומר שנגזרים מעצם צורתו של המוצר שאותו הם באים לסמן. יש שאומרים, שאין זה הגיוני להגן על עיצוב המוצר בדרך של סימן מסחר, שכן לצורך זה נועדו דיני המדגמים (רק כדי לסבר את האוזן: בישראל, ההגנה על מדגם רשום היא עד 15 שנה, בעוד שההגנה על סימן מסחר יכולה להימשך לעד, כל עוד האגרות משולמות במועדן). כמו-כן, מוצרים אשר צורתן נגזרת מהפונקציה שאותה הם באים למלא, אף לא זכאים להגנת דיני המדגמים.
 
ועדיין, דעות אלה לא מנעו ממשרד הפטנטים האמריקני להעניק לחברת הממתקים הנודעת Hershey's סימן מסחר על צורת חלוקת חטיפי השוקולד שלה לקוביות.
 
בישראל, בית המשפט העליון קבע ב 11487/03 August Storck KG נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, כי סימן פונקציונלי עשוי להירשם כסימן מסחר, אם יש לו "אופי מבחין נרכש".
 
הכוונה באופי מבחין נרכש, היא כי במקרים בהם מוכח באופן ברור שצורת המוצר משמשת לבידולו של המוצר ממוצרים אחרים, וכי אין לצורה תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי (עליו באים להגן דיני המדגמים והפטנטים)ניתן יהיה לרשום את הצורה כסימן מסחר.

25 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

בקשה לרישום סימני מסחר תלת מימדיים שנרשמו קודם לכן בחו"ל

בקשה לרישום סימני מסחר תלת מימדיים שנרשמו קודם לכן בחו
בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי שהוגשה על ידי חברת SEVEN TOWNS, ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 29.11.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לרישום שני סימני מסחר תלת ממדיים לגבי צורת קובייה משובצת. בסוג 28 ביחס ל"תצריפים תלת מימדיים", והשני בסוג 35 ביחס ל"שירותי פרסום ועוד".
 
מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את שני הסימנים בנימוק שהסימנים אינם משמשים או מיועדים לשמש לסימון סחורות, אלא הם דמות הסחורות עצמן ולכן אינם כשירים לרישום.
 
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה. נקבע כי יש בסימנים המבוקשים אופי מבחין וכי הסימנים ירשמו (בכפוף לתיקון הפרטה באחד מהם). 
 
הערת DWO: יש להניח כי אילו הסימן לא היה נרשם קודם לכן בבריטניה, הרשם לא היה מאשר את הסימן לרישום בישראל.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
דף הבא
דף קודם

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור