חידוש סימן מסחר

סימן מסחר נרשם בכל מדינה בעולם לתקופה מוגבלת שבסיומה יש לפעול לשם חידוש סימן המסחר ותשלום אגרה מתאימה. משרדנו מתמחה בין היתר בחידוש סימני מסחר בארץ ובכל מדינות העולם. מכיוון שדיני סימני המסחר ותנאי החידוש משתנים ממדינה למדינה, אנא צרו עימנו קשר לקבלת ייעוץ פרטני למקרה שלכם. להלן הסבר על חידוש סימן מסחר בישראל.

תוקף רישום סימן מסחר

בישראל, פרק ה' לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש],  תשל"ב-1972 מסדיר את תוקף הרישום של הסימן ואופן חידושו. על פי סעיף 31 לפקודה, "תקפו של רישום סימן מסחר הוא עשר שנים מיום הגשת הבקשה לרישום". חשוב לציין כי התקופה האמורה מתחילה מיום הגשת הבקשה ולא מיום הקבלה בפועל.

חידוש רישום

סעיף 32 לפקודה קובע: "על פי בקשת הבעל הרשום של סימן מסחר … יחדש הרשם את רישום סימן המסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם הוא רשום או לגבי חלקם לעשר שנים מיום הפקיעה של הרישום המקורי או של חידושו האחרון (להלן – יום הפקיעה)."

תקנה 51 לתקנות סימני המסחר, 1940 מסדירה את אופן החידוש בזו הלשון: "בכל זמן ולא יאוחר משלושה חדשים לפני תום מועד הרישום האחרון של סימן מסחרי, רשאי בעל הסימן או אדם הפועל מטעמו, להגיש בטופס הקבוע בקשה לחידוש רישומו של הסימן."

כלומר, בעל הסימן רשאי להגיש בקשה לחידוש הסימן לעשר שנים נוספות בכל זמן, ולא יאוחר משלושה חודשים מיום הפקיעה. יש לציין כי הגשת בקשה זו כרוכה באגרה ובשכ"ט המשתנה לפי סוג הסימן.

נכון לינואר 2022, אגרת החידוש הינה 2,948 ₪. חידוש לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותו סימן הוא 2,488 ₪ (לסכום זה יש להוסיף את שכ"ט של עורך הדין בגין החידוש).

הודעת פקיעה

על פי סעיף 33 לפקודה: "(א) לפני יום הפקיעה ישלח הרשם לבעל הרשום, במועד ובדרך שנקבעו, הודעה בדבר התאריך שבו יפקע הרישום ובדבר התנאים לענין תשלום אגרות וענינים אחרים, שבהם יחודש הרישום. (ב) אם עד ששה חדשים לאחר יום הפקיעה (להלן – התקופה הראשונה) לא שולמה האגרה, ימחוק הרשם את סימן המסחר, ואולם – (1) אם שולמה האגרה תוך התקופה הראשונה, תיווסף לאגרה תוספת בשיעור שנקבע; (2) רשאי הרשם לבקשת בעל הסימן, אם שוכנע שמן הצדק לעשות כן, להחזיר את הרישום לתקפו, בתנאים שיראה ולאחר תשלום האגרות שלא שולמו והאגרה הנוספת שנקבעה לענין זה, ובלבד שהבקשה הוגשה בתוך שישה חודשים מתום התקופה הראשונה."

ובתקנות: "52. (1) אם לא הוגשה בקשה לחידוש, ישלח הרשם הודעה בטופס הקבוע לבעל הסימן המסחרי לפי כתובתו הרשומה; הודעה זו תישלח לא פחות מחודש אחד ולא יותר משני חדשים לפני גמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי. (2) אם בגמר מועדו של הרישום האחרון של הסימן המסחרי לא שולמה אגרת החידוש, יפרסם הרשם את הדבר מיד ברשומות ואם בתוך ששה חדשים מיום פרסום המודעה נתקבלה בקשה לחידוש בצירוף קבלה על תשלום אגרת החידוש ואגרת הפיגור הקבועה, רשאי הרשם לחדש את הרישום בלי למחוק את הסימן מן הפנקס."

כלומר, בעל הסימן יכול ביוזמתו, בכל עת, לחדש את רישומו של הסימן לעשר שנים נוספות על ידי תשלום אגרת חידוש. אם הרשם איננו מקבל בקשת חידוש יוציא לבעל הסימן הודעה בין חודש לחודשיים לפני תום הפקיעה ואם לא ישמע מבעל הסימן, ימחק את הסימן מן הפנקס. אולם, אם תשולם האגרה בתוך ששה חודשים, יחדש את רישומו של הסימן. יצויין כי אם חלף המועד לתשלום אגרת החידוש ובעל הסימן מבקש כעת לרושמו, יצטרך לנמק בפני הרשם מדוע לא יכל לבצע את החידוש במועד. יש לציין כי הגשת בקשה זו כרוכה באגרה ובשכ"ט המשתנה לפי סוג הסימן. נכון לינואר 2014 אגרת בקשה לפי תקנה 52 הינה 74.00 ₪ לכל חודש או חלק ממנו.

סימן מסחר שלא חודש

על פי סעיף 34 לפקודה: "סימן מסחר שנמחק מפני שלא שולמה אגרת חידוש, יראוהו בכל זאת, במשך שנה לאחר המחיקה, כאילו הוא סימן מסחר רשום לענין כל בקשה לרישום." כלומר, אף שלא שולמה אגרת החידוש, באם בעל הסימן יהא מעוניין בכל זאת לרשום את הסימן מחדש, תהליך הרישום יהא מהיר וקל יותר, כיוון שאין צורך לעבור את כל שלבי הבחינה מתחילתם. יש לציין כי הגשת בקשה זו כרוכה באגרה ובשכ"ט המשתנה לפי סוג הסימן.

מחיקת סימן מסחרי מן הפנקס

תקנה 53 לתקנות סימני המסחר קובעת: "עברו ששה חדשים מיום פרסום המודעה, ולא שולמו האגרות הקבועות, רשאי הרשם למחוק את הסימן מן הפנקס החל מיום גמר מועד הרישום האחרון, ואולם, אם שולמו לאחר מכן אגרת החידוש ואגרת ההחזרה לתוקף – רשאי הוא לחזור ולרשום את הסימן בפנקס אם נוכח כי מן היושר לעשות כן בתנאים שימצא לנכון להטיל". אם החליט הרשם להשתמש בסמכותו זו, עליו לדאוג לכך שתוכנס הערה בפנקס וכן סיבת המחיקה. יש לציין כי הגשת בקשה זו כרוכה באגרה ובשכ"ט המשתנה לפי סוג הסימן. נכון לינואר 2022 אגרת בקשה לפי תקנה 53 הינה 1144 ₪. אגרה זו בצרוף אגרת חידוש לסוג טובין אחד הוא 2890 ₪. חידוש לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותו סימן הוא 2,440.00 ₪.

סייגים לחידוש

סעיף 35 לפקודה קובע: "הוראות סעיף 34 לא יחולו אם שוכנע הרשם שנתקיים אחד מאלה: (1) במשך שנתיים שקדמו למחיקת סימן המסחר לא היה בו שימוש עסקי בתום לב; (2) השימוש בסימן המסחר שמבקשים רישומו אינו עלול לגרום הטעיה או ערבוביה בגלל שימוש קודם בסימן המסחר שנמחק." כלומר, אף שעקרונית זכותו של בעל סימן לחדש את הסימן לתקופה הנוספת, הרשם יימנע מלבצע חידוש כאמור באם ישוכנע שאחד מהתנאים המנויים לעיל מתקיים.

פרסום החידוש

על פי תקנה 54: "מודעה על חידושו של הרישום תישלח לבעל הרשום והחידוש יפורסם ברשומות".

כאמור, לכל מדינה דין ואגרות משלה. כמו כן, לכל מדינה עלויות שכ"ט שלנו ושל עמית מעבר לים. על מנת לקבל פרטים נוספים וייעוץ פרטני, אנא צרו עמנו קשר.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם