הוספת ראיות בהליך התנגדות לפטנט עשא (ת"א) 31009-01-13 ענת גבאי נ' עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ (פורסם בנבו)

ערעור שהוגש על ידי ענת ומשה גבאי כנגד חברת עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת יהודית שיצר. ביום 12.6.2014 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: ערעור חוזר על החלטת סגנית רשם הפטנטים (ז'קלין ברכה) לפיה קיבלה את התנגדות המשיבה לבקשה לרישום פטנט שהגישו המערערים.
המערערים הגישו בקשה לרישום פטנט מס' 179840, שמהותו היא מזרון אוורירי לתינוקות שנועד למנוע את אחד הגורמים לתסמונת מוות בעריסה. המשיבה, חברה לייצור מזרונים, שלטענתה משווקת גם מוצרים דומים לפטנט המבוקש, הגישה התנגדות לרישום הפטנט. בין היתר טענה המשיבה שלא הוכחה דרישת ההתקדמות האמצאתית ודרישת היעילות לפי סע' 3 לחוק הפטנטים.
החלטת סגנית רשם הפטנטים: נפסק כי הפטנט איננו כשיר לרישום מאחר שלא הוכחה ע"י המערערים דרישת היעילות של הפטנט המבוקש.
פסק הדין הראשון של בית משפט המחוזי בערעור: נדחתה בקשת המערערים להגשת ראיות חדשות בערעור ונדחה הערעור, מהטעם שהמערערים לא הרימו את נטל הראיה המוטל עליהם להוכיח את דרישת היעילות לרישום פטנט.
פסק הדין בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון: בקשת רשות הערעור התקבלה,  בית המשפט העליון הורה כי התיק יוחזר לבימ"ש המחוזי לבחינה חוזרת של בקשת המערערים להוספת ראיות חדשות בערעור הנוגעות לשאלת היעילות של הפטנט המבוקש על ידם.
תוצאות ההליך זה – פסק הדין השני של בית משפט המחוזי בערעור: הערעור מתקבל באופן חלקי, בית המשפט התיר הגשת ראיות חדשות. התיק מוחזר לסגנית רשם הפטנטים על מנת שתבחן את הראיות החדשות של המערערים, לצורך הוכחת דרישת היעילות הנחוצה לשם רישום הפטנט המבוקש, ועל מנת שבהתאם לראיות אלו תינתן החלטה חדשה בעניין בקשת המערערים לרישום הפטנט והתנגדות המשיבה לבקשה זו.
נקודות מרכזיות שנדונו בתיק:

הוספת ראיות בערעור על החלטת רשם הפטנטים

סעיף 177 לחוק, שכותרתו "ראיות בערעור", נוקט בלשון רחבה ביותר באשר לסמכות ביהמ"ש שלערעור לקבל ראיות חדשות בשלב הערעור:
"177. בית המשפט הדן בערעור רשאי לגבות ראיות, בין ראיות שכבר נגבו על ידי הפוסקת ובין אחרות, והוא רשאי לדרוש שראיות אלה יובאו בתצהיר או בדרך אחרת שיראה; הובאו ראיות בתצהיר, יחול סעיף 163(א) בשינויים המחוייבים".
להבדיל מהליך אזרחי רגיל בו קיימות מגבלות לאישור קבלת ראיות חדשות בערעור, הרי שבערעור על החלטות רשם הפטנטים ישנה גמישות רבה וסמכות רחבה יותר לביהמ"ש לקבל ראיות חדשות בשלב הערעור.
גם ב- תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) , לא נקבעו מגבלות להגשת ראיות חדשות בערעור, רק צויין באופן כללי בתקנות  193-192:
"192. סדרי הדין בערעור יהיו כסדרי הדין בערעור על פסק דין של בית משפט שלום.
193. החליט בית משפט שלערעור לשמוע ראיות, יחולו סדרי הדין הנוהגים בגביית ראיות באותו בית משפט בשבתו כערכאה ראשונה".
בעניינינו, נפסק כי נתקיימו נסיבות מיוחדות שעל ביהמ"ש לקחת בחשבון במסגרת שיקול הדעת השיפוטי הרחב. המערערים לא היו מיוצגים בערכאה קמא ועל כן לא היה להם ייעוץ מקצועי. לעובדה זו מצטרפת התבטאותה של הפוסקת בערכאה קמא כי "המהות בהליך הזה, זה הפרסומים הקודמים", שגרמה למערערים לסבור לטענתם, בטעות ובתום לב שעליהם להתמקד בפרסומים קודמים. לכן לא הביאו חוות דעת נגדית של מומחה, שתסתור את חוות דעת המומחה של המשיבה, פרופ' יעקב סיון, מומחה ברפואת ילדים ובטיפול נמרץ ילדים. משניתן בפסיקה משקל מיוחד לערך של גילוי האמת, הרי שמדובר בעניינינו בראיות חיוניות ביותר לצורך גילוי האמת. יש לזכור שעיקר הכרעתה של הפוסקת מבוססת על העדר ראיות מטעם המערערים.
המסקנה אינה עולה ממצאים עובדתיים, אלא כתוצאה מחסר ראייתי. לכך יש להוסיף את הודאת המומחה מטעם המשיבה בעדותו כי אינו שולל את יעילות הפטנט המבוקש, אלא שהוא טען כי הדבר צריך הוכחה. גם עדות זו נותנת משנה תוקף לצורך לבחון את הראיות החדשות.
על כן אישר בית המשפט לאפשר קבלת הראיות החדשות תוך החזרת התיק לדיון מחדש לפני הפוסקת, שהיא הערכאה הדיונית המקצועית המתמחה בתחום, על מנת שתבחן שוב את התיק לאור הראיות החדשות שצורפו לערעור.

למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:

טל:03-6005572

פקס:03-6005531

דוא"ל:office@dwo.co.il

למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה על רישום פטנטים.

למידע נוסף על תביעות פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה ייצוג בתביעות פטנטים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם