זכויות יוצרים בגופן ת"א (מחוזי י-ם) 16071-06-10 מאיר סדן נ' היולט פקארד (פורסם בנבו, 2.8.2010)

https://pixabay.com/illustrations/font-lettering-alphabet-writing-1606948/

בקשה לצו מניעה זמני ותביעה שהוגשו על ידי מאיר סדן כנגד היולט פקארד, התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בירושלים, בפני השופט נעם סולברג. ביום 2.8.2010 ניתן פסק הדין בתיק שדן ב: זכויות יוצרים בגופן, צו מניעה זמני בזכויות יוצרים, תנאים מוקדמים ומאזן הנוחות.

העובדות: בקשה לצו מניעה זמני, אשר יאסור על המשיבה לעשות שימוש בגופן מסויים במסגרת מסע הפרסום שלה, בטענה שהמבקש הוא בעל זכויות היוצרים בגופן זה.

תוצאות ההליך: הבקשה לצו מניעה זמני נדחתה, בית המשפט קבע כי המקרה לא חמור מספיק ו\או דורש התערבות מיידית בדרך של הליך זמני.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

לעניין צו מניעה זמני – תנאים מוקדמים

בית המשפט קובע כי תנאי ראשון למתן צו מניעה זמני הוא הרמת הנטל לשכנע בקיומה של עילת התובענה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). בית המשפט קבע כי בכך שהמבקש הוכיח זאת לכאורה, כאשר הראה כי הוא בעל הזכויות בגופן.

לעניין מאזן הנוחות

בית המשפט קובע כי כדי ליתן סעד זמני של צו מניעה יש גם צורך להראות כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש.

תקנה 362(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת כי "בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, סוג הסעד, היקפו ותנאיו… יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה: (1) הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני…".

בית המשפט מתייחס גם לסיפא של תקנה 362(ב)(2) הנ"ל, המונה שיקולים נוספים שעל בית המשפט לשקול בבואו ליתן סעד זמני: "אם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש" וקובע כי "צו מניעה אינו צודק וראוי בנסיבות העניין; הוא לא יגשים את תכליתו להקפיא את המצב הקיים ולמנוע את החמרתו, ועלול להסב למשיבה פגיעה במידה העולה על הנדרש".

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם