הליכי רישום סימן מסחר

הליכי רישום סימני מסחר מוסדרים בפרק ב' לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972.

בהתאם לסעיף 17 לפקודה, "הטוען לבעלות על סימן מסחרי שבשימושו או המיועד לשימושו ורוצה לרשום את הסימן, יגיש לרשם בקשה בכתב"

ככל ששני גורמים שונים הגישו בקשות לרישום סימני מסחר אשר זהים או דומים עד כדי הטעייה אחד כלפי השני, וככל שסימני המסחר נועדו לסמן סוגי טובין זהים או דומים, ייתכן הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה שבמסגרתו, יוחלט איזה מן הבקשות תעבור את תהליך הבחינה.

סדר בחינת סימני המסחר הוא לפי סדר הגשת הבקשות בגינם. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשה לבחינה מהירה בהתאם לסעיף 22(ג) לתקנות סימני המסחר, 1940. הבקשה  לבחינה מהירה תאושר ככל שהמבקש יציג "נימוקים סבירים" לבקשתו.

הליך בחינת הבקשה על ידי הרשם

במסגרת הליך הבחינה הקבוע בסעיף 22(א) לתקנות סימני המסחר, רשם סימני המסחר בוחן האם הסימן המבוקש כשיר להירשם במרשם בהתאם לסעיפים 8 ו- 11 לפקודה. בנוסף, הרשם מבצע חיפוש אחר סימנים רשומים וסימנים שהוגשו לרישום אשר דומים עד כדי הטעייה לסימן המבוקש ושהוגשו על אותו הגדר של הסחורות.

ככל שהרשם יסבור על בסיס החיפוש והבחינה, כי יש לפסול את הסימן המבוקש מרישום, הרשם ישלח למבקש השגה בכתב. בהתאם לכך, קיימת למבקש זכות תשובה תוך 3 חודשים על החלטת הרשם. ככל שתשובת המבקש תידחה, רשאי המבקש לבקש לערוך דיון בעניינו.

אם הבקשה לרישום הסימן תתקבל לבסוף, הרשם ישלח הודעה על קיבול הסימן. לאחר מכן, הבקשה תפורסם להתנגדויות באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר.

הליך ההתנגדות לרישום סימן מסחר

לאחר פרסום הסימן המבוקש באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר ותוך 3 חודשים ממועד הפרסום, כל אדם יכול להגיש התנגדות לרישום הסימן בהתאם לסעיף 24 לפקודת סימני המסחר.

לפרטים אודות רישום סימן מסחר ורישום סימני מסחר במשרדנו ראו את המאמר הבא.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

פטנטים מסוג Utility Model בסין

בשנים האחרונות, התעצמותה המטאורית של סין למעצמה כלכלית עולמית הונעה על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה במגוון תעשיות. לצד צמיחה מהירה זו, חלה עלייה משמעותית במספר

>>>