סימנים שעלולים להטעות ביחס למקור הגיאוגרפי של הטובין בקשה לרישום סימן מסחר 253758 - "REALLY ITALY"

הליך חד צדדי ביחס לבקשה לסימן מסחר שהוגשה על ידי דודו צדקני. ההליך נדון ברשות הפטנטים, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 1.3.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בבקשה לרישום סימן מסחרREALLY ITALY ׁ (לא מעוצב) בסוג 35. הבקשה סורבה לרישום על ידי בוחנת סימני המסחר מכמה נימוקים: צירוף המילים שבסימן חסר אופי מבחין לגבי השירותים המבוקשים לפי סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר; המילים שבסימן נוגעות במישרין אל מהות או איכות השירותים שלסימונם הוא נועד ומצביעות כי מקור הסחורות המוצעות למכירה הוא באיטליה; משמעות המלה "ITALY" שבסימן היא שם גיאוגרפי ולכן הסימן אינו כשיר לרישום לפי סעיף 11(11) לפקודה וכן כי יש בציון הגיאוגרפי "ITALY" כדי להטעות ביחס לאזור הגיאוגרפי האמיתי של מקור הסחורות, דבר העומד בניגוד לקבוע בסעיפים 11(6) ו- 11(6א) לפקודה.
המבקש בתגובה ביקש להשמיע טענותיו בפני הרשם.
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן מסחר מס' 253758 נדחית.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

סימנים שעלולים להטעות ביחס למקור הגיאוגרפי של הטובין

בין הסימנים שאינם כשירים לרישום לפי הפקודה, מצויים סימנים הכוללים ציון גיאוגרפי, שעלולים להטעות את הציבור ביחס לאזור הגיאוגרפי האמתי של מקור הטובין, וכן סימנים שמשמעותם גיאוגרפית שאינם בעלי אופי מבחין, כמפורט בסעיפים 11(6א) ו- 11(11) לפקודה:
"(6א) סימן הכולל ציון גאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגאוגרפי המצוין, אם יש בציון הגאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגאוגרפי האמיתי של מקור הטובין;"
"(11) סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;"
מובן כי סימנים העלולים להטעות את הציבור אסורים גם הם לרישום, כקבוע בסעיף 11(6) לפקודה:
"(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;"
המונח "ציון גאוגרפי" מוגדר בסעיף 1 לפקודה:
"ציון גאוגרפי" – ציון המזהה בישראל טובין כטובין שמקורם באזור גאוגרפי מסוים שהוא מדינה חברה, אזור או חבל ארץ בה, אם ניתן לייחס תכונה מסוימת, מאפיין מסוים או מוניטין של הטובין, בעיקר לכך שמקורם באותו אזור גאוגרפי;
הוראות אלה חלות על הסימן המבוקש גם בהיותו סימן שירות כפי שמורה סעיף 2 לפקודה.
הרשם דחה את טענות המבקש כי יש כדי להרחיק את הסימן המבוקש מהמשמעות הגיאוגרפית הרגילה של איטליה כחבל ארץ וכמקור הטובין והשירותים.
אין זו הפעם הראשונה בה הוצב אותו מבקש בפני אותם קשיים לגבי אותו הסימן. הדברים אמורים בכך שאותו הסימן "Really Italy" (עם עיצוב באמצעות אות "R" מעוטרת) הוגש לרישום על ידי אותו המבקש כבר ביום 20.9.2006. שאז הוגש בסוג 18. בקשה זו לרישום שסומנה 193876 נדחתה על ידי מחלקת סימני מסחר ולאחר מכן בהחלטתו של סגן רשם הפטנטים (כתוארו אז) מיום 7.3.2010 בה נקבע כי לא השתכנע שאיטליה מנותקת ממוצרי אופנה ובכלל זה ממוצרי עור, בעיני הצרכן, כפי שנקבע בהחלטה:
"…הסימן המבוקש, אינו כשיר לרישום לא למוצרי אופנה בכלל, ולא למוצרי אופנה המוגבלים למוצרי עור בפרט, לא לסימון מוצרים שיוצרו באיטליה, ולא לסימון מוצרים שאינם מאיטליה. לאור נימוקים אלה דחיתי את הבקשה לרישום הסימן".
בעת בחינת סימן כזה לרישום יש לשאול שלוש שאלות:
1. האחת, האם הסימן הוא שם של מקום או אזור שהם הם מקור הטובין?
2. השנייה, האם הסימן יציין בפני הצרכן הסביר שמקור הטובין הוא במקום ששמו מצוין?
3. והשלישית, האם האזור או המקום ידוע כמקור לטובין מסוג שכזה?
המלומד McCarthy בספרו מסביר כי אם אין קשר בין הטובין או השירותים לסימן, הרי שסביר שמדובר בסימן שרירותי.
בהתייחס לפרטה הרי שהסימן אף עשוי להטעות את ציבור הצרכנים בהצביעו על כך שמקורם באיטליה ואז יהיה הסימן פסול לרישום בהתאם לסעיף 11(6א) לפקודה. לא כל שכן כשמדובר במתן שירותים מסוימים שמהותם מכירת סחורות, שהקשר בינם לבין המדינה לא קיים וכשהמבקש בעצמו לא עמד על טיבם של שירותים אלה שבכוונתו לספק.
לא כל שם גיאוגרפי ייפסל לרישום רק בשל היותו כזה וייתכן שהכללת השם איטליה בסימן המבוקש נעשתה על מנת לייחס לטובין או לשירותים נופך של איכות (בקשה לרישום סימן מסחר 197103 "Jerusalem Winery" אטיפוד השקעות בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 31.1.2013). עם זאת, יש קושי רב לקבל טענה זו בענייננו.
אכן, כפי שטוענת המבקשת, סימנים הכוללים שם של אזור או מקום לו אין מוניטין ביחס לטובין מסוימים עשוי להיחשב כשרירותי ועל כן יותר לרישום  (ר' ע"א 10959/05 Tea Board, India נ' Delta Lingerie SA (פורסם בנבו, 7.12.2006)). עם זאת, לא סבר הרשם כי נתק זה עשוי לרפא את הפגם שבסימן המבוקש. המלים המרכיבות את הסימן אינן נושאות בחובן משמעות מעבר למשמעות המילים עצמן (בתרגום מאנגלית: "באמת" ו-"איטליה"), זאת על אף ההטיה השגויה עליה עומד המבקש וחריזת המלים (באנגלית). אכן הציבור הישראלי אינו דובר השפה האנגלית, אך שפה זו אינה זרה לו שעה שמדובר בסימן המורכב ממילה אחת שהיא שם גיאוגרפי וממילה שניה מילונית, אין בחיבור בניהן מחדש דבר מעבר למשמעותן הרגילה של המלים. לפיכך גם חסר הסימן אופי מבחין אינהרנטי ופסול לרישום על פי סעיף 8(א) לפקודה.
משכך נפסק כי הבקשה לרישום סימן מסחר מס' 253758 נדחית.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם