גיוס הון ראשוני – מענק מסלול תנופה על מענקים שניתן לקבל למיזמים מרשות החדשנות של מדינת ישראל

הממציא הפרטי בראשית דרכו נדרש להשקעות של סכומי כסף לא מבוטלים לצורך: (א) פיתוח אמצאתו; (ב) הגנה על הקניין הרוחני בדרך של רישום פטנט על הרעיון, רישום עיצוב (מדגם) על הצורה האסתטית של המוצר, רישום סימן מסחר על הלוגו; (ג) פיתוח גרסה ראשונית של המוצר (אב טיפוס) לצורך הצגה למשקיעים ועוד.

לשם כך היזם נדרש לגייס הון ראשוני, מכיסו הפרטי, שבדרך כלל בא לידי ביטוי בתקציב של עשרות אלפי שקלים ועד למאות אלפי שקלים.

הון ראשוני למיזם גם יכול להגיע ממקורות שונים – כיסו הפרטי של הממציא, הלוואה מבנק ומשקיעים פרטיים (אנג'ל).

דרך נוספת לגיוס הון ראשוני הינה תכנית תנופה של רשות החדשנות.

תכנית זאת בדרך כלל מתאימה ליזמים מתחילים המעוניינים לקבל מענק על מנת לקדם רעיון טכנולוגי חדשני לשלב המחקר והפיתוח הראשוני וזאת בדרך של מתן מענק שישמש לבניית אב טיפוס, הגנה על הקניין הרוחני של המוצר כגון רישום פטנט, עיצוב ו/או סימן מסחר ולפיתוח העסקי הראשוני של המוצר.

במאמר זה אנו נסקור את היתרונות והחסרונות של התכנית, למי התוכנית מתאימה, כללים והמלצות לניסוח הבקשה ומה הם השלבים שיש לבצע כדי להגיש בקשת זכאות למענק.

למי מיועד מסלול תנופה ומה הוא נותן?

המענק הניתן במסגרת המסלול נועד לסייע ליזם להוכיח היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם על מנת לגייס הון פרטי ו/או למצוא שותף עסקי לצורך המשך פיתוח הרעיון.

המענק שיינתן במסגרת המסלול לא יעלה על סכום של 117,647 ₪ ל-12 חודשים.

אולם, ליזמים המספקים פתרונות חדשניים בתחום הביולוגיה יחד עם תחומי ההנדסה כגון : AI, פיזיקה חישובית, ננו-טכנולוגיה, מדע חומרים והנדסה גנטית מתקדמת, לצורך מתן מענה לאתגרים בתחום הרפואה, חקלאות, אנרגיה וביטחון, יינתן מענק שלא יעלה על 235,294 ₪ ל-12 חודשים (מענק בתחום ה- Bio Convergence).

כספי המענק ישמשו לבניית אב טיפוס, הגנה על זכויות הקניין הרוחני באמצעות רישום פטנט, עיצוב ו/או סימן מסחר ולפיתוח עסקי ראשוני (חומרים, קבלני משנה, יועצים טכניים ועוד).

מסלול תנופה מיועד ליזם פרטי או לקבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל, המתגוררים בה דרך קבע (פרט ליזמים אשר בידיהם ויזת חדשנות) או לחברות חדשות הרשומות בישראל ועוסקות בכל ענפי התעשייה. המסלול מיועד ליזמים מתחילים המעוניינים לקדם רעיון טכנולוגי חדשני בעזרת מענק לשלב המחקר והפיתוח הראשוני, לקראת שלב הוכחת היתכנות (POC) ו/או בניית אב טיפוס ראשוני. מסלול זה מאפשר ליזמים מתחילים לגייס מימון להמשך פיתוח המיזם.

יתרונות: מדוע כדאי להשתמש במסלול תנופה?

מסלול תנופה מעניק תנאים נוחים ליזם אשר אינו מחויב לעזוב את מקום עבודתו או להקים חברה על מנת לקבל את המענק. כמו כן, היזם לא נדרש לוותר על זכויותיו במיזם או להקצות מניות למדינה בעבור המענק. תמיכת מסלול תנופה מאפשרת ליזם לבחון את כדאיות המיזם ומשקפת הבעת אמון מקצועית ואובייקטיבית במיזם, וכך היזם יכול לגייס הון נוסף בסיוע המימון הראשוני.

לאחר תקופת התמיכה במסגרת תוכנית תנופה, היזם רשאי לפנות לאחד ממסלולי הסיוע הנוספים של רשות החדשנות.

חסרונות השימוש במסלול תנופה

החזר המימון

היזם הזוכה במענק נדרש להתחייב כי במידה שהמיזם יצליח להגיע לשלב המסחור, הוא יחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל באמצעות תשלום תמלוגים בגובה 3% מהמכירות. כלומר, אם המיזם יצליח לא מדובר במענק אלא בהלוואה אשר היזם נדרש להחזיר לרשות החדשנות.

מקבל ההטבה מחויב לשלם לרשות החדשנות תמלוגים על כל הכנסה שמקורה במכירת המוצר המפותח ובנגזרותיו.

היזם מחויב לשלם לרשות החדשנות תמלוגים גם על:

א. מוצר שפותח על ידו ללא סיוע/מימון מרשות החדשנות ו/או לשכת המדען הראשי, אך מתבסס על ידע שפותח בסיוע/מימון רשות החדשנות ו/או לשכת המדען הראשי.

ב. מוצר שפותח ברובו ללא סיוע מרשות החדשנות ו/או לשכת המדען הראשי, אך לצורך השלמתו ו/או שיפורו ניתן מימון מרשות החדשנות ו/או לשכת המדען הראשי.

ג. הכנסות ממוצרים שקשורים בעקיפין לידע הממומן.

חובת ייצור בישראל

ישנה חובה לייצר את מוצר המיזם בישראל ואין להעביר את הייצור מחוץ לישראל, ללא קבלת אישור מוועדת המחקר. כמו כן, ישנה חובה שלא להעביר את הידע שפותח במסגרת התוכנית או זכויות הנובעות ממנו לאחר, בארץ או בחו"ל, ללא קבלת אישור מוקדם של ועדת המחקר.

הוצאות שהמענק אינו מכסה

ישנן הוצאות רבות שהמענק אינו מכסה, כגון: שכ"ט עורך דין, שכ"ט רו"ח ושכירות של העסק. בנוסף, לא תוכרנה ההוצאות הבאות:

1. הוצאות כוח אדם של יותר מ-100% משרה לעובד מו"פ.

2. הוצאות בגין שעות עבודה בחו"ל (אלא אם ועדת המחקר אישרה את העבודה בחו"ל.

3. הוצאות לקבלני משנה בחו"ל מעל 100%מסך כל תקציב התיק המאושר או מסך כל ההוצאות בתיק המאושר בפועל, הנמוך מבין שתיהן.

4. הוצאות בגין ציוד שעלותו נמוכה מ-1,500 ₪.

5. הוצאות בגין ציוד שבגינו נתקבלו מענק או כל הטבה ממשלתית אחרת.

6. הוצאות בגין תחזוקת הציוד.

7. הוצאות בגין חומרים המיוצרים היזם יוכרו במחיר עלות בלבד, ללא מרכיב רווח או תקורה.

8. הוצאות בגין חפצים, חלקים ורכיבים רב שימושיים, כגון מחשבים.

9. הוצאות בגין רישיון לשימוש בידע או רכישת הידע.

10. הוצאות על אגרות חידוש הפטנט והוצאות משפטיות בגין הפטנט לאחר שהתקבל ונרשם.

11. הוצאות בגין קבלני משנה יוכרו עד לתקרה של 200 ₪ לשעת עבודה ועד 185 שעות עבודה בחודש.

הגשת בקשה מיוחדת על כל חריגה מהתיק המאושר

כל שינוי בתיק המאושר דורש את אישור ועדת המחקר, ובכלל זה:

1. שינוי של מועד תחילת ביצוע התיק המאושר או הארכה/קיצור של תקופת ביצוע מאושרת.

2. העברות בין סעיפים תקציביים – עד 15%מסך כל תקציב הסעיף במועד אישור התיק.

3. שינוי בתיק המאושר או במשימות המחקר והפיתוח כפי שאושרו על ידי ועדת המחקר.

כמו כן, ישנה חובה לקבל אישור מועדת המחקר להעברת זכויות ידע וייצור בתוך הארץ, העברת הייצור לחו"ל או העברת זכויות ייצור לחברה בחו"ל, העברת ייצור חלופי בתוך הארץ והעברת ידע לחברה ישראלית, או העברת ידע חלופי, או העברת ידע לחו"ל, לשינוי בהרכב הבעלות ו/או באמצעי השליטה בחברה ועוד.

בקשה לשינויים בתוכנית יש להגיש עד תום תקופת הביצוע המקורית.

בירוקרטיה

היזם נדרש להגיש דוחות ביצוע תקופתיים במהלך תקופת הביצוע המאושרת וסיומה, בין היתר, בנושאים הבאים:

1. דיווח שעות ומשימות של כלל כוח האדם הקשור ישירות בביצוע התיק המאושר.

2. דוחות הוצאות תקופתיים בגין כל תיק מאושר.

3. דיווח בדוח ההוצאות על קבלני משנה, המספקים ליזם שירותים בקשר לתיק המאושר.

4. היזם נדרש לציין בדוח ההוצאות על כל מקרה של ביצוע עבודה בתיק המאושר על ידי קבלן משנה בחו"ל.

5. היזם נדרש לפרט את עלות כל אחד מפריטי הציוד שנרכש בתקופת הביצוע המאושרת או לפניה.

כמו כן, נדרש למלא טפסים רבים ולהגיש מסמכים רבים. קבצי האקסל להגשת הבקשה הינם קבצים סגורים ולא גמישים וקשה לעבוד איתם.

לא קיימים קריטריונים ברורים לבחינת הזכאות למענק

הרשות אינה מפרסמת מראש את הקריטריונים לבחינת הבקשה למענק ולכן, רק לאחר הודעת הסירוב או הודעת קבלה לבקשה ניתן להבין מהם הקריטריונים הדרושים לאישור הבקשה.

בתת פרק המלצות אנו נמליץ על מספר עקרונות שניתן ללמוד אותם מהודעת סירוב או הודעת קבלה.

חשש ליצירת קושי במציאת משקיעים עתידיים

מחד, יש משקיעים שפחות אוהבים מיזמים שניתנו בעבורם מענקים על ידי המדינה וזאת בשל ההגבלות הרבות שיש על מיזמים אלה (למשל האיסור על העברת הייצור או זכויות הקניין הרוחני לחו"ל).

יוער כי אומנם קיים מנגנון של השתחררות מההגבלות של מקבל המענק ואולם, ההשתחררות מההגבלות עשויה להיות כפופה לכנס בגובה של עד פי 3 מגובה המענק.

מאידך, יש משקיעים שרואים בקבלת המענק אינדיקציה טובה להצלחת המיזם ולהקטנת הסיכון בהשקעה שלהם.

קריטריונים המפורסמים למתן המענק

1. יכולות היזם או היזמים וצוות הפיתוח וכן יכולות ביצוע הפיתוח במסגרת לוח זמנים מחייב.

2. גודל השוק העולמי, ההזדמנות העסקית וקיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון.

3. המוצר ורמת החדשנות הטכנולוגית שלו וכן מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני שלו.

4. מידת התרומה של המענק לקידום הרעיון לקראת גיוס הון והמשך הפיתוח והמסחור.

התנאים לקבלת המענק

1. המבקש הינו יזם פרטי או קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע או חברה חדשה הרשומה בישראל.

2. אם מדובר בחברה חדשה הרשומה בישראל, על החברה לעמוד במספר הבאים:

א. החברה הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא בבקשה.

ב. לחברה אין מכירות ממועד הקמתה.

ג. היקף המימון שהחברה גייסה מיום הקמתה לא עולה על 400,000 ₪.

ד. היזמים מחזיקים במניות החברה כאנשים פרטיים (לא חברות בבעלותם).

ה. אם החברה נמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, מקבל המענק יהיה מחויב להסדרי זכויות קניין רוחני, כמפורט בנהלי תוכנית תנופה.

3. היזם/ יזמים/ החברה מחויבים לפעול על פי חובת הדיווח, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 9 ונהלי המסלול.

4. מיזם הזוכה במענק נדרש להתחייב להחזיק לרשות החדשנות את המימון שקיבל, באמצעות תשלום תמלוגים בגובה 3% מהמכירות, וזאת רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחר בהתאם להוראות התמלוגים.

איך מגישים בקשה במסלול תנופה?

הגשת הבקשה למסלול תנופה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר רשות החדשנות (https://innovationisrael.org.il/):

1. יש להירשם/ להיכנס לאזור האישי.

2. יש למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה שנמצא בתפריט האזור האישי.

3. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. יש להגיש את כל הבקשות במועד אחד למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. בקשות המוגשות באופן חלקי לא ייקלטו על ידי הרשות.

4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים הבאים (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה):

א. מסלול תנופה – טופס בקשה (לפי הפורמט הקיים באתר רשות החדשנות)

ב. תקציב הבקשה (לפי הפורמט הקיים באתר רשות החדשנות)

ג. קורות חיים של היזם

ד. תעודת התאגדות חברה מרשם החברות (אם רלוונטי)

ה. רשימת בעלי מניות מרשם החברות (אם רלוונטי)

ו. קורות חיים של בעלי המניות בחברה וכל המעורבים בתוכנית (אם רלוונטי)

הגשת בקשת המשך

על מנת להגיש בקשת המשך, יש להגיש בקשה חדשה דרך האזור האישי, באותו האופן שבו מוגשת הבקשה הראשונה.

יזם/חברת פרויקט שקיבלו מענק תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך בכל תחומי הטכנולוגיה (למעט Bio Convergence) לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 117,647 ₪ (תקרת מענק בסך של עד 100,000ש"ח). מועד תחילת הפעילות של החלק השני יהיה לאחר סיום התיק הראשון ולאחר ניצול של המענק שאושר.

יזם/חברת פרויקט שקיבלו מענק תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך בתחום ה Bio Convergence- לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 235,294 ₪ (תקרת מענק בסך של עד 200,000 ש"ח) ובתנאי שהבקשה הוגשה לפני תום תקופת הביצוע הראשונה.

תנאים נוספים

יש להגיש אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצירוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה. בקשה שאינה שלמה ותקינה תידחה ותוחזר לשולח.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.

חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה, נדרשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.

המלצות ודגשים אחרונים לניסוח הבקשה למענק

אנו ממליצים להדגיש בבקשה את הנקודות הבאות:

1. הסבר מדוע המוצר שלשם פיתוחו מבוקש המענק, יביא לייצור מקומות עבודה בישראל.

2. הסבר מדוע המוצר שלשם פיתוחו מבוקש המענק הינו מוצר חדשני.

3. הסבר מדוע המוצר שלשם פיתוחו מבוקש המענק יקדם את העסקים בישראל ואת הכלכלה בישראל.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם