זכות עובד לתמלוגים מפטנט מעביד גם כאשר חוזה העבודה מורה אחרת ד"ר נמרוד בייר נ' פלוראליטי בע"מ (רע"א 3564/12)

בקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי ד"ר נמרוד בייר (המערער או המבקש) כנגד חברת פלוראליטי בע"מ (חברה בפירוק) וכנגד מפרק החברה (רוני רביע רו"ח ועו"ד). הבקשה נדונה כערעור בבית המשפט העליון בפני השופטת א' חיות, השופט י' עמית, השופט צ' זילברטל. ביום 1.8.2012 ניתן פסק הדין בערעור. המערער הגיש ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז (השופט א' יעקב) במסגרת תיק פר"ק 16050-09-11, [פורסם בנבו] בגדרן נדחו שתי בקשות שונות שהגיש המבקש.

העובדות: המערער המציג עצמו כמי שהגה את הטכנולוגיה שעמדה בבסיס קיומה של החברה שבפירוק (שבגינה הוגשה בקשת פטנט), פנה לבית המשפט המחוזי, במסגרת הליכי הפירוק, וביקש כי תינתן לו רשות לפתוח בהליך נגד החברה. הבקשה נובעת מטענה שיש למבקש כלפי החברה בדבר זכותו לקבל תמלוגים בגין "אמצאת שירות". לשיטת המבקש, בירור המחלוקת בינו לבין החברה בענין זה אמור להיעשות בפני "הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים" (להלן: הוועדה), שהוקמה בגדר הוראות חוק הפטנטים, תשכ"ז- 1967 (להלן: חוק הפטנטים) ועל-פי הוראת סעיף 134 לחוק הנ"ל.

החלטת בית המשפט המחוזי: בית המשפט המחוזי דחה בקשה זו של המבקש בהחלטה קצרה לפיה: "לאור העובדה שההסכם שולל במפורש מן המבקש את התרופה לה הוא טוען ולאור [ה]אמור בתגובת הכנ"ר – הבקשה נדחית".

ההסכם העבודה שנזכר בהחלטת בית המשפט עוסק בסוגית "אמצאות וזכויות יוצרים", ולפיו, כל אמצאה של המבקש, לרבות "אמצאת שירות" כהגדרתה בחוק הפטנטים, יהיו קניינה של החברה והמבקש לא יהיה זכאי לכל תשלום או תמורה או תמלוגים בעד האמצאה, מעבר לסכומים שהוא זכאי להם על-פי אותו הסכם.

בהחלטתו הכריע בית המשפט, למעשה ללא מתן הנמקה, בשני עניינים הנתונים במחלוקת בין הצדדים: משמעות ההסכם, לרבות פירושו הנכון ותוקפו, והמסלול לבירור המחלוקת בעניין הזכות לתמלוגים, לרבות הגורם המוסמך להכריע בה.

לגישת בית המשפט המחוזי נוכח הוראת ההסכם, ולפי הוראת סעיף 134 לחוק הפטנטים, אין לוועדה סמכות לדון בטענות המבקש נגד החברה.

תוצאות ההליךדין הערעור להתקבל, החלטת בית משפט המחוזי תבוטל. אין בהוראות ההסכם שבין הצדדים כדי לשלול על הסף את האפשרות שיש למבקש טענה לכאורית בעניין זכותו לתגמולים ואת האפשרות שמחלוקת זו אמורה להתברר בפני הוועדה. בית המשפט הורה כי הדיון יוחזר לבית משפט המחוזי על מנת שידון בכל יתר טענותיהם של בעלי הדין ויחליט, בהחלטה מנומקת, האם לקבל את בקשת המבקש.

בנוסף, נפסק כי המשיב יישא בשכר טרחת המערער בסך 20,000 ש"ח.

הערת DWO: המדובר בפסק דין תקדימי אשר קובע כי לוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים סמכות לבטל תנאי בהסכם עבודה אשר שולל מעובד זכות לקבלת פיצויים ותמלוגים בגין עבודתו.

נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:

תנאי מקדמי לסמכות הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים

על-פי סעיף 134 לחוק הפטנטים, סמכותה של הוועדה קמה רק "באין הסכם הקובע אם זכאי העובד לתמורה בעד אמצאת שירות, ובאיזו מידה ובאלו תנאים …".

שאלת סמכותה של הוועדה לדון במחלוקת, במצב בו לכאורה נשללה בהסכם זכות העובד לתמלוגים בקשר עם אמצאת שירות, אינה שאלה פשוטה. כפי שציינה הוועדה (בהרכב פרופ' י' אנגלרד, יו"ר; ד"ר מאיר נועם ופרופ' שמואל פלג), בהחלטתה בענין Actelis Networks נ' אילני (3.2.2010): סעיף 134 לחוק הפטנטים ניתן לפרשנות כפולה ולשונו סובלת את שתי האפשרויות:

א. האחת, ניתן לפרשו כחל רק כאשר אין כלל הסכם בין העובד לבין המעביד;

ב. השנייה, ניתן לפרשו כחל "גם במקרה שבו קיים הסכם, אך ההסכם שולל את הזכות לפיצויים או לתמלוגים".

בענין Actelis Networks שנדון על ידי הוועדה, מדובר היה בהסכם שלפיו העובד העביר את כל זכויותיו הקנייניות באמצאה לידי החברה, אך לא נשללה במסגרתו במפורש הזכות לתמלוגים בגין האמצאה.

בית המשפט פסק כי בעובדות השונות שבתיק זה בהן יש שלילה מפורשת של הזכות לתמלוגים, אין כדי לשלול את האפשרות שלוועדה יש סמכות, מכוח סעיף 134 האמור, לדון גם בתביעה של עובד אשר בהסכם שבינו לבין המעסיק נשללה זכותו לתמלוגים.

כפי שציינה הוועדה בענין Actelis Networks, יש אפשרות שהזכות לתמורה בעד אמצאת שירות היא "זכות קוגנטית המהווה חלק בלתי נפרד ממשפט העבודה המגן". במצב כזה עדיין תהיה הוועדה מוסמכת לדון במחלוקת בעניין התמורה בעד אמצאת השירות, לרבות במחלוקת שעניינה תוקף ההסכם שבין הצדדים ומשמעותו.

על כן, ניתן לפרש את סעיף 134 לחוק הפטנטים באופן, שגם במצב דברים שההסכם בין הצדדים שולל את זכות העובד לתמורה בעד אמצאת שירות, תהא הוועדה מוסמכת לדון במחלוקת, על יסוד הוראת סעיף 134 לחוק הפטנטים, לרבות בשאלת תוקף ההוראה החוזית האמורה.

סמכות ייחודית של הועדה לדון בענייני תמלוגים

בנוסף נפסק כי לא ניתן לשלול על הסף את האפשרות שהוועדה, ואולי אפילו רק הוועדה, מוסמכת לדון בטענות המבקש לעניין זכותו לתמלוגים בגין אמצאת שירות ואף שקיימת זכות שכזו.

לוועדה יש סמכות ייחודית לדון במחלוקת בעניין הזכות לתמלוגים בגין אמצאת שירות (כאמור בסעיף 111 לחוק הפטנטים קובע סמכות ייחודית לוועדה).

ואולם, השאלה היא האם הסמכות הייחודית מתייחסת רק לפעולת הוועדה במסגרת פרק ו' לחוק שעניינו סמכויות המדינה, או גם לפעולתה במסגרת פרק ח' לחוק שעניינו אמצאות שירות.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם