סימן המציין תכונה מאפיינת או תוצאה של הטובין הוא סימן מתאר בקשה לרישום סימן מסחר 248551 "SCARLESS סקארלס"

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת מדיקיור טכנולוגיות בע"מ, הבקשה נדונה ברשות הפטנטים וסימני המסחר, בפני  ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 29.12.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "SCARLESS סקארלס" הוגשה בגין ג'ל להגנה על צלקות, בסוג 5. מחלקת סימני המסחר הודיעה למבקשת כי הסימן אינו כשיר לרישום באשר הוא נעדר אופי מבחין בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 ונוגע במישרין למהות או איכות הטובין בהתאם לסעיף 11(10) לפקודה.
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום סימן מסחר נדחתה. הסימן המבוקש הינו מלה המתארת באופן ישיר, מפורש וחד משמעי אחת מתכונותיו או תכליותיו הספציפיות של המוצר בגינו מבוקש רישומה ולפיכך המדובר בסימן מתאר.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

אופי מבחין אינהרנטי

לאור העובדה שהמבקשת לא טענה כי הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש, הרי שיש לקבוע האם הסימן המבוקש הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי בהתאם לסעיף 8(א) לפקודה והאם הוא מורכב ממלים הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם של הטובין.
אין מחלוקת כי משמעות המלה המרכיבה את הסימן הינה "ללא צלקת" וכי הסימן אינו מעוצב.
המבקשת טענה כי הסימן הינו מרמז באשר הצרכן לא יידע כי עסקינן בג'ל. סימנים מרמזים הינם סימנים שאינם מתארים את הטובין באופן מפורש ואשר נדרשת לצרכן רגע קטע על מנת להבין את הקשר בינם לבין הטובין.
הפוסקת סברה כי הסימן המבוקש הינו סימן מתאר ואינו סימן מרמז. כפי שמציין המלומד זליגסון ספרו "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", בעמ' 38 (תשל"ג – 1973):
"הסוג השני של סימנים מתארים הוא זה המתאר את אופי הסחורה ותכונותיה. אלה כוללים את התכונות הכלליות של הסחורה ואת אלה המיוחדות, אשר מייחסים לסחור המסוימת."
ובהמשך, בעניין סימנים המתארים את סגולות הסחורה, בעמ' 39:
"גם סימנים שיש בהם ציון יעודה שלה הסחורה או תוצאת השימוש בה, מהווים סימנים מתארים."
יודגש כי בחינת מידת התיאוריות של הסימן נעשית ביחס לטובין שלגביהם מתבקש הרישום. אין צורך שהסימן יזהה באופן חד-משמעי את הטובין, אלא די בכך שהוא יזהה תכונה מאפיינת שלהם.
אמנם אין הסימן מציין את המילה ג'ל, אך, כאמור, הדבר אינו נדרש שהרי הסימן מתייחס לתוצאה המובטחת של השימוש. זאת בדומה לדברים שנאמרו בעניין הסימן "Free your skin" אשר נקבע כי הוא חסר אופי מבחין ביחס לתכשירים ומכשירים להסרת שיער, וזאת למרות שאותם מכשירים (תערים וסכינים גילוח) לא צוינו בסימן במפורש.
הרשמת הבהירה כי הסימן המבוקש הינו מלה המתארת באופן ישיר, מפורש וחד משמעי אחת מתכונותיו או תכליותיו הספציפיות של המוצר בגינו מבוקש רישומה ולפיכך המדובר בסימן מתאר.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם