ביטול ומחיקת סימן מסחר רשום למול הליך של התנגדות לבקשה לסימן חברת המלח לישראל נ סופר מדיק - בקשה למחיקה וביטול סימן רשום מס' 199620

בקשה למחיקה וביטול סימן מסחר רשום שהוגשה על ידי חברת המלח לישראל (אילת) 1976 בע"מ כנגד בעלת הסימן – חברת סופר מדיק (מדיק לייט) בע"מ. הבקשה נדונה בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום  26.7.2012 ניתנה החלטת יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני בתיק.

עובדות: בעלת הסימן הגישה את הסימן לרשום, מבקשת הביטול לא הגישה התנגדות לרישום הסימן אף שידעה על הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר. לאחר שהסימן אושר לרישום הגישה מבקשת הביטול בקשה לביטול הסימן בטענה כי: אחד ממרכיבי הסימן הרשום הביטוי – "מלח הארץ" מטעה ביחס לסימן מבקשת הביטול ואי לכך הותרת הסימן בפנקס סימני המסחר עומדת בניגוד להוראת סעיפים 8(א), 11(6), 11(6), ו- 11(14) לפקודה. זאת משום שהסימן הרשום אינו בעל אופי מבחין, ויש בו כדי להטעות עם סימנה הרשום והמוכר כמו גם עם שלל מוצריה נושאי הסימן וליצור תחרות בלתי הוגנת במסחר.

בנוסף נטען כי לבעלת הסימן לא הייתה כוונה לעשות שימוש בסימן בתום לב ושלמעשה לא עשתה שימוש בו בתום לב כהוראת סעיף 41 לפקודה.

תוצאות ההליךהבקשה לביטול סימן מסחר נדחית. הרשם הורה למבקשת לשאת בהוצאות בעלת הסימן בסך 5,000 ₪. נפסק כי סימן מסחר רשום הינו נכס סחיר ועביר ככל קניין אחר והפגיעה בו תעשה במשורה ורק בנסיבות המצדיקות זאת. נוכח העדר תשתית ראייתית מוצקה לטענות המבקשת, לא קיימת בשלב זה הצדקה למחיקת הסימן מפנקס סימני המסחר או לביטולו.

הערת DWO: סיכויי ההצלחה של הליך התנגדות לבקשה לסימן מסחר טובים בהרבה מסיכויי ההצלחה של הליך לביטול סימן מסחר רשום. יתכן ואילו היתה המבקשת מגישה בזמן ובמועד התנגדות לבקשה לסימן מסחר, תוצאת ההליך היתה שונה והרשם לא היה מתיר את השימוש במילים "מלח הארץ" במסגרת הסימן.

נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת ההחלטה:

ניתן לבקש ביטול של סימן מסחר תוך 5 שנים מיום רישומו

הבקשה הוגשה בתוך תקופת חמש השנים ממועד הרישום בהתאם לקבוע בהוראת סעיף 39 לפקודה. על פי דין, למבקשת זכות עמידה ליזום הליך למחיקה וביטול של הסימן הרשום.

מי שלא הגיש התנגדות לבקשה לסימן אינו מנוע מלבקש מחיקה של סימן רשום

הרשם דחה את הטענה כי המבקשת מושתקת מהעלות טענה בדבר כשירות הסימן לרישום בהעדר הגשת הודעת התנגדות לרישום הסימן.

נטלי ההוכחה בין התנגדות לבקשה לסימן למול בקשה למחיקת סימן

נפסק כי בעוד שבמסגרת הליך התנגדות על מבקש רישום הסימן מוטלת חובת ההוכחה כי סימנו כשיר להימצא בפנקס סימני המסחר, שהרי בהליך למחיקה או לביטול סימן רשום, רובץ הנטל ההפוך דווקא על המבקש להסירו מהפנקס. זאת מאחר שברישום הסימן, אשר כשירותו נבחנה ולציבור ניתנה הזדמנות להתנגד לו, עיגן בעל הסימן את זכותו הקניינית.

סימן מסחר מוכר היטב

נפסק כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח כי סימנה הרשום "מלח הארץ" היה או הפך ברבות הימים לסימן מוכר היטב כמשמעותו בדין ובפסיקה.

המבחנים לפיהם יקבע האם סימן מסחר כלשהו הפך "מוכר היטב" הינם בין היתר: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש בסימן; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת הבלעדיות בשימוש בסימן בישראל וכן הלאה.

בתצהירים מטעמה, בחרה המבקשת שלא לציין כל נתון המתייחס למכירות מוצרים נושאי הסימן "מלח הארץ" ואף לא הוגש תצהיר רו"ח מטעמה בעניין זה. אמנם ציינה המבקשת בתצהיר הגב' טרופ נתוני פרסום המתייחסים לסימנה "מלח הארץ" אך אלו מתייחסים לתקופה בת שנתיים בלבד. מאלו בלבד אין להסיק כי המדובר בסימן אשר לבטח רכש הכרה והוקרה בישראל בקרב ציבור הצרכנים בכלל או ציבור העוסקים בתחום ההסעדה והמזון בפרט.

הטענה בדבר היות סימן מוכר היטב הינה טענה עובדתית אשר יש להוכיחה בראיות מוצקות. זאת משום שלקביעה לפיה סימן מסחר הינו מוכר היטב השלכות רבות ובין היתר מתן הגנה רחבה יחסית לזו המוענקת לסימן מסחר שאינו בעל שם

מוניטין של המבקשת ולא של הסימן

בתצהירי המבקשת קיימת התייחסות מפורשת למוניטין אשר רכשה המבקשת עצמה כחברה המייצרת שלל מוצרים תחת שמות שונים ולמטרות שונות החל ממלח בישול וכלה במלחים לתעשייה. המבקשת לא הביאה נתונים ביחס לנתוני שיווק, מכירות או פרסום תחת הסימן "מלח הארץ".

סימן מסחר המכיל אלמנט של סימן מסחר אחר

הסימן נשוא ההליך מכיל אלמנט הזהה לסימן מס' 177400 הרשום על שם המבקשת, הלוא הוא הרכיב "מלח הארץ".

בנוסף, סימן מס' 177400 הוגש לרישום במתכונת בלתי מעוצבת מכאן שהיקף ההגנה המוקנה בדרך כלל לסימן מעין זה רחבה יותר מזו המוענקת לסימן מעוצב.

כמו כן, סימן המבקשת והסימן נשוא הליך זה, רשומים ביחס לסוגי סחורות אשר ביניהן קיימת קרבה מסחרית כלשהי כדלקמן: סימן מס' 177400 רשום בסוג 30 (דברי מאכל) וסימן מס' 199620 בסוג 5 (תוספי מזון).

עם זאת, בנסיבות העניין נפסק כי לא די בכל אלו כדי לקבוע בוודאות הנדרשת כי בין הסימנים קיים דמיון מטעה. אין בזהות בינו לבין אלמנט אחד ממכלול האלמנטים המצויים בסימן נשוא ההליך, כדי להצדיק מחיקתו מחמת חשש לדמיון מטעה.

הגנה מצומצמת על סימן בעל נופך משבח

ראשית, הסימן הרשום על שם המבקשת הינו בעל נופך משבח ואף ניתן לראותו כלוקה בתיאוריות מסוימת. אי לכך בהשוותו לסימן נשוא הליך זה, אין לפרוש עליו הגנה רחבה אשר יש בה כדי להגביל את בעלת הסימן כמו גם את יתר העוסקים בתחום מלעשות שימוש בביטוי "מלח הארץ".

השוואה בין אלמנטים דומיננטים

נפסק כי אותם אלמנטים הכלולים בסימן מס' 199620 הינם דומיננטיים לא פחות מן התיבה: "מלח הארץ" כדלקמן: התיבה "מלח העולם" העוקבת לתיבה "מלח הארץ"; הגלובוס העומד במרכז הסימן ותפס חלק נכבד ממנו וכן שם בעלת הסימן בשפה האנגלית (סופר מדיק) הממוקם מתחת לציור הגלובוס.

רישום סימן בחוסר תום לב – סימן מסחר הגנתי

נדחתה טענת המבקשת לפיה יש לבטל את הסימן לאור הסיפא להוראת סעיף 41 (א) לפקודה. נפסק כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח אף לא אחד משני התנאים המצטברים הקבועים בהוראת החוק הנ"ל היינו: 1. כי לבעלת הסימן לא הייתה כוונה להשתמש בסימן בתום לב בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום; 2. שלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום.

ביטול סימן מסחר בטענת אי שימוש במוצר

נפסק כי אין לבטל את הסימן מחמת העדר שימוש, שכן במועד הגשת הבקשה לביטול הסימן, טרם חלפו שלוש שנים מיום רישומו.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>