מדגם ישן של מבקשת כפרסום קודם למדגם חדש המוגש על ידה Victualic Company - בקשות לרישום מדגמים 49080, 49082, 49287, 49289, 49310

החלטת סגנית רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ז'קלין ברכה בעניין השגה על דו"חות הבוחנת בבקשות לרישום מדגמים שהוגשו כולן על ידי חברת Victualic Company. החלטה מיום 12.7.2012.

העובדותבקשות למדגמים הוגשו עבור "מחבר לצינור". הבקשות תובעות דין קדימה מבקשות אמריקאיות. בסיום בחינת כשירות הבקשות לרישום, סירבה הבוחנת לרשום את המדגמים בשל העדר חידוש או מקוריות לאור מדגם רשום קודם על שם אותה מבקשת.

תוצאות הההליך: נפסק כי בקשות לרישום מדגם 49080, 49082, 49289 ו-49310 תירשמנה כוריאנטים של מדגם רשום 47812. בקשה לרישום מדגם 49287 תירשם כמדגם עצמאי.

נקודות מרכזיות שנדונו בהחלטה:

השוואת מדגמים לפי מבחן העין

ההשוואה בין המדגמים הנבחנים לבין המדגמים הקודמים תיעשה בהתאם ל"מבחן העין" של הצרכן.  לעניין זה הצרכן הרלוונטי הינו בעל המקצוע בתחום, היינו השרברב הרוכש את המחברים מן הקטלוג של המבקשת.

על כן יש ליישם את מבחן העין על פי עינו של בעל המקצוע המרכיב את המחבר ולא של משתמש הקצה שלו.

יש לבחון האם ההבדלים בין החפצים הינם מינוריים, שכן החידוש צריך להיות משמעותי בשים לב לטיב החפץ, וכמות הידע הקודם בתחום.

השוואת מדגמים תוך התעלמות מרכיבים פונקציונאליים

ההשוואה נעשית בין החפצים בכללותם ואולם היא מתמקדת באותן תכונות שהן מושכות לעין, כאשר רכיבים פונקציונליים אינם מובאים בחשבון במסגרת ההשוואה. דהיינו, דמיון בין חלקים פונקציונליים לא יהיה בעוכריו של המדגם הנבחן ואילו שוני בין אותם רכיבים פונקציונליים לא יסייע.

נפסק כי אין הבדלים בין המדגם הרשום לבין החפץ בבקשה למדגם המצדיקים את רישומו כמדגם נפרד. ההבלים הקיימים אינם בתכונות המושכות את העין אלא הם נובעים מהבדלים פונקציונליים בין החפצים. על כן לא ניתן לרשום את מדגמים , 49082, 49289, 49310 כמדגם עצמאי ואין כל חידוש במדגם המבוקש.

ואולם, השוואה על פי מבחן העין של בקשה לרישום מדגם 49287 והמדגם הרשום 49078 מעלה כי ישנו הבדל נראה לעין ביניהם. עיקר ההבדל נעוץ בשני קווים אלכסוניים בולטים על פני הטבעות היוצרות את המחבר. נפסק כי יש בשני קווים אלה כדי ליצור רושם כללי שונה וזאת בשים לב למידת החופש הניתנת ליוצר בהתחשב בטיב החפץ. לנוכח האמור, הורה הרשם על רישום המדגם.

בחינת החידוש במדגמים הבנויים ממספר חלקים

כאשר חפץ מורכב ממספר חלקים, ניתן לרשום את החלק החדש בנפרד, רק במידה שמדובר בחפץ הנמכר בנפרד ואינו חלק חילוף גרידא. לעניין זה ראו גם החלטת הרשם בעניין בקשות לרישום מדגמים מס' 44701, 46834 ו-46835 א. פתיה בע"מ, פורסמה באתר רשות הפטנטים (2010) שם סירב הרשם לרשום חלקי חילוף של שקע הן מן הטעם שאינם נראים לעין בסחורה המוגמרת, והן מן הטעם שהם פונקציונליים שכן עליהם להתאים לחפץ השלם.

נפסק כי המדגם שנרשם בגין חלקי החפץ, מדגם מס'  49081, אינו מהווה יחידה עצמאית הנמכרת בנפרד. במצב דברים זה יהיה ברישום של שני המדגמים זה לצד זה משום כפילות, שכן פעם יירשם החפץ במלואו ופעם חלקי החפץ בנפרד, כאשר אין להם קיום עצמאי.

יש למנוע מצב בו יירשמו שני מדגמים זה לצד זה, כאשר אחד מהם הוא החפץ בשלמותו והשני חלקיו שאינם מהווים כשלעצמם "סחורה מוגמרת", כלשון הפקודה, ואינם אלא חלקי חילוף. לפיכך ניתן היה לסרב את רישום מדגם 49080 גם מטעם זה.

רישום מדגם כוריאנט

התנאים לרישום מדגם כוריאנט נקבעו בהחלטת הרשם בעניין בקשות לרישום מדגמים מס' 22424, 22433, 22783 ו-23767 קליל תעשיות בע"מ ואח', פורסמה באתר רשות הפטנטים (1997) (להלן: "החלטת הוריאנטים"). באותו עניין קבע כב' הרשם (כתוארו אז) כי הרשם מוסמך מכוח סעיף 31 לפקודה לרשום "מדגם נוסף או מדגמים נוספים, עם וריאנט או שינוי אחר שאינו נכלל במדגם המקורי הרשום, וזאת אם הבקשה לרישום המדגם הנוסף הוגשה בו זמנית (דהיינו באותו תאריך) עם הבקשה לרישום המדגם המקורי או לאחר מכן". הרשם קבע בהחלטתו האמורה מספר תנאים לרישום מדגם כוריאנט.

נפסק כי לנוכח העובדה שבקשה לרישום מדגם 49080 עומדת בתנאים שפורטו בהחלטת הוריאנטים לרישום כוריאנט וזאת, בין היתר, לנוכח העובדה שיש בחפץ שינוי שאינו נכלל במדגם המקורי הרשום, איני רואה מניעה לרשמו כוריאנט של מדגם 47812 וכך אני מורה.

בעניין בקשה לרישום מדגמים 22424, 22433, 22783 ו-23767 נקבעו התנאים הבאים לעניין זה:

 (1) כל בקשה לרישום מדגם נוסף, תעמוד בפני עצמה ותיבחן בהתאם לתנאים שנקבעים בהמשך.

(2) הזכות לרשום מדגם נוסף ניתנת לאותו בעל מדגם על שמו נרשם המדגם המקורי, או על שמו הוגשה בקשה לרישום המדגם המקורי.

(3) המדגם הנוסף חייב להיות באותו סוג תחתיו נרשם המדגם המקורי או תחתיו הוגשה הבקשה לרישום המדגם המקורי.

(4) ההגנה המשפטית במסגרת הפקודה הניתנת למדגם נוסף שאין בו חידוש או מקוריות, תסתיים בו זמנית עם פקיעת תקפו של המדגם הרשום המקורי.

(5) קביעתי חלה אך ורק על מקרים שבהם יש צפיפות גדולה, כגון פרופילים.

(6) אם כי פרופורציות (להבדיל ממידות כשלעצמן) משנות את המראה הכללי ולפיכך מהוות וריאנט המאפשר רישומו של מדגם נוסף, יש לציין כי, ככלל, ניתן לרשום מדגם נוסף עם וריאנט, או שינוי אחר, שאין בו חידוש או מקוריות, אך ורק כאשר הוריאנט או השינוי האחר בולטים לעין המלומדת ברוח הדברים שנאמרו קודם תחת הכותרת "היבטים משפטיים". במקרה שהעין המלומדת אינה יכולה לאבחן וריאנט או שינוי אחר בלי "זכוכית מגדלת", או אפילו אם יש ספק בדבר, מדגם נוסף לא יירשם.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם