הסימן LACTOVIT למול הסימן LACTOFIL התנגדות לרישום סימני מסחר 249389 וכן התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 253359, 253382 (הליך מאוחד)

הליכי בקשות והליכי התנגדות צולבות שהוגשו על ידי חברת כ.צ.ט בע"מ למול חברת LABORATORIOS GENESSE, S.L. ההליכים נדונו ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 2.11.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: חברת GENESSE הגישה בקשה לרישום סימן מסחר מעוצבLACTOVIT  בסוג 3 ביחס לסחורות סבונים וקרמים שונים. חברת כ.צ.ט הגישה התנגדות לסימן זה. חברת כ.צ.ט הגישה בקשות לרישום סימני מסחר מילולים "לקטופיל" ו LACTOFIL"" שניהם בסוג 3 לגבי תכשירים קוסמטיים וסבונים. חברת Genesse הגישה התנגדות לסימנים אלו.
חברת כ.צ.ט טוענת כי הסימן המבוקש על ידי Genesse  דומה עד כדי הטעייה לסימן רשום אחר הרשום על שמה, סימן  "LACTOFIL" מס' 71373, בסוג 5, המשתייכים לאותה משפחה מסחרית, ועל כן אין לאשר את הרישום לאור הוראות סעיפים 11(9), 11(13) ו – 11(14) לפקודת סימני המסחר.
שני הצדדים טוענים כי סימנם מוכר היטב. שני הצדדים טוענים כי סימני הצד הנגדי הוגשו בחוסר תום לב, משיקולים זרים ולשם מניעת תחרות הוגנת או כי רישום הסימנים עלול לעודד תחרות בלתי הוגנת.
תוצאות ההליך: ההתנגדות של כ.צ.ט נדחית. ההתנגדות של Genesse נדחית. סגנית הרשמת הורתה על רישום כלל הסימנים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

חשש להטעיה

הוראת סעיף 11(9) לפקודה קובעת כדלקמן:
 "סימנים אלה אינם כשרים לרישום: (9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות"; 
בהתאם להוראות הפקודה וההלכה הפסוקה, על מנת להכריע בשאלת קיומו של דמיון מטעה בין סימני מסחר, יש להפעיל את המבחן הידוע בכינויו "המבחן המשולש" המורכב, כשמו משלושה מבחנים עיקריים: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות, מבחן יתר נסיבות העניין וכן מבחן השכל הישר אשר התפתח בפסיקה כמבחן משנה.
בסיכומו של דבר פסקה הפוסקת כי החלת המבחן המשולש מביאה למסקנה כי לא קיים כל דמיון מטעה בין סימנה הרשום של כ.צ.ט "LACTOFIL" לבין הסימן "LACTOVIT" המבוקש מטעם Genesse.

מבחן המראה והצליל

מבחן זה הינו העיקרי בין המבחנים שפורטו לעיל. הקביעה כי הסימנים דומים זה לזה עד כדי להטעות, מבחינת המראה והצליל, תיעשה תוך השוואת הסימנים בכללותם, תוך מתן משקל לרושם הראשוני הנוצר אצל הצרכן בעת השוואה זו, ולרכיבים הדומיננטיים בסימנים. שכן הצרכן אינו מתעכב להבחין בדקויות הסימנים.

מבחן המראה והצליל: מוטיב תחילית הסימן

בפסיקה נקבע לא אחת כי קיימת חשיבות למוטיב תחילית הסימן, המהווה לעיתים את המוטיב העיקרי והדומיננטי שבו. יחד עם זאת לעיתים, יינתן דווקא משקל יתר לסיומת הסימן, אשר תכריע את שאלת קיומו של דמיון מטעה בין הסימנים.
כלומר, אפילו קיים דמיון חזותי מסוים בין הסימנים הרי שבהשוואתם במסגרת בחינת קיומו של חשש להטעיה, יש לעיתים ליתן משקל גם ליתר רכיבי המלה .
לזאת נפסק כי לא תמיד יוענק משקל יתר למידת הדמיון בין הסימנים, ולעיתים תוכרע שאלת החשש להטעיה דווקא על בסיס ההבדלים שימצאו ביניהם. כך אף נקבע בע"א 3975/10 Philip Morris Products SA נ' Aksionerno Droujestvo (פורסם בנבו, 2.10.2011) שם קבע בית המשפט העליון הנכבד בעניין הסימנים ""eve ו-"eva" כי ההשוואה שתערך בין נקודות הדמיון והשוני בין הסימנים אינה כמותית אלא איכותית.

מבחן המראה והצליל: חלק תיאורי בסימן

בענייננו, נפסק כי לשני הסימנים משותפת התחילית "LACTO". המדובר בתחילית בעלת משמעות מילונית (המילה ""lac משמעותה בלטינית, כפי שעולה מן הראיות, היא חלב) והשימוש בה ביחס למוצר משמעותו היא כי הינו מבוסס חלב, או רכיביו. הנה כי כן, המדובר בתחילית שהינה בעל אופי תיאורי או למצער מרמז.
לפיכך, נפסק כי אין לקבל את טענת כ.צ.ט לפיה התחילית "LACTO" היא המוטיב הדומיננטי בסימן רשום מס' 71373. שהרי הצרכן יתייחס לרכיב זה כמתאר את תכונות הטובין.

מבחן המראה והצליל: מוטיב סיומת הסימן

נפסק כי במסגרת ההשוואה לבחינת קיומו של דמיון מטעה, יש להעניק את מרבית המשקל לסיומת של הסימנים. כלומר, יש לבחון את מידת הדמיון בין סיומות הסימנים נשוא הליך זה, היינו: הרכיב FIL"" בסימן רשום מס' 71373  אל מול הרכיב "VIT" בסימן המבוקש מס' 249389. בחינת הרכיבים לעיל זה מול זה מעלה כי למעט האות "I" לא קיים כל דמיון ויזואלי בין הרכיבים. האותיות אשר בהן שונות, ואף אינן נראות דומה.    נפסק כי המסקנה אינה שונה אף בבחינה פונטית של סימן המסחר הרשום מס' 71373 אל מול סימן מסחר מס' 249389.
על כן נפסק כי לא קיים דמיון ויזואלי או פונטי בין הסימן המבוקש "LACTOVIT" לבין סימן המסחרLACTOFIL" ", אשר יש בו כדי להטעות את הצרכן הישראלי.

מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות

נפסק כי משנקבע כי לא קיים דמיון מטעה בין הסימן הרשום מס' 71373 לבין הסימן המבוקש מס' 249389 שהרי אין כל צורך להמשיך ולבחון את קיומו של חשש להטעיה על פי המבחנים הנוספים. למעלה מן הנדרש התייחסה הפוסקת בקצרה לנושא זה.
נפסק כי מוצרי כ.צ.ט המשווקים תחת הסימן "LACTOFIL"  הינם מוצרים ייעודיים – טיפוליים המהווים פתרון לבעיה גופנית כלשהי. זאת בעוד שתחליב הרחצה המיוצר על ידי Genesse אינו טיפולי והשימוש בו אינו ייעודי לבעיה כזו או אחרת.
לאור ייעודם הטיפולי של מוצרי "LACTOFIL", נפסק כי הצרכן יצפה למצאם בעיקר ברשתות הפארם, כמו גם בחנויות הטבע ופחות ברשתות שיווק גדולות. זאת בעוד שיש להניח כי מוצרים הנושאים את הסימן "LACTOVIT"  ימכרו הן ברשתות השיווק הגדולות והן ברשתות הפארם.
על אף ההבדל בין ייעודם של המוצרים נושאי הסימנים נשוא החלטה זו, לא ניתן להתעלם מכך כי קיימת קרבה מסחרית כלשהי בין הטובין אליהם מתייחסים הסימנים. כך, יש לצפות כי בהחלט יתכנו מקרים בהם אלה ימכרו באותה רשת שיווק (אפילו לא זה לצד זה באותו המדף). היינו עם זאת, כבר נקבע בעניין משפחה, בעמ' 950-951 כי ציבור הצרכנים אינם "עולם-גולם". היינו, שבקשר עם מילים המתארות את הטובין (כבמקרה שבפנינו, בהתייחס לתחילית:  "LACTO") מבינים הם כי אותה מילה יכולה שתתאר מוצרים שונים באותו ענף. הדברים אמנם נכתבו בקשר עם קוראי עיתונות, אך נדמה שההתייחסות לקהל זה היא בבחינת "מקל וחומר" ולכן יפים הם ביחס לכל ציבור צרכנים באשר הוא.
על כן נפסק כי קיים שוני בייעוד המוצרים נושאי הסימנים נשוא החלטה זו. כפועל יוצא משונות הייעוד, קיים ספק בדבר השוני בקהלי היעד להם מיועדים המוצרים הללו. כמו כן, קיים ספק באשר לדמיון בערוצי השיווק. אולם, נוכח המסקנה כי לא קיים דמיון ויזואלי או פונטי בין הסימן הרשום לבין סימן המבוקש – אין אלא להסיק כי לא קיים חשש אמיתי להטעיית ציבור הצרכנים.

מבחן השכל הישר יתר נסיבות העניין

הפוסקת לא השתכנעה כי נסיבות בחירת הסימן המבוקש מס' 249389 נגועות בחוסר תום לב או רשלנות. נפסק כי מטעם Genesse נערכו הבדיקות הנחוצות קודם להחדרת המוצר נושא הסימן"LACTOVIT" לשוק המוצרים הישראלי.
הפוסקת גם לא השתכנעה כי בחירת הסימן המבוקש נעשתה מתוך ניסיון להבנות ממוניטין הסימן הרשום "LACTOFIL" בישראל, ודאי לא כשנקבע שהסימן אינו בבחינת מוכר היטב כמשמעותו בפקודה. מן הראיות עולה כי סדרת מוצרי "LACTOVIT" מיוצרת מזה שנים ברחבי העולם וכי לפיכך אף אין המדובר בניסיון העתקת הסימן "LACTOFIL" בו עושה שימוש כ.צ.ט לציון סדרת מוצריה.

תום לב ודרישות גילוי בהגשת בקשות לרשות סימני המסחר

נפסק כי כ.צ.ט הגישה בקשה על אתר לזירוז בקשותיה לרישום סימנים בהתאם להוראת תקנה 22(ג) לתקנות סימני המסחר.
לא קיימת במפורש החובה על בעל בקשה לרישום סימן מסחר לעדכן את רשם סימני המסחר, במסגרת בקשה על אתר, באשר לקיומן של בקשות לרישום סימני מסחר דומים או זהים. זאת משום שפנקס סימני המסחר פתוח בפני הבוחן.
יחד עם זאת, חובה מוטלת על המבקש לזרז בחינת בקשותיו לרישום סימניו, וזאת מכח תקנה 22(ג) הקובעת כי "מבקש שיש לו נימוקים סבירים לביצוע בחינה על אתר רשאי להגיש לרשם בקשה מנומקת…". הדעת נותנת כי במסגרת אותם נימוקים – ועל מנת לאפשר את בחינה – האם סבירים הם אם לאו – כקבוע בתקנה דלעיל, יגלה המבקש ולא יכמין את דבר קיומם ואף אם שמם של מתחרים העושים שימוש בסימנים זהים או דומים.
בנוסף נפסק כי מן הראוי שיגלה את דבר קיומם הליכים משפטיים מקבילים בינו לבין המתחרים.
יומן סימני המסחר הינו מקור ידע באשר לבקשות לרישום סימנים וסימנים רשומים, אך לא באשר לשימוש בסימני מסחר שלא הוגשה בגינם בקשה לרישומם.
הנה כי כן, נפסק כי היה על כ.צ.ט לעדכן את רשם סימני המסחר באשר לפעילותה המסחרית של  Genesse בישראל והשימוש שהיא עושה בסימן "LACTOVIT". כזאת לא עשתה היא.
אף על פי כן, נפסק כי אין לומר שבקשותיה נגועות חוסר תום לב העולה כדי הצורך בסירובן.
רף ההוכחה לביסוס טענה בדבר הגשת סימני מסחר בחוסר תום לב, הינו גבוה ורם ואין די בהשערות מבוססות בחלקן. מן החומר עולה כי הטענה לפיה סימניה המבוקשים של כ.צ.ט הוגשו לרשם סימני המסחר בחוסר תום לב, לא הוכחה בוודאות הנדרשת. כאמור לעיל, לאור כלל הראיות שהגישה כ.צ.ט עצמה, אין בידי לקבל את טענתה לפיה המוצרים המיוצרים והמשווקים על ידה, אינם מוצרים בעלי אופן טיפולי. יחד עם זאת, אין זאת מן הנמנע כי הגשת הבקשות לרישום סימני המסחר מטעמה, נועדו על מנת להרחיב את מגוון המוצרים אותם מייצרת היא כיום. כך, אף נפסק כי ברישום סימני המסחר לא ביקשה  כ.צ.ט בהכרח לחסום את פעילותה המסחרית של Genesse בישראל.
משכך, נפסק כי דין התנגדותה של Genesse לרישום סימנים מס' 253382 ו – 253359 המבוקשים מטעם כ.צ.ט, להדחות.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

פטנטים מסוג Utility Model בסין

בשנים האחרונות, התעצמותה המטאורית של סין למעצמה כלכלית עולמית הונעה על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה במגוון תעשיות. לצד צמיחה מהירה זו, חלה עלייה משמעותית במספר

>>>