מיילי סיירוס נ' סיירוס- אין חשש להטעיה T-368/20 Smiley Miley, Inc. v European Union Intellectual Property Office (16.6.2021)

https://en.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus צלם: Mike Schmid

הליך שנדון בבית המשפט הכללי של האיחוד האירופאי (THE GENERAL COURT (Tenth Chamber)) בפני הרשם Emmanuel Coulon ובפני השופט Savvas Papasavvas. ביום 16.6.21 ניתן פסק הדין בתיק.

הצדדים: המבקשת: Smiley Miley, Inc. המשיבים: European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ו-Cyrus Trademarks Ltd.

עובדות: חברת Smiley Miley, Inc. הגישה בקשה לרישום סימן מסחר אירופאי MILEY CYRUS לרשות הקניין הרוחני של האיחוד האירופאי (EUIPO). הסחורות והשירותים לגביהם התבקש הרישום היו בסוג 9, 16, 28 ו-41, עבור (בין היתר): סחורות ושירותים בתחום הוידאו, שיווק בווידאו, משחקי וידאו, הופעות וקונצרטים, בידור, ספורט, מולטימדיה וכן מוצרים לטלפונים סלולריים.

חברת Cyrus Trademarks Ltd הגישה התנגדות לרישום הסימן בטענה לחשש להטעיה בין הסימן המבוקש לבין סימן המסחר האירופאי המעוצב שלה "CYRUS" (הסימן המוקדם) אשר נרשם בסוג 9 ו-20:

 

 

תוצאות ההליך: הסימן MILEY CYRUS התקבל לרישום. נקבע כי לא קיים חשש להטעיה בין הסימן "Miley Cyrus" לבין הסימן  המעוצב "Cyrus".

נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:

הציבור הרלוונטי

נפסק כי יש לקחת בחשבון את הצרכן הממוצע של קטגוריית הסחורה הנוגעת בדבר, שהינו משכיל בצורה סבירה ונבון באופן סביר. יש לזכור כי רמת תשומת הלב של הצרכן הממוצע עשויה להשתנות בהתאם לקטגוריית הסחורה והשירותים הנדונים.

החשש להטעיה מכיל בתוכו את החשש לקישור בין הסימן המבוקש לסימן המוקדם. המבקשת טענה שה-EUIPO לא יכול לבסס את הערכתו על ציבור דוברי האנגלית בלבד. בית המשפט הכללי דחה טענה זו. על-מנת לסרב לרישום סימן מסחר אירופי, קיימת בחלק מהאיחוד האירופי עילה יחסית לסירוב כמשמעותה בסעיף 8(1)(b) לתקנה מס' 207/2009.

מידת הייחוד והמשקל היחסי של היסודות של הסימן המבוקש

בית הדין לערעורים של ה-EUIPO קבע שהיסוד "Miley" בסימן המבוקש, ייתפס כמרכיב פחות דומיננטי בהשוואה ליסוד "Cyrus" בגלל מיקומו ותפקידו של היסוד בסימן המסחר MILEY CYRUS. על-פי הפסיקה, לשמות משפחה יש 'ערך פנימי גבוה יותר' כאינדיקטורים למקור הסחורות והשירותים, מכיוון שההתייחסות לאדם נעשית בתדירות גבוהה יותר באמצעות שם המשפחה של אותו אדם, מאשר באמצעות שמו הפרטי.

בית המשפט הכללי ציין כי יש לזכור את הפסיקה לפיה תפיסת הסימנים המורכבים משם פרטי ושם משפחה של אדם עשויה להשתנות ממדינה למדינה באיחוד האירופי. לפיכן, לא ניתן לשלול כי במדינות חברות מסוימות, צרכנים יזכרו יותר את שם המשפחה מאשר את השם הפרטי כאשר הם תופסים סימנים המורכבים משילוב של שם פרטי ושם משפחה, מכיוון שהתפיסה של סימנים כאלה עשויה להשתנות ממדינה למדינה. למרות זאת, הכלל הזה לא יכול לחול באופן אוטומטי מבלי לשקול את הנסיבות של כל מקרה ומקרה. נדרש תמיד לבצע ההשוואה בין הסימנים בכללותם. על-אף שבחלק מהאיחוד האירופי, לשמות משפחה יש אופי ייחודי יותר מאשר שמות פרטיים, יש לקחת בחשבון את הגורמים הספציפיים של המקרה, ובעיקר את העובדה ששם המשפחה הוא יוצא דופן, או להיפך, שכיח מאוד, עובדה שיש לה השפעה על האופי הייחודי.

לכן בסימן מורכב, המכיל מספר יסודות, שם המשפחה אינו מחזיק בתפקיד ייחודי עצמאי בכל מקרה ומקרה רק משום שהוא נתפס כשם משפחה. קביעה ביחס לתפקיד כזה יכולה להתבסס רק על בחינה של היסודות הרלוונטיים בכל מקרה ומקרה.

באשר לאופי של השם הפרטי Miley ושם המשפחה Cyrus, אף אחד מהם אינו שם פרטי או שם משפחה שכיח, כולל עבור ציבור דוברי האנגלית.

כמו כן, יש לציין כי הסימן המבוקש MILEY CYRUS, מתייחס לשם פרטי ושם משפחה של זמרת מפורסמת, והיא ידועה באמצעות השילוב בין שמה הפרטי ושם המשפחה שלה יחד, ולא באמצעות שמה הפרטי ושם המשפחה שלה בנפרד.

ראשית, עבור ציבור דוברי האנגלית, לא הוכח כי לשם משפחה יש ייחוד רב יותר מאשר שם פרטי ושהציבור תופס את השם הפרטי Miley או את שם המשפחה Cyrus כשכיח. שנית, הזמרת והשחקנית המפורסמת בענייננו ידועה באמצעות שמה הפרטי ושם המשפחה שלה יחד. לכן, יש לקבוע ששני היסודות האלה הם ייחודיים באותה מידה, ולא ניתן לקבוע כי מרכיב אחד דומיננטי יותר ביחס לאחר.

השוואת המראה והצליל

באשר לדמיון החזותי בין הסימנים הנדונים, בית הדין לערעורים של ה-EUIPO קבע כי היסוד הייחודי היחיד בסימן המוקדם כלול במלואו בסימן המבוקש. עובדה זו לבדה עשויה ליצור דמיון במראה ובצליל בין הסימנים הנדונים. לעומת זאת, בית הדין לערעורים הצביע על כך, ובית המשפט הכללי אישר זאת, שסימני המסחר הנדונים שונים ביסוד Miley של סימן המסחר המבוקש וביסודות העיצוביים של הסימן המוקדם, אשר ממלאים פונקציה דקורטיבית בלבד. עם זאת, הבדלים אלה אינם יכולים לבטל את הדמיון בשל המרכיב המובהק והזהה "Cyrus".

באשר לדמיון בצליל, בית המשפט הכללי קבע כי יש לקחת בחשבון שסימני המסחר הנדונים חופפים בצליל בשתי הברות, בשל היסוד Cyrus"", ושהם מאוד שונים בשתי ההברות הנוספות, בשל היסוד "Miley" של הסימן המבוקש.

השוואה מושגית

מאחר שמיילי סיירוס הינה דמות ציבורית בעלת מוניטין בינלאומי המוכרת לאנשים סבירים ונבונים, אשר קוראים עיתונות, צופים בטלוויזיה, הולכים לקולנוע או מאזינים לרדיו, הציבור הרלוונטי יבין שהסימן מתייחס לשמה של הזמרת והשחקנית האמריקאית המפורסמת.

על-פי הפסיקה, דמיון מושגי פירושו שהסימנים הנדונים חופפים באשר לתוכנם הסמנטי. לכן, השוואה מושגית הינה אפשרית כאשר השם הפרטי או שם המשפחה הנדונים הופכים לסמל של המושג, למשל למפורסם אשר נושא את השם הפרטי או את שם המשפחה, או כאשר השם הפרטי או שם המשפחה הינם בעלי תוכן סמנטי ברור וניתן לזיהוי מידי.

בשאר לסימן המוקדם CYRUS, יש לציין כי העובדה שהשם Cyrus אינם שם משפחה שכיח, לא תומכת במסקנה שבמקרה הזה, הציבור הרלוונטי יתפוס את שם המשפחה לבדו כגרסה הקצה של השם המלא Miley Cyrus, ובכך יזהה אותם כאותו אדם. מיילי סיירוס משווקת את הפעילויות וההופעות שלה תחת השילוב של שמה הפרטי ושם המשפחה שלה. לפיכך ניכר כי העובדה שמיילי סיירוס מוכרת מאוד, כזמרת ושחקנית, נובעת משמה הפרטי ושם המשפחה שלה יחד, ולא משם המשפחה שלה בלבד.

נקבע כי הסימנים הנדונים הינם שונים מבחינה מושגית.

 

 

 

 

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם