ציון גאוגרפי כוזב כעילה לשלילת רישום סימן מסחר עין גדי קוסמטיקס - בקשה לרישום סימן מסחר 235163 SPIRIT OF JERUSALEM

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת עין גדי קוסמטיקס. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 30.5.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "SPIRIT OF JERUSALEM" בגין משקאות כוהליים.
מחלקת סימני המסחר סירבה לקבל את הבקשה בטענה כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) וסעיף 11(10) לפקודת סימני המסחר בהיותו סימן תיאורי הנותן מידע על מהות הסחורה. בנוסף נקבע כי אף אם הסימן אינו מתייחס לירושלים כמקור הטובין אז יש להפעיל את ההשגה על פי סעיף 11(12) לפקודה כי מקור המשקה אינו מהאזור הגיאוגרפי הכלול בסימן.
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן מסחר נדחית. נפסק כי ככל והמשקה אינו מיוצר בירושלים יש לפסול את הסימן בעילת ציון גיאוגרפי כוזב וככל והמשקה מיוצר בירושלים יש לפסול את הסימן מאחר והוא לא רכש אופי מבחין.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

ציון גיאוגרפי כוזב

הגדרת המונח "ציון גיאוגרפי" עוגנה בפקודת סימני המסחר לאחר הצטרפות ישראל להסכם הטריפס וזאת במסגרת תיקוני החקיקה לאימוץ ההסכם בחקיקה הישראלית. כעולה מהצעת החוק שעמדה בבסיס תיקון חקיקה זה שני מרכיבים מצטברים צריך שיתממשו כדי להגדיר ציון גיאוגרפי: "שימוש בציון המזהה מוצר מסוים כמוצר שמקורו מאותו מקום, וזיקה בין מוניטין או תכונה אחרת של המוצר הרלוונטי לאותו אזור גיאוגרפי". זאת ועוד, ציון גיאוגרפי  "יכול להיות גם התייחסות סימלית יותר למקום מסוים".
עילות אי הכשירות לעיל מתייחסות לשתי חלופות עובדתיות שונות – הראשונה, כאשר הציון הגאוגרפי הינו נכון, דהיינו הטובין אכן מיוצרים באותו מקום גיאוגרפי כפי שמשתמע מן הציון הגיאוגרפי; השנייה, כאשר הציון הגיאוגרפי אינו נכון, דהיינו הסימן כולל ציון גיאוגרפי אך הטובין מיוצרים במקום אחר. לכל קבוצה דינים משלה.
בענייננו נפסק כי המבקשת לא החליטה האם בכוונתה לייצר את המשקאות האלכוהוליים בירושלים, אם לאו. בנסיבות אלה נפסק כי יש לבחון את כשירות הסימן לרישום על פי שתי החלופות לעיל.

כשירות הסימן לרישום כאשר הטובין אינם מיוצרים בירושלים

שלושה הם הסעיפים הרלוונטיים למצב דברים בו סימן כולל ציון גיאוגרפי, אך הטובין אינם מיוצרים באותו מקום ואלה הם סעיפים 11(6א), 11(11) ו-11(12) לפקודה. נפסק כי במבט ראשון נראה כי סעיף 11(6א) מחיל הסדר כללי ביחס לכל הטובין והשירותים ואילו סעיף 11(12) מתייחס באופן פרטני למשקאות אלכוהוליים. אולם עיון מדוקדק בהוראות אלה מביאנו למסקנה שאין הדבר כך.

סעיף 11(6א) לפקודה

סעיף 11 לפקודת סימני מסחר כובע כי סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
"(6א) סימן הכולל ציון גאוגרפי לענין טובין שמקורם אינו באזור הגאוגרפי המצוין, אם יש בציון הגאוגרפי כדי להטעות ביחס לאזור הגאוגרפי האמיתי של מקור הטובין;"
סעיף 11(6א) לפקודה קובע  כי סימן הכולל ציון גיאוגרפי שאינו נכון ואשר יש בו כדי להטעות ביחס לאזור הגיאוגרפי האמיתי של מקור טובין אינו כשיר לרישום. כעולה בבירור מלשון האמנה והפקודה, מטרת ההוראה הינה למנוע את הטעיית הציבור.
מספיקה דרגה של סבירות ההטעיה כדי לסרב את הרישום וודאי כי אין צורך בוודאות. סעיף זה אינו מונע רישום סימן אשר כולל שם גיאוגרפי אלא סימן אשר הציון הגיאוגרפי שכלול בו עלול להטעות את הציבור לחשוב שמקור אותם טובין מאותו אזור גיאוגרפי.
כאשר אין למקום הגיאוגרפי מוניטין ביחס לטובין מסוימים והשימוש בציון הגיאוגרפי שרירותי בלבד יותר שימוש כזה. לא כך אם המקום הינו בעל מוניטין או יוקרה, שאז אלה עלולים בכל זאת לגרום להטעיה של הציבור.
חשוב להדגיש כי על פי לשון הסעיף, די בכך שהסימן כולל ציון גיאוגרפי ואין חובה כי הסימן מהווה כל-כולו ציון גיאוגרפי. באופן זה מורה לנו המחוקק לפרק את הסימן לגורמיו ולבדוק האם אחד מהם הינו ציון גיאוגרפי אם לאו. נראה כי לשון הסעיף מחמירה עם המבקשת שכן די בהימצאותו של הציון הגיאוגרפי בין רכיבי הסימן כדי לפסול אותו לרישום, במידה ומתקיימים יתר תנאי הסעיף.
נראה כי "ירושלים" הינה לכל הפחות מקבילה ל"מדריד" ביחס למשקאות אלכוהוליים. דהיינו, גם אם נקבל את טענת המבקשת כי אין לירושלים מוניטין ביחס למשקאות אלכוהוליים או חלקם, הרי שדי במוניטין שיש לה כדי לגרום לפחות לחלק מן הציבור להניח כי המשקאות מיוצרים בירושלים או בקרבתה.
לנוכח האמור נפסק כי אין מנוס מלפסול את הסימן לרישום לכל הפחות ביחס לטובין שאינם מיוצרים בירושלים.

 

סעיף 11(12) לפקודה

סעיף 11 לפקודת סימני מסחר קובע כי סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
"(12) סימן המזהה יין או משקה אלכוהולי הכולל ציון גאוגרפי, אם מקורו של היין או המשקה האלכוהולי אינו באותו אזור גאוגרפי;"
נפסק כי גם אם היה ספק כלשהו בשאלת ההטעיה כתוצאה משימוש בסימן מסחר הכולל את הציון הגיאוגרפי "ירושלים" ביחס למשקאות אלכוהוליים שאינם מיוצרים בירושלים, הרי שאין ספק כי הסימן פסול לרישום לאור הוראות סעיף 11(12) לפקודה.
סעיף 11(12), קובע הסדר ספציפי לעניין יינות ומשקאות אלכוהוליים אחרים. סעיף זה קובע, למעשה, חזקה שאינה ניתנת לסתירה כי סימן הכולל ציון גיאוגרפי כאשר המוצר אינו מיוצר באותו מקום גיאוגרפי לעולם יהא מטעה ולפיכך פסול לרישום.
דהיינו, בשונה מסעיף 11(6א) שם נדרשת מידה כלשהי של הסתברות להטעיה של הציבור, סעיף 11(12) קובע מניה וביה כי כאשר עסיקנן ביין או משקה אלכוהולי אחר, לעולם תהיה הטעיה.
לעניין זה יודגש עוד כי כאשר הטובין אינם מיוצרים בירושלים לא יסייע בידי המבקשת הסקר אותו הגישה בדבר הבנת הציבור את סימנה, שכן, כמובהר לעיל, אין סעיף 11(12) מאפשר את רישום הסימן במקרה זה, בין אם הוכח העדר הטעיה ובין אם לאו.

כשירות הסימן לרישום כאשר הטובין מיוצרים בירושלים

סעיף 11 לפקודת סימני מסחר כובע כי סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
"(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;"
"(11) סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;"
גם כאשר ציון או מקום גיאוגרפי המהווה חלק מהסימן הינו נכון תוגבל כשירותו לרישום של הסימן בהתאם לסעיפים 11(10) ו-11(11) לפקודה וזאת בשל ההנחה כי הוא חסר אופי מבחין, מתאר או מקובל במסחר.
סעיף 11(10) קובע כי סימן המורכב ממלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של הטובין או הנוגע במישרין למהותם או לאיכותם, לא יוקנה לאדם אחד ולא יופקע מנחלת הכלל, זולת אם רכש הסימן אופי מבחין. סימן המתאר את איכות הטובין או משבח אותם בכך שהוא מאמץ לעצמו את התכונות והמוניטין שצבר המקום הגיאוגרפי שבו הוא מיוצר, לא יהיה כשיר לרישום.
לעומתם, סימנים מרמזים, שרירותיים או דמיוניים ניתנים לרישום (לעניין ציר התיאוריות, ראו ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה(1997) בע"מ–עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3) 933, פס' 12).
כפועל יוצא מכך, אם השם הגיאוגרפי המהווה חלק מן הסימן נבחר באופן שרירותי, כך שברור לצרכן שאין נעשה בו שימוש תיאורי או משבח במסגרת אותו סימן ביחס לטובין או לשירותים, אז כשיר הסימן לרישום.
הסימן המבוקש לרישום "Spirit Of Jerusalem"  ביחס למשקאות אלכוהוליים ובעיקר ליין המיוצרים בירושלים הוא סימן המתייחס באופן ישיר למוניטין של העיר ירושלים ולקשר בין המוצרים לבין העיר ירושלים.
גם אם המדובר בסימן מרמז ולא תיאורי הרי שלא יהא כשיר לרישום על פי סעיף 11(11) לפקודה, המסייג רישום סימן שמשמעותו הרגילה הינה גיאוגרפית. בהקשר נפסק כי לא די בכך שהסימן אינו נוגע במישרין למהות הטובין או לאיכותם ונדרש כי יהיה אותו "נתק מוחלט" בין השם הגיאוגרפי לבין הטובין, ההופך את השימוש באותו שם גיאוגרפי לשרירותי.
ואולם בהקשר של משקאות אלכוהוליים ובעיקר של יין, כאשר קיים קשר הדוק למקום הייצור, מיוחסת לסימן משמעות גיאוגרפית.
לנוכח האמור נפסק כי הסימן אינו כשיר לרישום גם בחלופה העובדתית לפיה המוצרים מיוצרים בירושלים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם