פיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בתמונה תא (י-ם) 52319-05-12 רומן קרימן נ' תיק פרוייקטים ז. ט. בע"מ (פורסם בנבו)

תביעה שהוגשה על ידי רומן קרימן כנגד חברת תיק פרוייקטים. התיק נדון בבית בבית משפט השלום בירושלים, בפני השופט אלכסנדר רון. ביום 6.3.2014 ניתן פסק הדין בתיק.
עובדות: התובע צלם במקצועו, טוען להפרת זכויות היוצרים שיש לו בשני צילומים שאותם פרסם באתר האינטרנט שלו, ושבהם עשתה שימוש הנתבעת וזאת ללא תשלום וללא קבלת אישור.
תוצאות ההליך: נפסק פיצוי בסך  של 10,000 ₪ בגין כל הפרה ובסך כולל של 20,000 ₪. בנוסף נפסקו הוצאות משפט והחזר חלקי של אגרת בית המשפט, בסך של 10,000 ₪ נוספים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

מספר ההפרות

נבחן כי המבחן הרלוונטי למספר ההפרות הוא מבחן הזכות המופרת ולא מספר ה"אקטים" המפרים ששימשו להפרתה של אותה זכות.
משהופרו זכויות התובע ביחס לשני צילומים, יש לקבוע שמספר ההפרות המחייבות פסיקה מתאימה – שתיים.

גובה הפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בתמונות 

בבחירת סכום הפיצויים ללא הוכחת נזק שומה על בית המשפט לשים לנגד עיניו את שתי מגמות היסוד שבדיני זכויות יוצרים: האחת – פיצויו של בעל הזכות; השנייה – הרתעם של המפר ושל מפרים פוטנציאליים אחרים. מחד גיסא, מחייבת המגמה הראשונה שלא להיתלש לחלוטין מאומדן נזקו המשוער הממשי של התובע ולא להביא להתעשרותו שלא כדין. מאידך גיסא, מצדיקה המגמה השנייה להתחשב, לצורך קביעת סכום הפיצוי, במצבו הנפשי של המפר, היינו להחמיר פחות עם מפר תמים ולהחמיר יותר עם מפר במתכוון.
בקביעת גובה הפיצוי מחויב בית המשפט בהקשר זה לתת ביטוי לשאלה האם ראוי לייחס לנתבעת הפרה קיצונית של חובת תום הלב או, שמא, על הפרק מעידה, המחייבת, ללא ספק, פיצוי אך יש הצדקה להעריכה במידתיות כאמור.
הקריטריונים העיקריים לכך אף מפורטים בסעיף 56(ב) לחוק.
בענייננו פסק בית המשפט כי לא יהיה ראוי לייחס לנתבעת חוסר תום לב קיצוני. גם השימוש המסחרי עומד לחובת הנתבעת. ועם זאת, יש לתת משקל מאזן, לטובת הנתבעת, גם לעובדה שבמועד בו הוחל בהפרת הזכויות, בשנת 2007, היה הכיתוב שציין את זכויותיו של התובע מתחת לצילום, דבר שהיה בו, ולו גם במידה מסוימת, כדי להכביד עליה באיתור בעל הזכויות, ולא בכדי, אכן מצא התובע לנכון לשנות זאת בשנים הבאות כשהתאפשר לו הדבר אגב התפתחות הטכנולוגיה.
לאחר ששקל בית המשפט את הנסיבות נשוא תיק זה נפסק כי היקף הפיצוי המגיע לתובע, בגין כל אחת משתי ההפרות על סך של 10,000 ₪. סכום זה נותן ביטוי למכלול השיקולים שפורטו בחוק ובפסיקה לרבות הזכות המוסרית. הנתבעת תשלם לתובע את נזקו בסך של 20,000₪.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם