רישום מקביל של סימני מסחר התנגדות לרישום סימני מסחר 239622, 239619 "Biomatrix Flex" , " Biomatrix"

המתנגדת חברת ביומטריקס הגישה התנגדות לסימני המסחר של המבקשת חברת Biosensors Europe. ההליך נדון ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 23.2.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: המבקשת הגישה בקשות לרישום סימני המסחר "Biomatrix Flex" (בקשה מספר 239622) ו-Biomatrix" " (בקשה מספר 239619) לגבי התקנים רפואיים בסוג 10. הבקשות נבחנו, קובלו ופורסמו ביומן סימני המסחר להתנגדויות.
ביום 1.8.2012 הגישה המתנגדת בקשה לרישום סימני המסחר "Biometrix"  (בקשה מספר 248374) ו-Biometrix" " (מעוצב) (בקשה מספר 248375), שתיהן לגבי צנתרים בסוג 10.
המתנגדת הגישה התנגדות לסימני המסחר של המבקשת. לאחר הגשת ההתנגדות נוהל מו"מ בין הצדדים וכעת הגישו הצדדים בקשה לאישור הסכם לרישום מקביל של סימני מסחר על פי הוראות סעיף 30 לפקודת סימני מסחר.
הצדדים הגישו ראיות אשר יהיה בהן כדי לשכנע שלא יהיה ברישום המקביל של הסימנים כדי להטעות את הציבור.
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום מקביל של הסימנים נדחית. סגנית הרשם לא השתכנע כי לא יהיה ברישום הסימנים אלה לצד אלה כדי לגרום להטעית הציבור.
על החלטה זו הוגש ערעור והערעור נדחה לפסק הדין בערעור ראו מאמר זה.
נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת ההליך:

שימוש מקביל

באופן עקרוני רישום מקביל של סימני המתנגדת והמבקשת אלה לצד אלה אפשרי בהתאם להוראות סעיף 30(א) לפקודה הקובע כדלקמן:
"ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."
על פי הוראות הפקודה תנאי להפעלת סמכות הרשם הינו שימוש מקביל בסימנים בתום לב או נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות את הרישום המקביל.
נפסק כי מן הראיות שהובאו לעיל לא ניתן לקבוע כי הצדדים או מי מהם פעלו בחוסר תום לב.
יחד עם זאת, נפסק כי לא יירשמו שני סימנים במקביל באם עלול הדבר להטעות את הציבור.
נפסק כי מידת הדמיון בין הסימנים, רבה עד כדי זהות כמעט.  אשר לסוג הסחורות, צינורות השיווק וקהל הלקוחות, נפסק כי אין אלה שונים דיים כדי למנוע חשש להטעיה. אשר לסוג הסחורות ולמרות שאין חפיפה ביניהן, הרי שמדובר במוצרים דומים באופן שציבור הלקוחות יוכל לסבור בטעות כי מקורם אחד.
המדובר במוצרים מאותו הגדר המופנים לקהל לקוחות זהה, ואף צינורות השיווק זהים המה. סימני המבקשת וסימני המתנגדת מיועדים לשמש לסימון ציוד רפואי המיועד לשימוש על ידי צוות רפואי בתחום הקרדיולוגיה.
מסקנה זו יפה גם באשר לצינורות השיווק, שכן שני הסימנים משווקים למרפאות ומחלקות של מוסדות רפואיים ציבוריים ופרטיים, כך שקהל הלקוחות לא יבחין כי מדובר בשני מוצרים שונים של שתי חברות שונות לאור הדמיון הרב בין הסימנים. עוד יש להניח כי רכישת המוצרים משני הסוגים עבור בתי החולים מתבצעת על ידי גורם אחד.
על כן סגנית הרשמת לא השתכנעה כי לא יהיה ברישום הסימנים אלה לצד אלה כדי לגרום להטעית הציבור. לפיכך הבקשה לרישום מקביל של הסימנים נדחית.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם