בקשה לרישום סימני המסחר והודעת הסתלקות Alexandria Real Estate Equities (בקשה לרישום סימני המסחר מס' 203321-25)

בקשה לרישום סימן מסחר, אשר נדונה בפני רשם סימני המסחר, הפוסקת יערה שושני כספי. ביום 24-2-2011 ניתנה ההחלטה בתיק.

המבקשת הגישה חמש בקשות לרישומם של סימני המסחר "ALEXANDRIA=HEALTH SCIENCE" (לא מעוצב), בסוגים שונים בעבור "שירותי נדל"ן". ביום 17.08.2008 הודיעה מחלקת סימני מסחר כי הסימנים אינם כשירים לרישום מאחר שלא קיימת זיקה בין ירשמו בתנאים הבאים: א) מתן הודעת הסתלקות לגבי הצירוף "HEALTH SCIENCE" אלא בהרכב הסימן. ב) הגבלת פרטת השירותים כך שתהא זיקה בין המילים "HEALTH SCIENCE" לבין הפרטה המבוקשת. המבקשת סירבה ליתן את הודעת ההסתלקות ומכאן ההליך.

הבקשה התקבלה. הרשם הורה על קיבול הסימנים המבוקשים כפי שהוגשו.

נקודות מרכזיות שנדונו בהחלטה:

הגבלות ותנאים ברישום סימן מסחר

סעיף 18 לפקודה מעגן את עיקר סמכויות הרשם במסגרת הליכי רישום סימן מסחר. בהתאם להוראת הסעיף, לרשם סימני המסחר מסור שיקול דעת להטיל הגבלות או להתנות תנאים בקשר עם רישום סימני מסחר. וזו לשון הסעיף: "(א) בכפוף להוראות פקודה זו רשאי הרשם לדחות בקשה או לקבל אותה כמו שהיא או בתנאים, בתיקונים או בשינויים, או בהגבלות שימצא לנכון להטיל לגבי דרך השימוש או מקום השימוש או לגבי ענין אחר".

במסגרת שיקול דעת נרחב זה, רשאי הרשם לסרב לרישום הסימן או לקבלו, בתנאים והגבלות ככל שיראה לנכון, ואף ליתן הוראות באשר לאופן השימוש בסימן כמו גם למקום השימוש בו. כך, יכול הרשם לסרב לרישום סימן כלשהו, אלא אם תוגבל  פרטת הסחורות בגינה הוגש הסימן לרישום.

שיקול דעת זה ניתן לרשם סימני המסחר לצד החובה להעביר את הסימן המבוקש לרישום בחינה מהותית ובמסגרתה לבדוק את כשירותו לרישום על פי תנאים הקבועים בפקודה. בהפעילו את שיקול הדעת כקבוע בסעיף 18 לפקודה, על הרשם להתחשב ולאזן, בין היתר, בין אלו: זכותו של בעל הסימן להשתמש בו לעניין הטובין שהוא מייצר או השירותים הניתנים על ידיו; האינטרס המסחרי-כלכלי של כלל העוסקים בתחום להשתמש בסימן המבוקש או בדומה לו, האינטרס הציבורי הרחב במסגרתו לא יאושר לרישום סימן אשר יש כדי להטעות את הציבור ועוד.

השגות הרשם במסגרת הבחינה – חשש להטעיית הציבור

במסגרת בחינת כשרות הסימן לרישום, רשאי הרשם להעלות השגות כנגד הסימן לפי סעיף 11 לפקודה. בענייננו רלבנטי סעיף 11(6) לפקודה וזו לשונו: "סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;"

כאמור, מונה סעיף 11(6) לפקודה שלוש חלופות שונות, כאשר הרלבנטית בענייננו הינה הראשונה, "סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור".

בהסתמך על הסמכות המוקנית לרשם סימני המסחר מכח הוראות סעיפים 18 ו- 11(6) לפקודה, הועלתה כנגד הסימן המבוקש ההשגה לפיה  עלול הוא לגרום לציבור לטעות ולשכור את שירותיה, מתוך מחשבה כי המבקשת עוסקת בתחום מדעי הרפואה או הבריאות, בעוד שלמעשה מעניקה היא שירותים בתחום העסקים והנדל"ן.

כאשר מועלית השגה זו כנגד סימן המבוקש לרישום, על המבקש לנסות ולהוכיח כי אין ברישום הסימן המבוקש כדי להטעות. למשל, רשאי הוא לנסות ולהביא ראיות לפיהן יש באופיו המבחין המובהק של הסימן כדי לסלק את החשש להטעיית הציבור.

הרשם פסק כי אינו סבור כי בנסיבות העניין קיימת סכנה ממשית כי צרכן פשוט יטעה לשכור את שירותי המבקשת, על בסיס הסימן "ALEXANDRIA=HEALTH SCIENCE", מתוך אמונה שהמבקשת עוסקת בתחום הרפואה או הבריאות.

וכי לא סביר כי מומחים מתחום הבריאות או הרפואה, הבקיאים בשם הגופים הקיימים בתחומים אלה, כמו גם באופיים ופועלם, יטעו לחשוב כי המדובר בחברה העוסקת במדעי הרפואה או הבריאות או בתחום משיק לו. לאור האמור לעיל, הרשם פסק כי יש להורות על קיבול הסימנים המבוקשים כפי שהוגשו.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם