ביטול סימן מסחר ULTRABAND בטענת העדר שימוש PeerApp נ Vyyo - בקשה לביטול סימן מסחר 197840 ULTRABAND (נבו, 16.2.2014)

בקשה לביטול סימן מסחר שהוגשה על ידי PeerApp Ltd כנגד בעלת הסימן חברת Vyyo Inc. הבקשה נדונו ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 16.2.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה לביטול סימן המסחר בשל אי שימוש בו במשך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני המסחר.
תוצאות ההליך: הרשם הורה על ביטול סימן המסחר.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

ביטול סימן בשל העדר שימוש

סעיף 41 לפקודה קובע כדלקמן:
(א) מבלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי -השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים. …"
נפסק כי מהודעת באי כוח בעלת הסימן ומן התצהיר שהוגש עולה כי בעלת הסימן חדלה מלפעול בישראל ככל הנראה כבר בשנת 2008, דהיינו למעלה משלוש שנים לפני הגשת הבקשה לביטול שבפניי.
על כן נפסק כי לא היה שימוש בסימן המסחר בישראל בתקופה זו וכי אין ראיות כלשהן בדבר נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את העדר השימוש.
על כן נפסק כי אין כל הצדקה להותיר את הסימן בפנקס סימני המסחר. בנוסף נפסק כי היות הסימן רשום מונע ממבקשת הביטול לרשום בישראל את סימנה, הזהה לסימן הרשום.
על כן הורה הרשם על ביטול סימן מסחר מספר 197480.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם