כיצד לרשום מדגם ולהגן על עיצוב מדגם רשום או עיצוב רשום - הגנה על עיצוב תעשייתי

איך רושמים מדגם ועיצוב? הדרך להגן על עיצוב מוצר מסוים הינה בדרך כלל בהגשת בקשה לרישום מדגם או רישום עיצוב. בדומה לפטנט, מדגם רשום או עיצוב רשום הינו רישיון מונופוליסטי זמני לניצול מסחרי של עיצוב, אשר ניתן לבעלי ההמצאה על ידי המדינה בה מבוקש המדגם או העיצוב.

בניגוד לפטנט, אין מדובר בפן הפונקציונאלי של המוצר אלא אך ורק בפן האסתטי-עיצובי של המוצר. לשון החוק הישן מגדירה מדגם כ"קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט" המעטרים חפץ כלשהו.

מדגם או עיצוב?

בישראל יש שתי זכויות מקבילות המגנות על עיצוב תעשייתי. האחת, מדגם רשום שהיא ההגנה הניתנת לעיצובים התעשייתיים שנרשמו עד לכניסתו לתוקף של חוק העיצובים (שנת 2018). השנייה, עיצוב רשום שהיא ההגנה הניתנת לעיצובים התעשייתיים שנרשמו לאחר כניסתו לתוקף של חוק העיצובים.

תנאי לרישום: מוצר חדש ומקורי

עיצוב כשר להירשם כמדגם רשום או עיצוב רשום אם הוא עונה על הגדרה המדגם (שלעיל) ואם העיצוב הוא "חדש או מקורי" (חידוש הוא קישוט או דוגמה שלא פורסמו קודם לכן בישראל ומקוריות נבחנת ביישום אלמנטים קיימים באופן שונה).

על מנת שהעיצוב יהיה זכאי להירשם כמדגם או עיצוב, יש להימנע מפרסומו בטרם הגשת הבקשה. כאן חשוב לציין כי "פרסום קודם" יכול להיות גם על דרך של פרסום באינטרנט גם בטריטוריה שאינה הטריטוריה בה מתבקש הרישום, וזאת לאור הוראת רשם הפטנטים בישראל.

בחוק העיצובים החדש יש אפשרות לרישום עיצוב אשר פורסם קודם לפני רישומו על ידי בעל הזכות וזאת בתנאי שהפרסום בוצע במהלך 12 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לרישום.

אין הגנה כפולה של זכות יוצרים וזכות עיצוב

חשוב לציין כי מוצר הראוי להירשם כמדגם רשום או עיצוב רשום והמיוצר בייצור תעשייתי (נכון להיום, מחמישים עותקים ומעלה), אינו מוגן מכוח דיני זכויות היוצרים ואם לא יירשם כמדגם או כעיצוב סביר ולא יזכה להגנה.

משך הגנת המדגם או העיצוב

בעוד שדיני זכויות היוצרים מגנים על יצירות במשך כל חיי היוצר ועוד שבעים שנה, מדגם או עיצוב ניתן לתקופות קצרות יותר.

חוק המדגמים הישן מגדיר את תוקף ההגנה הניתנת לעיצוב המוצר שנרשם כמדגם וזאת למשך של 15 שנה. חוק העיצובים החדש מאפשר בתנאים מסוימים את הארכת תקופת המדגם הישן ל עד 18 שנה.

חוק העצובים החדש מגדיר את תוקף ההגנה הניתנת לעיצוב מוצר שנרשם כעיצוב וזאת למשך של 25 שנה.

טריטוריה בה מגן המדגם

המדגם הרשום או העיצוב הרשום מגן אך ורק בטריטוריה (המדינה) בה הוא נרשם.

דין קדימה – הגשת מדגמים בחו"ל מכוח המדגם בישראל

בהתאם לאמנת פריז, תאריך הגשת בקשה להגנה על מדגם במדינה אחת תוכר על ידי המדינות האחרות החתומות על האמנה כתאריך הגשת הבקשה במדינה שלהם, אם הבקשה תוגש במדינה האחרת תוך זמן 6 חודשים מההגשה במדינה הראשונה. תאריך ההגשה הראשונית נקראת "תאריך הבכורה". לאחר פרק זמן של 6 חודשים פרסום המדגם בישראל יחשב כפרסום קודם בכל מקום בעולם, פרסום אשר ימנע את האפשרות לרישום המדגם ביתר המדינות.

שמירת תאריך בכורה מאפשרת לאדם שהגיש בקשה למדגם במדינה מסוימת (החתומה על האמנה) שישה חודשים להסדיר הגשת בקשה למדגם דומה בכל אחת מהמדינות החתומות על האמנה, ובכך לדחות את ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה באותן מדינות למשך שישה חודשים.

אופן רישום המדגם

כללי רישום המדגם או העיצוב קבועים בפקודת הפטנטים והמדגמים 1926 ובתקנות המדגמים 1925 ביחס למדגם רשום וכן בחוק העיצובים, התשע"ז-2017 ביחס לעיצוב רשום.

מדגם רשום או עיצוב רשום מוגש לרישום וזאת באמצעות הגשת בקשה לרישום אל לרשות הפטנטים והעיצובים. על בקשה לרישום לכלול את הפרטים הבאים:
1. טופס בקשה לרישום.
2. תמונות החפץ נשוא בקשת המדגם (תצלומים, שרטוטים או הדמיות מחשב) מזוויות שונות המתארות את כל פרטי העיצוב.
3. תשלום אגרה מתאימה.
4. מכתב המציין כי הבקשה המוגשת הינה בקשה חדשה שטרם פורסמה.

תהליך הבחינה והבדיקה של מדגם

בדיקה בטרם בחינה – לאחר קבלת הבקשה, מחלקת המדגמים והעיצובים בוחנת את הבקשה והמסמכים שנלוו לה ומורה (ככל הנדרש) על תיקון הבקשה בטרם בחינה.
בחינת הבקשה – לאחר מילוי כלל המסמכים כנדרש בוחנת מחלקת המדגמים והעיצובים את הבקשה בהתאם לכללים הקבועים בדין ומחליטה האם לדחות את הבקשה למדגם או לקבלה.
הנפקת תעודת רישום ופרסום ביומן –  לאחר קבלת הבקשה מונפקת תעודת רישום והמדגם או העיצוב מפורסם ביומן העיצובים.
 
 

בקשה לביטול מדגם

כל אחד הרואה עצמו נפגע מרישומו של מדגם פלוני או סבור כי המדגם לא היה צריך להירשם רשאי להגיש בקשה לביטולו של המדגם או של העיצוב הן לרשם המדגמים והעיצובים והן לבית המשפט המחוזי.

לרישום מדגם ועיצוב או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:

טל:03-6005572

פקס:03-6005531

דוא"ל:office@dwo.co.il

למידע נוסף על רישום מדגמים ועיצובים במשרדנו ראו את המאמר בקישור זה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

פטנטים מסוג Utility Model בסין

בשנים האחרונות, התעצמותה המטאורית של סין למעצמה כלכלית עולמית הונעה על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה במגוון תעשיות. לצד צמיחה מהירה זו, חלה עלייה משמעותית במספר

>>>