רישום סימן מסחר בגין צורתו החיצונית של בקבוק שמפו The Procter & Gamble Company - בקשות לרישום סימני מסחר 216872-4

שלוש בקשות לרישום סימני מסחר, אשר הוגשו על ידי חברת The Procter & Gamble Company ונדחו על ידי מחלקת סימני מסחר. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 16.7.2012.

עובדות: שלוש בקשות לרישום סימני מסחר מעוצבים. הסימנים מהווים, כאמור, חזיתן של בקבוקים א-סימטריים. הסימנים סורבו הסימנים לרישום מהסיבה כי החזית הדו-מימדית של הבקבוק שהמבקש לרשום חסר אופי מבחין.

תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן מסחר נדחתה. נפסק כי הסימן נעדר אופי מבחין אינהרנטי.

נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:

 

אופי מבחין אינהרנטי

לטענת המבקשת, יש בצורתן הא-סימטרית של הבקבוקים כדי להקנות להם אופי מבחין אינהרנטי. סעיף 8(א) לפקודה קובע כי תנאי לכשירות הסימן לרישום הינו היותו בעל אופי מבחין כדלקמן: "אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן – בעל אופי מבחין)."

בענייננו נפסק כי לא די בא-סימטריה של חזית הבקבוק בצירוף העיגול והקו, כפי שתוארו לעיל, כדי להקנות לסימנים אופי מבחין.

לעניין זה אוזכרה החלטה בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר 180843 BALTIKA נ' אס. אנד ג'י אינטרטרייד בע"מ (2012): "הסימן הרשום שבפניי אינו אלא ייצוג גראפי גנרי של תוויות בירה. אין, כמובן, מניעה לרשום תווית כסימן מסחר, במידה והיא עומדת בתנאים שנקבעו בפקודה".

בנוסף נפסק כי אין המדובר בצורה החורגת מן המקובל בתחום הרלוונטי, באופן שתוכל לשמש כסימן מסחר ותזוהה על ידי הציבור ככזה. ויודגש כי אין לעניין זה שוני ממשי בין מיכלים המוגשים לרישום כסימנים תלת-מימדיים לבין אלה המוגשים כחזית הדו-מימדית, שהרי שניהם מהווים ייצוג של מיכל המוצר, וייבחנו לפי הוראות הפקודה.

לנוכח האמור נפסק כי הסימן נעדר אופי מבחין אינהרנטי.

אופי מבחין נרכש לגבי סימן תיאורי

המבקשת, לא הוכיחה את אופיים המבחין הנרכש של הסימנים. המבקשת הדגישה את מאמצי השיווק והפרסום הרבים. ואולם אין בראיות אלה דבר שיכול להוכיח את הקישור שמבצע הצרכן בין הסימנים שהוגשו לרישום לבין מקור הטובין.

כפי שנפסק בשורה של החלטות ופסקי דין לא כל שימוש או השקעה בפרסום בסימן מצליחים לצקת בו אופי מבחין, במיוחד כאשר מדובר בסימנים שהינם בקצה התיאורי של סקלת התיאוריות, שם תידרש מידת הוכחה גבוהה במיוחד.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם