אורבוטק – סמכות הרשם לבטל פטנט לאחר ביטול ההתנגדות עשא (מחוזי ת"א) 8071-07-17 אורבוטק בע"מ נ' רשם הפטנטים (פורסם בנבו, 2018)

השגה ערעורית על החלטת כב' סגנית רשם הפטנטים מיום 22.5.2017, בה נקבע כי הרשם מוסמך בנסיבות הענין להפעיל את סעיף 34 לחוק הפטנטים – סמכות הרשם לאחר ביטול ההתנגדות.

הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת תמר אברהמי. ביום 30.1.2018 ניתן פסק הדין בתיק.

העובדות: ביום 11.12.2006 הגישה אורבוטק בע"מ את בקשת פטנט 179995 שעניינה "שיטה ומערכת לבדיקת מכשירים עם מוליכים מיקרוסקופיים בעלי תבניות". בקשת הפטנט נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור. ביום 31.1.2011 הגישה חברת קטמק בע"מ התנגדות לבקשת הפטנט.

החלטת הפוסקת הראשונה: ביום 20.7.2014 החליטה הפוסקת לקבל את ההתנגדות לבקשת הפטנט לאחר שקבעה כי האמצאה נעדרת חידוש וזאת בהסתמך על שני פרסומים קודמים.

להחלטת הפוסקת שקיבלה את ההתנגדות – ראו מאמר זה.

פסק דין בערעור: על החלטת הפוסקת הוגש ערעור. בפסק דין מיום 8.12.2015 קיבל בית המשפט המחוזי (כב' השופטת שיצר) ערעור שהגישה המבקשת על ההחלטה בהתנגדות (עש"א 5307-10-14), במובן זה שההחלטה בהתנגדות בוטלה והדיון הוחזר לפוסקת כדי לאפשר למבקשת את יומה לגבי שני הפרסומים.

להחלטת בית המשפט המחוזי שקיבל את הערעור – ראו מאמר זה.

החלטה בבית המשפט העליון: על פסק הדין המחוזי בערעור הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון (בר"ע 275/16).  ביום 21.3.2016 נתן בית המשפט העליון תוקף של פסק דין להסכם פשרה שהוגש על ידי הצדדים (המבקשת וקטמק-המתנגדת) ובקשת רשות הערעור נמחקה ללא צו להוצאות. בהודעה שהוגשה לבית המשפט העליון לגבי הסכם הפשרה נכתב שהצדדים הסכימו כי יפנו אל רשם הפטנטים, יודיעו על הסכמתם לדחיית ההתנגדות ובהתאם יתבקש רשם הפטנטים להעניק למבקשת פטנט בבקשת הפטנט ללא צו להוצאות.

החלטת הפוסקת לגבי סעיף 34: ביום 27.3.2016 ניתנה על ידי הפוסקת החלטה לפיה יש לראות את קמטק כמי שחזרה בה מהתנגדותה ויש לשקול את הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 34 לחוק הפטנטים. ובהחלטה מיום 22.5.2017 (לאחר דיון), נקבע כי: האמצאה אינה כשירה לפטנט.

ומכאן ערעור זה…

תוצאות ההליך: הערעור על החלטת הפוסקת מיום 22.5.2017 נדחה. המבקשת מחויבת בהוצאות המשיב בסך 25,000 ₪.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

ערעור בזכות או ברשות?

סעיף 174 לחוק הפטנטים קובע:

"(א)  מי שרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה של הרשם אשר סיימה את הדיון בהליך שנערך בפניו לפי חוק זה, לרבות החלטה שלא לשמעו לפי סעיף 159, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט תוך המועד שנקבע.(ב)  מי שרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה אחרת של הרשם לפי חוק זה, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט, לאחר שניתנה לו רשות לכך מאת בית המשפט או מאת הרשם.לענין סעיף זה, "החלטה אחרת" – כל החלטה אחרת שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך בפני הרשם."

נפסק כי ההחלטה מיום 22.5.2017, עליה הוגש הליך ערעורי זה, נוגעת לסמכות הרשם להפעיל בנסיבות הענין את סעיף 34 לחוק הפטנטים.

סעיף 34 לחוק הפטנטים קובע:

"הוגשה התנגדות כדין … ובוטלה לאחר מכן, רשאי הרשם שלא לתת את הפטנט המבוקש, אם אגב ההתנגדות נתגלה לו חומר שלפיו לא היה מקום לקבל את הבקשה מלכתחילה."

תקנה 74 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "תקנות הפטנטים" או "התקנות"), קובעת:

"74. (א) ראה הרשם מקום להשתמש לגבי בקשה פלונית בסמכותו לפי סעיף 34 לחוק, יודיע על כך למבקש בכתב מנומק. (ב) המבקש רשאי תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו הודעה כאמור להשיב עליה ולהראות טעם בכתב מנומק מדוע לא ישתמש הרשם בסמכותו; לא השיב המבקש – לא יינתן הפטנט. (ג) השיב המבקש על הודעת הרשם, יתן לו הרשם הזדמנות להשמיע טענותיו בפניו."

החלטת הפוסקת מיום 27.3.2016 היתה (וכך אף צוין בה) "כתב מנומק" לפי תקנה 74(א) לתקנות הפטנטים. המבקשת הגישה תשובה לפי תקנה 74(ב) והתקיים דיון לפי תקנה 74(ג).

נפסק כי בסופם של אלה עדיין לא עשתה הפוסקת שימוש בסמכות לפי סעיף 34 לחוק. בהחלטה מיום 22.5.2017 רק נדחו טענות המבקשת לגבי העדר סמכות להפעיל את סעיף 34 לחוק בנסיבות הענין. לא ניתנה החלטה לגופו של ענין והתאפשר למבקשת, שבחרה עד אותה עת שלא לעשות כן, להגיש את עמדתה לגוף כשירות האמצאה לפטנט.

על כן נפסק כי החלטת 22.5.2017 הינה החלטה אחרת ולא החלטה המסיימת הליך. אכן, המבקשת העלתה בפני הפוסקת טענה כי אין לרשם כלל סמכות בנסיבות הענין לעשות שימוש בסעיף 34 לחוק ועמדתה זו, בענין הסמכות, לא התקבלה. ברם, עדיין לא הסתיים ההליך עצמו (הליך לפי סעיף 34, ר' כותרת ההחלטה מיום 22.5.2017).

בית המשפט החליט לדון בקשת רשות הערעור כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

מטרת הפטנט

נפסק כי הענקת פטנט כמוה כהענקת מונופול לבעל הפטנט בכל הקשור לניצול הפטנט לתקופה מוגבלת ומתוחמת בזמן. זוהי הגנה קניינית שנועדה לעודד פיתוח אמצאות, אשר למולה ניצב אינטרס להגן על חופש העיסוק והתחרות, להבטיח קיום שוק חופשי של רעיונות ומוצרים ולקדם הוזלת מחירים ושיפור איכות המוצר (רע"א 6025/05 Merck & Co. Inc נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ [פורסם בנבו] (19.05.2011)).

שיקולים אלה על היבטיהם השונים מגלמים אינטרס ציבורי העומד ביסודה של שיטת הפטנטים. כשם שלציבור ענין לתת הגנה ראויה על אמצאה שיש בה חידוש, תועלת והתקדמות המצאתית והיא כשירה למתן פטנט, כך חשוב לציבור לשלול הגנה מפטנט חסר תוקף, על מנת שלא יהווה אבן-נגף בדרך ההתחרות המסחרית (ע"א 217/86 שכטר נ' אבמץ בע"מ, מד (2) 846 (24.06.1990) (להלן: "ענין שכטר"), בעקבות בג"צ 280/60 אביק בע"מ נ' הרשות המוסמכת ליבוא תכשירי רוקחות, פ"ד טו 1323 (23.6.1961) (להלן: "ענין אביק")).

חוק הפטנטים מושתת על איזון בין האינטרסים. האיזון שבחוק "מתבטא, בין היתר, במגבלות המוטלות על זכויות בעל הפטנט, כגון בהגדרת משך הזמן לתקופת תוקפו של הפטנט, ובהטלת חובה לפרסם את פרטי האמצאה בציבור, המאפשרים הגשת התנגדויות ושימוש בפרטי האמצאה לאחר תום תוקפו של הפטנט. כן כולל החוק הוראות בדבר בדיקה קפדנית של האמצאה בטרם אישור הפטנט, כדי לוודא שהיא חדשה, מועילה, ובעלת התקדמות אמצאתית…ועוד" (רע"א 6025/05 הנ"ל).

התנגדות לפטנט משרתת את האינטרס הציבורי

הגשת התנגדות משרתת את האינטרס הציבורי של שלילת הגנה מאמצאה שאינה כשירה לרישום. שכן, "הבדיקה הנערכת על ידי רשם הפטנטים בשאלה אם האמצאה נשוא בקשת הפטנט ממלאה את תנאי החוק… איננה יכולה להיות, מקום שלא הוגשה התנגדות, בדיקה יסודית או ממצה" (ענין אביק, בעמ' 1338).

"צד המתנגד לרישום פטנט עונה, בעצם הגשת התנגדותו, לא רק על האינטרס העצמי שלו, כי אם גם על אינטרס הציבור בשמירת טוהר הפנקסים" (רע"א 2826/04 רשם הפטנטים נ' Recordati Ireland Limited, פ"ד נט(2) 85 (28.10.2004)).

מטרת סמכות הרשם לבטל פטנט לאחר ביטול ההתנגדות

סמכותו של רשם הפטנטים לפי סעיף 34 לחוק נועדה לשרת את האינטרס הציבורי של שמירה על טוהר פנקס הפטנטים ולוודא כי לא יכללו בו אמצאות שאינן כשירות לרישום. הסעיף מאפשר לרשם הפטנטים גם לאחר ביטול התנגדות, שלא ליתן את הפטנט המבוקש. גם במקרה בו מתנגד מוצא לנכון, מטעם זה או אחר, שלא לעמוד מאחורי ההתנגדות אותה הגיש, יתכן כי אינטרס הציבור מחייב שהאמצאה לא תרשם כפטנט.

בית המשפט מאזכר את דברי רשם הפטנטים בתגובתו בהליך הנוכחי (בסע' 21.2): "סעיף 34 לחוק מעגן את רציונל ההתנגדות… למנוע רישום של פטנט שבפני הרשות הובא חומר לפיו הפטנט אינו כשיר לרישום. הסמכות הוענקה לרשם עקב החשש כי בין המבקש למתנגד יתגבש הסכם…. לפיו תוסר ההתנגדות משיקוליהם הצרים של הצדדים, אשר אינן נוגעים לכשירות האמצאה לפטנט. תפקידו הבסיסי של הרשם הוא לשמור על טוהר הפנקס… ולכן הוא כמובן אינו כבול להסכמים בין הצדדים, ואינו יכול להתעלם מהחומר שהונח לפניו….".

בענייננו נפסק כי תוצאת פסק הדין המחוזי בערעור המקורי היתה אפוא חידושו של הדיון בהתנגדות לפטנט מבלי שמובעת דעה לגבי תוצאת ההכרעה בהתנגדות. אין זו תוצאה של דחיית ההתנגדות לגופו של ענין (כפי שטענה המערערת בהליך זה).  על כן נפסק כי הדיון בהתנגדות לא מוצה בהליכי העבר.

בית המשפט מסביר כדוגמה כי הדברים קרובים למצב בו התנגדות נזנחת או מבוטלת על ידי הגורם המתנגד על רקע הסכמה עם מבקש הפטנט. מצב דברים זה אינו משקף מיצוי של הליך התנגדות ודחיית ההתנגדות בשל אי קבלת טיעוני המתנגד.

מנגד גלום בו הסיכון אותו רצה המחוקק למנוע, של מצב המשרת אינטרסים צרים של בעלי דין קונקרטיים על חשבון ולמול האינטרס הציבורי הכללי.

הסכמה של מבקש פטנט ושל מתנגד כי יוענק פטנט למבקש, אינה מובילה בהכרח להענקת פטנט באופן המבוקש. הדבר נתון לשיקול דעתו של הרשם כפי שקבע ואף חייב המחוקק, מטעמים של אינטרס ציבורי.

בהקשר זה ניתן להביא את לשונו של סעיף 35 לחוק הפטנטים, אשר לפיו: "לא הוגשה התנגדות עד תום המועד הקבוע להגשתה, או הוגשה התנגדות והיא בוטלה או נדחתה סופית על ידי הרשם או בית המשפט, יינתן הפטנט למי שהוא אותה שעה בעל האמצאה, זולת אם השתמש הרשם בסמכותו לפי סעיף 34, או אם הוגש … ערעור על החלטת הרשם לדחות את ההתנגדות, …".

אם יקבע שהסכמה בין מבקש פטנט לבין מתנגד לפטנט לדחיית התנגדות שוללת את סמכות רשם הפטנטים לפי סעיף 34 לחוק, עלול הדבר להכשיר דרך לעקיפת מנגנון שיצר המחוקק לשם פיקוח על טוהר הפנקס.

בית המשפט מדגיש כי אין באמור כדי להביע כל דעה בשאלה מה אמורה להיות תוצאת החלטת הפוסקת/הרשם בשאלת הפעלת הסמכות לפי סעיף 34 (להבדיל מהכרעה בענין עצם הסמכות לעשות כן).

למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:

טל:03-6005572

פקס:03-6005531

דוא"ל:office@dwo.co.il

למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה על רישום פטנטים.

למידע נוסף על תביעות פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה ייצוג בתביעות פטנטים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם