<span class="entry-title-primary">מניעת כניסה של מוצרים מזויפים לישראל באמצעות המכס</span> <span class="entry-subtitle">עיכוב טובין החשודים כמפרי קניין רוחני - כיצד ניתן למנוע כניסה של זיופים לישראל? מהן הפעולות שיש לבצע? </span>

מניעת כניסה של מוצרים מזויפים לישראל באמצעות המכס עיכוב טובין החשודים כמפרי קניין רוחני - כיצד ניתן למנוע כניסה של זיופים לישראל? מהן הפעולות שיש לבצע?

על-פי ההתחייבויות שמדינת ישראל קיבלה על עצמה במסגרת אמנת TRIPS, אשר אומצו בסעיפים 200א- 200ה לפקודת המכס, כל רשויות האכיפה, […]