בקשה למחיקת סימן מסחר MIX – הסתרת עובדות מהרשם ג'וני בגים – מיקס בע"מ נ' מיקס שירותי מוסיקה 2005 בע"מ- בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 188570- MIX

בקשה למחיקת סימן מסחר מעוצב MIX שהוגשה על ידי ג'וני בגים – מיקס בע"מ כנגד מיקס שירותי מוסיקה 2005 בע"מ. הבקשה נדונה בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, יערה שושני כספי הפוסקת בקניין רוחני. ביום 15.7.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.

העובדות: השם "מיקס" והלוגו "MIX" היו במקור בשימושה של  חברה להפקת אירועים בשם מיקס שירותי מוסיקה בע"מ אשר הייתה בבעלות משותפת של מר עופר דותן ומר ג'וני בגים. בשנת 1998 החליטו השניים לפרק את השותפות ביניהם.

בקשת המחיקה הוגשה בהתאם להוראות סעיפים 38 ו-39 לפקודת סימני מסחר במסגרתה נטען (בין היתר):

א. השם "MIX" הפך למוכר היטב עם חברת מיקס המקורית. על כן יש למחוק את הסימן הרשום לפי סעיף 11(13) לפקודה.

ב. בין הסימן הרשום לבין השם "מיקס ג'וני בגים" של המבקשת, קיים דמיון מטעה ואי לכך אינו ראוי להיוותר במרשם אף בהתאם להוראת סעיף 11(6) לפקודה.

ג. הסימן הרשום יוצר תחרות בלתי הוגנת במסחר ועל כן אינו כשיר להיוותר רשום כקבוע בסעיף 39 (א) לפקודה.

ד. בעת רישום הסימן, נהגה בעלת הסימן בחוסר תום לב כלפי רשם סימני המסחר. בעלת הסימן נמנעה מלעדכן את בוחנת סימני המסחר באשר לקיומו של הליך משפטי המתנהל בין הצדדים.

תוצאות ההליך: הרשם הורה על מחיקת הסימן הרשום. וזאת מאחר שמר בגים היה ועודנו מבעליו של הסימן "מיקס" והלוגו המעוצב "MIX" ועושה באלו שימוש תדיר ורציף לפני מועד הגשת הבקשה לסימן, מאחר שלא הוכח כי בעלת הסימן רכשה זכויות כלשהן בסימנים הנ"ל ונוכח התנהלותה הלקויה של בעלת הסימן מול רשם סימני המסחר שעה שהגישה את סימנה לרישום והסתירה עובדות מהרשם.

בנוסף נפסק הוצאות לטובת מבקשת המחיקה בסך של 8,000 ₪.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

סימן מסחר מוכר היטב ביחס לסימן מתאר

אמות המידה לפיהן יקבע האם סימן כלשהו הפך "מוכר היטב" הינן בין היתר: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש בסימן; היקף ומשך פרסום הסימן; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן; אופי ומידת השימוש בסימן או בסימן דומה על ידי צדדים שלישיים; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות המיוצגות על ידו.

נפסק כי מראיות מבקשת המחיקה ניכר כי השם "מיקס" והלוגו " "MIXבהם עושה היא שימוש ידועים בקרב בעלי גני אירועים, תקליטנים ועוסקים אחרים בתחום. עם זאת השם "מיקס" או הלוגו " "MIXאינם מוכרים היטב כמשמעות הדבר בהוראת סעיף 1 לפקודה ובפסיקה. לא הוכח כי רכיבים אלו רכשו הכרה והוקרה כתוצאה ממאמצי השיווק והפרסום שננקטו על ידי חברת מיקס המקורית או על ידי מבקשת המחיקה עצמה. יודגש כי הרכיב  "מיקס" במתכונתו הבלתי מעוצבת ובקשר עם שירותי מוסיקה הינו בעל אופי תיאורי. זאת, משום שהמילה "מיקס" מתארת שילוב של קטעי מוסיקה לכדי רצף מוסיקלי אחד.

אי לכך הרכיב "מיקס" (לא מעוצב) הינו בעל כושר דל במיוחד להפוך לסימן מוכר היטב.

חשש לדמיון מטעה

המבחנים שנקבעו בפסיקה לבחינת דמיון מטעה בין סימני מסחר, הם מבחן המראה והצליל, סוג הסחורות וחוג הלקוחות, צינורות השיווק מבחן השכל הישר וכלל נסיבות העניין.

הסימן הרשום מכיל באופן דומיננטי את הלוגו "MIX" ואת הכיתוב מתחתיו: "מוסיקה והפקת אירועים". אין כל ספק כי הן בעלת הסימן והן מבקשת המחיקה עושות שימוש בכיתוב "MIX" באורח דומה עד זהה בעיצובו כדמות אדם.

אין ספק כי המדובר בסימנים בעלי דמיון חזותי ופונטי מובהק.  בין סימני הצדדים קיימים הבדלים זניחים אשר אין בהם כדי להסיר את החשש להטעיה.

אף בישום מבחן הצליל בענייננו, ניכר דמיון רב, שכן נוכח הרכיב הדומיננטי "MIX" והשימוש ברכיב "מיקס" על ידי שני הצדדים, יהגה הצרכן הפוטנציאלי את שירותי המבקשת ואת שירותי בעלת הסימן באותו אופן ממש.

המדובר בשתי חברות למוסיקה והפקת אירועים הפונות לאותו קהל יעד – הוא כלל הציבור הישראלי הרחב, המספקות אותם שירותים (הפקה, מוסיקה, סאונד, שירותי תקליטנות) והמשווקות עצמן באותם ערוצים ובאותו אופן ממש.

אף ביתר בנסיבות העניין ועל פי מבחן השכל הישר יש כדי לקבוע כי בין הסימן הרשום לבין סימני מבקשת המחיקה קיים חשש לדמיון מטעה.

סיכום הדברים הוא כי הן בעלת הסימן והן מבקשת המחיקה עשו ועודן עושות שימוש ברכיבים "מיקס" ובלוגו "MIX" אשר ביניהם דמיון שיש בו להטעות. ההבדלים באופן השימוש ברכיבים הנ"ל זניחים למדי ואין בהם כדי להפיג את החשש להטעיית הציבור.

די באמור לעיל כדי לקבוע כי דין הסימן הרשום להימחק נוכח הוראות סעיפים 38, 39 ו – 11(6) לפקודה.

רישום סימן בחוסר תום לב (סעיף 39א1 לפקודה)

כלפי בעלת הסימן הועלתה טענה כבדת משקל בדבר חוסר תום לב בעת רישום הסימן.  ביום 15.3.2006 הוגשה הבקשה לרישום הסימן וביום 29.10.2006 הגישה מבקשת המחיקה תובענה לבית המשפט המחוזי כנגד בעלת הסימן.

ביום 2.11.2006 בחרה בעלת הסימן להגיש בקשה לזירוז בחינת הסימן (בכינויה הרשמי: בקשה לבחינה על האתר). בבקשה נטען כי לבעלת הסימן נודע במפתיע על קיומן של חברות נוספות אשר פועלות תחת סימנה.

התנהלות זו של בעלת הסימן עולה כדי רישום סימן הגנתי. יתרה מכך, המדובר בהתנהלות שתום לב נעדר ממנה. כידוע, רישום סימן מסחר מקנה לבעליו את זכות כלפי כולי עלמא, למנוע מאחרים כל שימוש בו. סימן מסחר יכול שיוותר רשום בפנקס סימני המסחר ללא הגבלת תקופה, כל עוד בעליו טורח לחדשו במועדים הקבועים. אי לכך, על מבקש הרישום מוטלת חובה לגילוי מידע מסוג זה שהיה ברשות בעלת הסימן, אשר יש בו רלבנטיות לבחינת הסימן ולקיבולו על ידי בוחן סימני המסחר. בעלת הסימן בחרה להגיש בקשה לרישום הסימן ולאחר מכן לזירוז בחינתו, על אף שבעליה ידעו גם ידעו, על קיומה של חברת מיקס המקורית, על פירוקה ועל זכויותיו של מר בגים בסימן "מיקס" ובלוגו "MIX".

בעלת הסימן גם ידעה מקרוב במשך שנים רבות (ולא במשך מספר חודשים כפי שהוצהר מטעמה) על השימוש שעושה מבקשת המחיקה בסימן "מיקס" ובלוגו "MIX".

בנוסף, עת הגישה את בקשתה לבחינה על אתר של סימנה, נמנעה בעלת הסימן מלהודיע לרשם סימני המסחר על דבר קיומו של ההליך המתנהל כנגדה בפני ביהמ"ש המחוזי בגין השימוש בשם "מיקס" ובלוגו "MIX".

נפסק כי יש למגר התנהלות מעין זו אשר ודאי אינה מותירה ניחוח תום לב אחריה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>