ביטול סימן מסחר בשל אי שימוש TASER נ' ברימאג דיגיטל אייג' - בקשה לביטול סימן מסחר רשום מס' 154869

חברת TASER International  הגישה בקשה לביטול סימן מסחר רשום מס' 154869 שבבעלות חברת ברימאג דיגיטל אייג'. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 7.7.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: מבקשת הביטול ביקשה לבטל את סימן מסחר "AXXON" (מעוצב) מספר 154869 הרשום בסוג 9 מיום 3.6.2004. בקשת הביטול הוגשה מכוח סעיף 41 לפקודת סימני מסחר. לטענת מבקשת הביטול לא נעשה שימוש בסימן בישראל.
תוצאות ההליך: הבקשה מתקבלת, נקבע כי סימן המסחר יבוטל בהעדר שימוש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 41 לפקודה.
בנוסף חויבה בעלת הסימן בהוצאות שכ"ט עורכי דינה של מבקשת הביטול בסך כולל של 2,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

ביטול סימן מסחר רשום

התנאים לביטול סימן מסחר נקבעו כאמור בסעיף 41 לחוק, אשר לשונו כדלקמן:
" (א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום-לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום-לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. "
כידוע, קיים קושי בהוכחת עובדה שלילית (ראו: א' הרנון, "דיני ראיות" הוצאת הדפוס האקדמי י-ם התשל"ד 1974 בעמ' 23). בעניינו, נפסק כי על מבקשת הביטול להראות כי לא היה שימוש בסימן בתוך 3 השנים שקדמו לבקשת הביטול, או להוכיח אחד משני התנאים הנוספים שבסעיף.
יש לציין, כי ממועד פתיחת הליך בקשת הביטול ועד מועד בקשה זו לא נתקבלה תגובת בעלת הסימן או מי מטעמה. כאמור, הודעות בדבר הגשת כתבי טענות וכתבי ראיות מטעם מבקשת הביטול, וכן הוראות בדבר מועדים להגשת כתבי טענות וכתבי ראיות בתשובה נשלחו אל בעלת הסימנים, וזו בחרה שלא להגיב, עד היום ועד בכלל.
כלל ידוע הוא, כי הנטל להראות כי סימן מסחר שנרשם אינו כשר לרישום מוטל על מבקש המחיקה, לא כך הדבר באשר לנטל הבאת הראיה – נטל אשר יכול לעבור מצד לצד.
בנסיבות העניין, בפני הרשם היה תצהיר אדם המתמחה לקראת קבלת רשיון עו"ד אצל המבקשת, דבר אשר משליך על משקלו הראייתי הנמוך בהליך, שכן ברגיל אין זה מומחיותו של מתמחה לחקור ולנבור אודות השימוש בסימן מסחר זה או אחר. אכן, מן הראוי היה כי המבקשת תתאמץ ותגיש את ממצאיו של חוקר פרטי באמצעות תצהיר מטעמו. עם זה, אין להתעלם מכך שקיימת בפני ראשית ראיה, על אף משקלה הנמוך, שיש בה לדעתי כדי להעביר את הנטל הראייתי אל כתפי בעלת הסימן על מנת שזו תתכבד ותגיש ראיות סותרות מטעמה. בולטת מאד בהעדרה תגובת בעלת הסימן לבקשת המחיקה כמו גם לראיות שהוגשו מטעם מבקשת המחיקה ושאלת משקלן. בנסיבות אלו, סבר הרשם כי יש לראות בתצהיר המתמחה ראייה לכאורה, אשר בהיעדר כל תגובה או ראיה מטעם בעלת הסימן, יש בה כדי להטות את הנטל הראייתי לטובת מבקשת הביטול.
על כן הורתה הפוסקת כי סימן המסחר יבוטל בהעדר שימוש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 41 לפקודה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם