עיון במרשם זכויות היוצרים בארה"ב

הליך הרישום בארה"ב מתבצע על ידי הפקדה של היצירה בספריית הקונגרס בארה"ב, מאגר המנוהל על ידי משרד זכויות היוצרים האמריקאי. דרישת הפקדה זו נועדה לשרת שתי מטרות. ראשית, אם מתעוררת תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, הבעלים עשוי להוכיח כי החומר המופר הוא בדיוק אותו חומר שעבורו הבטיח הבעלים את רישום. שנית, דרישה זו מסייעת לספריית הקונגרס לבנות את אוסף העבודות שלה. למידע מפורט בנושא זה ראו את המאמר שלהלן.

במאמר זה אנו נפרט את ההליך הנדרש לצורך עיון וקבלת העתק של יצירות שהופקדו במרשם זכויות היוצרים בארה"ב.

עיון וקבלת העתקים של רשומות והפקדות במשרד זכויות היוצרים האמריקאי

הרשומות של משרד זכויות היוצרים האמריקאי הינן פתוחות לעיון הציבור וניתן לקבל העתק שלהן.  בתנאים מוגבלים מסוימים, צוות העובדים במשרד זכויות היוצרים רשאי להעתיק או לשכפל פריטים שהופקדו במשרד זכויות היוצרים ולהשאירם תחת שליטת המשרד.

על מנת לסייע באיתור והעתקת החומר, המשרד מספק שירותים שונים בתשלום. לחלופין, ניתן לחפש רשומות מסוימות באופן עצמאי ולהעתיק אותם תמורת תשלום במכונות המשרד.

שירותים בתשלום

על מנת לבחון או לבקש עותקים מאושרים או לא מאושרים של רשומות או הפקדות של משרד זכויות היוצרים, יש ליצור קשר עם מדור מחקר ואישור רשומות (Records Research and Certification Section). רק צוות העובדים של משרד זכויות היוצרים או בספריית הקונגרס מורשים להעתיק או לשכפל הפקדות של זכויות יוצרים. ניתן לבקש עותקים של רשומות או הפקדות, או לבקש לבחון עותקים של רשומות או הפקדות, באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני, פקס או שיחת טלפון.

עותקים של רשומות ציבוריות שאינן הפקדות 

על פי בקשה, משרד זכויות היוצרים יכין עותק מאושר או לא מאושר של רשומות ציבוריות מסוימות. על מנת למזער את הזמן הנדרש לחיפושים על ידי צוות משרד זכויות היוצרים, יש לפרט באופן ברור מהן הרשומות המבוקשות. חשוב לעשות זאת מאחר שנדרש לשלם אגרה על חיפושים אלו, בנוסף לאגרת האישור ואגרת ההעתקה. עם זאת, אם מספקים מספר רישום, או עבור רשומות, כרך ומספר עמוד או מסמך, אין צורך בתשלום אגרת חיפוש.

ניתן לקבל העתקים של הרשומות הבאות הקשורות לזכויות יוצרים: תצהירים, בקשות רישום, הקצאות, חוזים, רישיונות ומסמכים אחרים שנרשמו במשרד זכויות היוצרים.

בקשה כתובה לקבלת עותקים של הרשומות חייבת:

1. לזהות בבירור את סוג הרשומות הרצויות (לדוגמה – תעודות רישום נוספות, עותקים של התכתבויות, עותקים של המחאות);

2. לפרט האם יש צורך בעותקים מאושרים או לא מאושרים;

3. לפרט את הפרטים אודות הרשומות המבוקשות להעתקה ובהם: מידע על סוג היצירה (לדוגמה – ספר, מילות שיר, תמונה ועוד); מספר הרישום, כולל האותיות המייצגות את הסוג שבו נרשמה היצירה; השנה (או השנה בקירוב) של הרישום; הכותרת המלאה של היצירה; שמות המחבר/ים, כולל כל שם בדוי שלפיו המחבר/ים יכול/ים להיות ידוע/ים; בעבור עותק של המחאה, הסכם או רשומה אחרת, מספר הכרך ומספר העמוד של רשומת משרד היוצרים שבה אפשר למצוא מידע על הרשומה.

כמו כן, הבקשות בכתב חייבות גם לעמוד בכל הדרישות המיוחדות המפורטות להלן לקבלת עותקים של סוגים מסוימים של מסמכים.

תעודות רישום נוספות

רישום זכויות יוצרים יוצר תיעוד פומבי של העובדות הבסיסיות של זכות יוצרים מסוימת. הבעלים של זכות היוצרים ביצירה מקורית או הסוכן של הבעלים יכול לבקש לרשום תביעה לזכות יוצרים. לאחר שמשרד זכויות היוצרים בחן את התביעה לזכות יוצרים והחליט שיש לרשום אותה, המשרד ישלח לבעלים של זכות היוצרים תעודת רישום חתומה על ידי משרד זכויות היוצרים. אם רישום זכות היוצרים נעשה לפני או בתוך 5 שנים מהפרסום הראשון של היצירה, תעודת הרישום תשמש ראיה לכאורה לתוקפה של זכות היוצרים ולעובדות הרשומות בתעודה.

כל אחד יכול לבקש תעודות נוספות של רישום זכות יוצרים על ידי פנייה בכתב למשרד זכויות היוצרים. לתעודה הנוספת יש את אותו אפקט חוקי או ראייתי כמו לתעודה המקורית. על אף שהתעודה הנוספת אינה כוללת הסרט והגב הכחול של התעודה המקורית, היא כוללת את החותמת והחתימה של רשם זכויות היוצרים ואינה זקוקה לאישור נוסף.

בקשה לתעודה נוספת צריכה להכיל: כותרת היצירה המוגנת על ידי זכות יוצרים; מספר הרישום; שנת הרישום או הפרסום; כל מידע נוסף הדרוש על מנת לזהות את הרישום; ו- תשלום אגרה.

אישור עותקים

תמורת תשלום, ניתן לקבל אישור של רשומות של משרד זכויות היוצרים, לרבות רישומים והקלטות, בהליך רגיל או מזורז. כאשר משרד זכויות היוצרים מאשר עותק של רשומה, הוא מצרף הצהרה מתחת לחותמת של המשרד המעידה על כך שהמסמך הינו עותר אמיתי של הרשומה הנדונה. עותקים מאושרים מתבקשים לעיתים קרובות כראיה לאותנטיות של מסמכים כאשר ישנה התדיינות משפטית. עולות האישור היא בנוסף לכל עמלה רלוונטית אחרת, כגון אגרת חיפוש, אגרת אחזור או אגרת שכפול.

עותקים של הפקדות

 בקשות לעותקים של הפקדות צריכות להיות מוגשות למדור מחקר ואישור רשומות (Records Research and Certification Section). משרד זכויות היוצרים לא מחזיק בכל היצירות המופקדות בעבור רישום זכות יוצרים. משרד זכויות היוצרים יספק עותקים מאושרים או לא מאושרים של יצירות שפורמו או שלא פורסמו שהופקדו בקשר לרישום זכות יוצרים והוחזקו בחזקת המשרד רק כאשר מתקיים אחד משלושת התנאים הבאים:

א. התקבלה הרשאה בכתב מתובע זכות היוצרים הרשומה או מהבעלים של כל אחת מהזכויות הבלעדיות בזכות היוצרים, כל עוד ניתן להוכיח בעלות זו על ידי מסמכים רשומים של העברת של העברת הבעלות. אם העברת זכות היוצרים רשומה במשרד זכויות היוצרים, יש לכול, ככל האפשר, את מספר הכרך ומספר העמוד ואת השנה בקירוב של הרישום. בהיעדר מידע זה, יהיה צורך בחיפוש קבצים על ידי משרד זכויות היוצרים בתשלום אגרה.

ב. טופס הצהרת התדיינות משפטית של משרד זכויות היוצרים (The Copyright Office Litigation Statement Form) מולא והתקבל מעורך דין או נציג מורשה להתדיינות משפטית, בפועל או בעתיד, בקשר ליצירה המוגנת בזכות יוצרים. בקשה כזו חייבת להכיל את המידע הבא: (א) שמות הצדדים המעורבים ומהותה מחלוקת; ו- (ב) בית המשפט שבו מתנהל ההליך. המקרה של הליך עתידי, המבקש נדרש לתת הצהרה מלאה על העובדות המחלוקת לגבי היצירה המוגנת בזכות יוצרים, לצרף מכתב או כל מסמך אחר התומך בטענה כי עשויה להתקיים התדיינות משפטית, ולתת הבטחה מספקת כי השכפול המבוקש ישמש רק בקשר עם ההתדיינות המשפטית. הטופס חייב להכיל חתימה ואת כל המידע המבוקש.

ג. ניתן צו של בית משפט לשכפול של מאמר שהופקד, פקסימיליה או חלק מזהה של יצירה שמתקיימת לגביה התדיינות משפטית בתחום השיפוט שלה. הצו חייב להינתן על ידי בית המשפט שלו הסמכות המשפטית לדון בתביעה שבה העותק צריך להיות מוגש כראיה.

בקשה לעותקים של יצירות שהופקדו בקשר לתביעת זכות יוצרים צריכה להיות מלווה בכל חומר הדרוש על מנת להראות שאחד משלושת התנאים המפורטים לעיל התקיים.

עותקים של קלטות מופקדות

כאשר מבקשים שכפול של קלטות, כגון קלטת אודיו, דיסק או דיסקט, שבהן הקלטת צליל או יצירה מוזיקלית, דרמטית או ספרותית בסיסית, משרד זכויות היוצרים יספק שכפול בקירוב. בשל המאפיינים של שכפול צליל זמין, לא ניתן לשכפל את כל התדרים הנכללים בקלטת המקורית.

משרד זכויות היוצרים ימסור את הכותרת ואת מספר הרישום של הקלטת. המענה לבקשה ספציפית, משרד זכויות היוצרים יספק שכפולים של כל חומר מודפס או חומר ויזואלי מוחשי אחר שהופקדו עם הקלטת.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם