ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת מעין צור), בתיק א' 11 – 05 – 45422, מתאריך 24.5.13. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני השופט יצחק כהן. ביום 20.11.2013 ניתן פסק הדין.
העובדות: תביעה לפיצויים בגין הפרה נטענת של זכות יוצרים בתמונה, אשר צולמה על ידי אביו המנוח (הצלם אוסקר טאובר ז"ל) של המערער ופורסמה בשתי תוכניות ששידרה המשיבה.
במהלך מלחמת ההתשה, צילם המנוח תמונות סטילס של הזמרת יפה ירקוני ז"ל עם חיילי צה"ל בעת סיור שערכה במשלטים בתעלת סואץ ובאיסמעיליה. אחת מתמונות אלה היא התמונה נשוא ערעור זה.
במסגרת תוכנית הבוקר "על הבוקר" ותוכנית "5 עם רפי רשף" ששודרה על ידי המשיבה, שודרה ידיעה אודות יום הולדתה של הזמרת ירקוני. במהלך התוכנית הוצגו מספר תמונות סטילס ברצף, ובהן גם התמונה. כל תמונה הוצגה למשך שניות בודדות. התמונה הוצגה במהלך הראיונות פעמיים: בפעם הראשונה הופיע כיתוב בצידה הימני התחתון של התמונה, שבו נכתב ככל הנראה: "צילום אוסקר טאובר", אשר כוסה ברובו על ידי כתובית מזג האוויר. בפעם השניה הופיע בצידה הימני העליון הכיתוב "צילום אוסקר טאובר".
הכתבות ששודרו בתוכנית הבוקר ובתוכנית הערב פורסמו גם באינטרנט.
המערער טוען כי הוא הבעלים של זכות היוצרים בתמונה וכי פרסומה ללא קבלת הסכמתו מהווה הפרת זכות יוצרים והפרת זכותו המוסרית של אביו בתמונה.
פסק הדין של בית המשפט השלום: התביעה נדחתה, משום שבית משפט קמא הגיע למסקנה, שזכות היוצרים בתמונה הועברה על ידי מר טאובר לגב' ירקוני עוד בחייו של מר טאובר. נוכח מסקנה זאת, מצא בית משפט קמא שאין עוד צורך לדון בטענות המשיבה, בנוגע להגנות מפני הפרת זכות היוצרים, הקבועות בחוק זכות יוצרים, תשס"ח – 2007.
תוצאות ההליך: הערעור נדחה. המערער חוייב לשלם למשיבה הוצאות משפט בערעור בסך 8,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדוו בערעור:

הבעלות בצילום

בית המשפט קיבל את העדות לפיה הגב' רות ירקוני, ביתה של הזמרת העידה בבית משפט קמא, כי אמה נהגה לרכוש את זכויות היוצרים בתמונות בהן צולמה, כדי לשמר לעצמה את האפשרות לעשות שימוש בתמונותיה ללא הגבלה.
בנוסף, בשל העובדה כי מר טאובר ז"ל לא תבע את ירקוני בהפרת זכות היוצרים שלו בתמונה (תמונה בה עשת ירקוני שימוש עוד בחייה), למד בית המשפט כי יפה ירקוני כנראה רכשה את זכות
היוצרים בתמונה נשוא ההליך.

העדר מסמך בכתב להעברת זכות יוצרים

אמנם, לבית המשפט קמא לא הוצג מסמך בכתב, המוכיח כי זכות היוצרים בתמונה הועברה לגב' יפה ירקוני. ואולם, נפסק כי בעקבות הפסיקה האנגלית אף בישראל נפסק, שאין מדובר בדרישה מהותית אלא בדרישה ראייתית (וראו: ע"א 520/80 רוזנברג נ' רובינשטיין, פ"ד ל"ח(1) 85, 98 (1984)). הנימוק העיקרי שעמד בבסיס קביעתו של בית המשפט העליון בנושא זה היה, שדרישת הכתב נקבעה כדרישה מהותית (דהיינו, דרישה היוצרת את הזכות ולא רק מוכיחה את קיומה), רק במקום בו חשיבות העסקה שנעשתה חייבה הגנה על המתקשרים מפני פעולה חפוזה וחסרת שיקול דעת (וראו גם: ד"נ 2/84 רוזנברג נ' רובינשטיין, פ"ד ל"ה(3) 689).
על כך שדרישת הכתב בהעברת זכות יוצרים היא דרישה ראייתית, חזר בית המשפט העליון אף בע"א 4600/08 האולפנים המאוחדים נ' ברקי פטה המפריס ישראל בע"מ (פורסם במאגר "נבו" – 4.4.2012).
נוכח ההלכה הפסוקה, המפרשת את דרישת הכתב כדרישה ראייתית בלבד, ובהסתמך על כך שהתמונה פורסמה על ידי הגב' ירקוני בעבר, מספר פעמים, ללא מחאה מצדו של מר טאובר, נפסק כי היה בית משפט קמא רשאי להסיק שזכויות היוצרים בתמונה הועברו לגב' יפה ירקוני, גם אם לא הוצג לפניו מסמך בכתב המעיד על העברת זכות היוצרים.
על כן, בית המשפט לא מצאתי מקום להתערב במסקנתו של בית משפט קמא.

הפרת הזכות המוסרית

בכל הנוגע לפגיעה שנגרמה בזכות המוסרית, נפסק כי לא נגרמה פגיעה בזכות המוסרית. שמו של מר טאובר אכן הוסתר למשך פרק זמן קצר על ידי שקופית מזג האוויר, אך הדבר תוקן מייד לאחר מכן, שכן בחלוף כשלוש דקות התמונה הוקרנה שנית, בציון שמו המלא של מר טאובר.

הגנת השימוש ההוגן

הגנת השימוש ההוגן נקבעה בסעיף 19 לחוק זכויות יוצרים, וזו לשון הסעיף:
"(א) שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.
  (ב) לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין השאר, כל אלה:
(1) מטרת השימוש ואופיו;
(2) אופי היצירה שבה נעשה השימוש;
(3) היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;
(4) השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.
  (ג) השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש לשימוש הוגן."
נפסק כי התמונה שבמחלוקת שודרה בכתבת הטלוויזיה, למשך פרק זמן קצר ביותר ובמסגרת דיווח עיתונאי על תערוכה שנערכה לכבודה של זמרת מוערכת, ידועה וחשובה, לרגל יום הולדתה ה- 85. במהלך שידור התמונה, נשמרה זכותו המוסרית של מר טאובר. בתמונה שהוצגה בכתבה לצד תמונות אחרות, נעשה שימוש בעבר, שימוש שלכאורה הפר את זכות היוצרים של מר טאובר בתמונה בצורה הרבה יותר גסה. והנה, חרף זאת, לא הוכח שמר טאובר טען בעבר, שזכותו הופרה. השימוש שנעשה בתמונה, לא פגע בערכה, ולא הוכח שפרסום התמונה במהלך הכתבה ששודרה גרמה לתובע נזק של ממון.
כזכור, התמונה המקורית נמסרה על ידי מר טאובר עצמו לגב' ירקוני. קשה להניח, שהתמונה נמסרה לה בכפוף לתנאי כלשהו, האוסר עליה להציגה לאחרים או לפרסמה. משעה שאנו מניחים, שהגב' ירקוני הייתה זכאית להציג את תמונתה (כחלק מ"הזכות לפרסום", וראו דיון בעניין זה בע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נ"ח(4) 314 (2004)), כי אז עלינו להניח, שגם נכדה ובתה היו זכאים להציג את התמונה במסגרת הכתבה ששודרה לכבודה של הגב' ירקוני.
נפסק כי אפילו היה בית משפט קמא מגיע למסקנה, שזכות היוצרים בתמונה לא הועברה לגב' יפה ירקוני, הרי שאז הייתה עומדת למשיבה הגנת "שימוש הוגן" בתמונה.
שאלה לגבי המאמר?

    Have a question about the article?