פיצה שמש – רישום מקביל של סימני מסחר בקשה לרישום סימן מסחר 246125 "פיצה שמש"

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי דורית שמש ואריה שמש. הבקשה נדונה ברשות הפטנטים בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 27.4.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: המבקשים הגישו את הבקשה לרישום סימן המסחר "פיצה שמש""PIZZA SHEMESH", שמספרה 246125, לגבי שירותים להספקת מזון ומשקה הכלולים בסוג 43.
בוחנת סימני המסחר הודיעה למבקשים כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר מאחר ולגבי שירותים מאותו הגדר כבר נרשמו סימנים דומים שמספריהם: 69183 (מטעמי שמש (מעוצב)), 129756 (שמש (מעוצב)), 182114 (שווארמה שמש).
עוד הודיעה הבוחנת במכתבה כי ככל שיתגברו המבקשים על הליקוי בהתאם לסעיף 11(9) לפקודה, יהא עליהם להגביל את רשימת הסחורות בפרטה ל"פיצריות".
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, הסימן התקבל לרישום בהתאם לסעיף 30 לפקודה וזאת בכפוף להגשת הפרטה המתוקנת בשפה האנגלית תוך 14 ימים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

מידת תיאוריותם של סימני מסחר

לעניין מידת תיאוריותם של סימני מסחר מקובל להבחין בין ארבע קטגוריות והן: סימנים גנריים, סימנים תיאוריים, סימנים מרמזים וסימנים שרירותיים ודמיוניים (ראה ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס. בי. סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה" דינים עליון 2001 (11) 534, פסקה 12)). ההבחנה בין הסימנים יפה הן לכשירות הסימנים לרישום והן להיקף ההגנה לה יזכה הסימן (ראה ע"א 4116/06 Gateway Inc. נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, (פורסם בנבו, 20.6.07).
בענייננו, עסקינן בצירוף "פיצה שמש", כאשר האלמנט המשותף לסימן המבוקש ולסימנים הרשומים הינו המילה "שמש". לגבי אלמנט זה קבע בית המשפט העליון כי הוא בעל "ניחוח אוניברסאלי", אותו יש לקחת בחשבון בקביעת היקף ההגנה לה יזכה הסימן בדיון בסעד זמני. בית המשפט הדגיש בפסק דינו כי דבריו מתייחסים לשלב הסעד הזמני בלבד. בל נשכח כי התוצאה האופרטיבית של פסק הדין הייתה מתן צו המורה למערערים להתקין שלט חדש בכניסה למסעדה באופן שלא יושם דגש מיוחד למלה "שמש".
נפסק כי אין ללמוד מפסק הדין כי המלה "שמש" נעדרת אופי מבחין כלשהו. מסקנה זו אינה עולה ממנו ואף אין בה כדי לסייע למבקשים. אין לקרוא לתוך פסק הדין את מה שאין בו, דהיינו, כי שמות בעלי "ניחוח אוניברסאלי" לא יזכו להגנה.  שהרי אם תאמר כי אין למלה "שמש" כל אופי מבחין ביחס לשירותים המבוקשים, גם הצירוף המבוקש נעדר הוא אופי מבחין ואינו כשיר לרישום אף ללא קשר לסימנים הרשומים.

רישום מקביל של סימני מסחר

נפסק כי יש דמיון משמעותי בין הסימן הרשום לבין הסימן המבוקש, אך למרות דמיון זה אין לכחד כי עסקינן בשירותים שונים. המבקשים השכילו להגביל את הפרטה לשירותים המסופקים על ידיהם בפועל. על כן נראה כי יש מקום להפעיל בענייננו את סעיף 30 לפקודה ולאפשר רישום מקביל של הסימנים.
סעיף 30(א) לפקודה קובע כדלקמן:
"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."
כעולה מלשון הסעיף, מבחן עיקרי רישום מקביל של סימנים דומים הינו תום לבם של הצדדים (ראה גם החלטת הרשם (כתוארו אז) בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 95267, 100851 "Complete" ו-"Complete System" Allegran Inc. נ' קונטקט נילסן (ישראל) בע"מ (פורסמה באתר האינטרנט של רשות הפטנטים, 19.11.2003 בעמוד 12 להחלטה).
עם זאת, אם שני הצדדים תמי לב הם ואף אם מסכימים הם לרישום המקביל, לא יירשמו סימניהם זה לצד זה שעה שיהיה בכך כדי להטעות את הציבור וזאת משיקולים של מדיניות ציבורית. לרשם מוקנה שיקול הדעת הרחב לפי סעיף 30 לפקודה על מנת להגשים מדיניות זו (ראה עש"א (ת"א) 48837-03-14 BIOSENSORS EUROPA SA נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (פורסם בנבו 22.2.2015):
"יודגש, שלעיתים ההחמרה מתבקשת, לא רק בשל האינטרסים כלכליים של הצדדים, אלא מתוך הגנה על שלום הציבור. המקרה שלפנינו אמנם גבולי, אך כאשר אין עסקינן במוצרי צריכה רגילים, בשימוש שוטף, אלא במוצרים מיוחדים דוגמת ציוד רפואי שקשור לטיפולים מצילי חיים, אפילו הספק הקטן ביותר מטה את הכף לחומרה ולא לקולה, ולו בשל החשש לסיכון חיי אדם. הספק מצטרף לשיקולי שכל ישר, ניסיון החיים, האינטרס הציבורי והמדיניות המשפטית הראויה. במקרה כזה משיקולי מדיניות יש למנוע כל צל צילו של ספק הטעיה, והאינטרס הציבורי מצדיק פרשנות מחמירה במסגרת שיקול הדעת הרחב המוקנה לרשם סימני המסחר לפי סע' 30 לפקודה."
בענייננו אין מתבקשת החמרה דומה. סניפי המבקשים פועלים במשך חמש שנים במקביל לעסק בעל הסימן הרשום. יתרה מכך, העסקים פעלו זה לצד זה, באותה עיר ובאותו רחוב, מבלי שהייתה הטעיה.
מן התצהיר שהוגש עולה כי הסימן המבוקש צבר עם השנים אופי מבחין וכיום הוא מזוהה עם המבקשים וזאת במובחן מן הסימן הרשום.
נפסק כי אין להתעלם מכך כי הסימן המבוקש מורכב משם משפחתם של המבקשים, דבר המעיד הן על תום לבם בבחירת הסימן והן על קישור בעיני הציבור בין המבקשים לבין עסקם.
על כן התקבל הסימן לרישום בהתאם לסעיף 30 לפקודה וזאת בכפוף להגשת הפרטה המתוקנת בשפה האנגלית תוך 14 ימים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>