צירוף ראיות חדשות בהליך התנגדות לבקשת פטנט עש"א 34039-01-14 מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ נ' DSM IP Assets B.V

ערעור על החלטת כב' הפוסקת בקניין רוחני (שושנה כספי יערי), לפיה קיבלה את הבקשה לרישום פטנט שהגישה המשיבה ודחתה את התנגדות המערערת לבקשת המשיבה. ערעור הוגש על ידי חברת מפעלי פ.מ.ס. מיגון כנגד חברת DSM. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת יהודית שיצר. ביום 12.8.2014 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: מבקשת הפטנט (המשיבה) הגישה בקשת פטנט שכותרתה: "סיבי פוליאולפין בעלי כיווניות גבוהה". המשיבה הגישה גם 2 בקשות לפטנט מקביל באירופה אשר אחת מהן נדחתה והשניה צומצמה.
המערערת הגישה התנגדות לבקשת הפטנט של המשיבה. במהלך דיוני הוכחות לפני הפוסקת ביום 29.6.2011, ביקשה המערערת להגיש את תיק הבחינה האירופאי, אך סורבה ע"י הפוסקת.
בהחלטה מיום 17.10.2013 אישרה הפוסקת את בקשת הפטנט ודחתה את התנגדות המערערת. בערעור דנן משיגה המערערת על החלטה זו, וכן היא טוענת כנגד הסירוב לקבל את התיק האירופאי.
להחלטה הראשונה של הפוסקת ראו מאמר שלהלן.
להחלטה השנייה של הפוסקת (לאחר ערעור זה) ראו מאמר שלהלן.
תוצאות ההליך: הערעור מתקבל, החלטות הפוסקת מיום 29.6.2011 ומיום 17.10.2013 מבוטלות, בית המשפט החזיר את התיק לפוסקת לצורך גביית הראיה של תיק הבחינה המלא של הפטנט האירופאי המקביל. נפסק כי לאחר בחינת מכלול הראיות, הפוסקת תיתן החלטה חדשה.
בנוסף נפסק כי מאחר שהמערערת עצמה אחראית למחדלים דיוניים, הדבר יבוא לידי ביטוי בכך שהיא זו שתישא בהוצאות הערעור ושכ"ט ב"כ המשיבה בסך 15,000 ₪.
להשלמת התמונה יצויין כי ביום 23.9.2014 הגישה המבקשת לבית המשפט העליון, בקשת רשות ערעור על פסק דין כב' השופטת י. שיצר (רע"א 6383-14 מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ נ' s B.VDSM IP Asset). ביום 21.10.2014 דחה כב' השופט א. רובינשטיין את בקשת רשות הערעור. זאת בנימוק שפסק הדין הנ"ל אינו מסיים את ההליך אלא מחזיר את הדיון לערכאה זו.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

צירוף ראיות חדשות בהליך התנגדות לבקשת פטנט

במסגרת החלטתה מושא הערעור, הפוסקת חזרה ודנה בסירוב להתיר הגשת התיק האירופאי ונימקה את החלטת הביניים בשלושה נימוקים: עיתוי הבקשה, אי הגשת תצהיר והחשש שהמשיבה לא תוכל להתמודד עם הראיות החדשות.
נפסק כי השיקולים שהיה על הפוסקת לשקול בבואה להחליט האם לאפשר למערערת להגיש את הראיות החדשות של תיק הבחינה האירופאי הם: עיתוי הבקשה, חיוניותה לחקר האמת ולעשיית צדק, הנזק שצפוי לכל אחד מהצדדים אם תאושר הגשת הראיות הנוספות במסגרת זו ויכולתו של הצד שכנגד להתמודד כראוי עם הראיות החדשות.
גם מהוראות תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: התקנות הפטנטים") ניתן ללמוד על סמכות הפוסקת לאפשר למערערת את הגשת התיק האירופאי.
תקנה 63 לתקנות הפטנטים, שכותרתה "סיום הראיות", קובעת:
"63. לא יוגשו ראיות נוספות מטעם המתנגד או המבקש אלא ברשותו של הרשם".
תקנה זו מלמדת כי בסמכותו של הרשם להתיר ראיות נוספות מטעם הצדדים אפילו לאחר סיום הראיות. משניתן לו שיקול דעת רחב, עליו להפעילו בצורה מהותית ולא להסתפק בנימוקים פרוצדורליים צרים.
סמכותו הרחבה של רשם הפטנטים לאפשר בהחלטת ביניים להגיש ראיות נוספות נובעת גם מתקנה 72 לתקנות הפטנטים, שכותרתה "החלטת הרשם", הקובעת:
"72. (א) בתום הדיון, או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן הרשם את החלטתו, אולם –
(2) רשאי הרשם, אם ראה לנכון לעשות כן, להוציא החלטת ביניים שבה יכריע בשאלות שבמחלוקת או יתן אפשרות לתקן את הבקשה והפירוט או לנהוג בהם בכל דרך אחרת".

צירוף ראיות חדשות: עיתוי הבקשה

באשר לעיתוי הבקשה, נפסק כי המערערת ביקשה להגיש את הראיות באמצע פרשת ההוכחות ולא לאחר סיומה. המערערת ביקשה מהפוסקת, במהלך החקירה הנגדית של העד המומחה של המשיבה, לעמת את מומחה המשיבה עם התיק האירופאי. ב"כ המשיבה התנגד לצעד זה בטענה כי היה על המערערת להגישו במסגרת ראיותיה ולא במהלך החקירה הנגדית של עדי המשיבה.
נפסק כי אף אם איחור יש כאן, זהו איחור קל יחסית. אין הוא דומה למצב בו נתבקשה הגשת ראיות חדשות לאחר סיום פרשת ההוכחות, ואף לא דומה להגשת ראיות חדשות בשלב הערעור.
נפסק כי אפילו בשלב הערעור יש סמכות לביהמ"ש לאפשר הגשת ראיות חדשות לשם הגעה לחקר האמת ולעשיית צדק. סמכות זו של בימ"ש, בערעור על רשם הפטנטים, רחבה יותר מסמכות ביהמ"ש בערעור אזרחי. אם בערעור יש סמכות רחבה להכשיר ראיות חדשות לגמרי, קל וחומר בנדון דנן, בו המערערת הזכירה את ההליך האירופאי כבר בהתנגדות, שהיא כתב טענותיה העיקרי בערכאה קמא, וגם חזרה וביקשה מפורשות להגיש את הראיה בערכאה קמא, אך סורבה.

צירוף ראיות חדשות: חיוניות הראיה

באשר לחיוניות הראיה של תיק הבחינה האירופאי לחקר האמת ולעשיית צדק, משנטען שבקשה אחת לפטנט מקביל באירופה נדחתה, ובקשה שנייה לפטנט מקביל באירופה צומצמה בעקבות התנגדות שהוגשה שם, הרי שלכאורה יש כאן ראיה שלפחות יש בה פוטנציאל לתרומה משמעותית לחקר האמת ולעשיית צדק, מה גם שלא הובהר אם בהליך בארה"ב הוגשה התנגדות, שהתבררה לגופה. נפסק כי כבר מטעם זה ראוי איפוא לאפשר למערערת את יומה בביהמ"ש, על מנת שתהיה לה הזדמנות סבירה להוכיח טענותיה לעניין ממצאי הבחינה האירופאית.
והעיקר, לא היה בראיה כדי להפתיע את המשיבה ובכך לגרום לה נזק. היא עצמה כטענתה, הזכירה את התיק האירופאי במכתבה לבוחן הפטנטים, אמנם לא באופן מלא, ואולי הייתה צריכה למסור על כך יותר פרטים, אך מכל מקום יש בכך כדי ללמד שהמשיבה הכירה את הראיה, לא היתה צריכה להיות מופתעת ממנה, ובמיוחד כשהיא זו שיזמה וניהלה את ההליך באירופה. בנסיבות אלה עצם טיבה ומהותה של הראיה מהווים אינדיקציה להיותה משמעותית לעשיית צדק. מאידך, מובנת גישתה של הפוסקת אשר השתדלה לנהל את הדיון ביעילות ובמהירות, אולם הערך של בירור האמת גובר במאזן השיקולים הכולל. תקנתו של הצד שכנגד יכולה לבוא בדרכים אחרות, כגון בפסיקת הוצאות ראויות.
על כן נפסק כי בהתחשב בכך שבענייני פטנטים, הכללים להתרת הגשת ראיות חדשות גמישים אף יותר מאשר במשפט האזרחי, מן הראוי לאפשר את הגשת הראיות הנוספות למרות המחדל הדיוני, כדי לאפשר הגעה לחקר אמת ולשם עשיית צדק.

צירוף ראיות חדשות: הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מאישור הגשת הראיה

באשר לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מאישור או אי אישור הגשת הראיות הנוספות, ולאפשרות של המשיבה להתמודד כדבעי עם הראיות החדשות, הרי שמחד גיסא אינטרס גילוי האמת ייצא נשכר, ומאידך גיסא, המשיבה כאמור, לא יכולה להיות מופתעת מהתיק האירופאי ובהכירה אותו היטב בהיותו הרשותה ובשליטתה, ביכולתה להתמודד עמו כראוי. כמו כן, הובאה לידיעת המשיבה עמדת המערערת, כבר בכתב התנגדותה בערכאה קמא, כי היא מתכוונת להתבסס על מסמכי התיק האירופאי לצורך הוכחת עילות התנגדותה.
לפיכך המשיבה יכלה להיערך להתמודדות עם טענות אלה מבעוד מועד. זאת ועוד, התיק האירופאי, או לפחות חלקו, מצוי באופן גלוי באינטרנט. המערערת אף טענה בהרחבה בהתנגדותה כי המשיבה היא זו שהייתה חייבת על פי הדין ועל פי עקרון תום הלב לחשוף את נתוני התיק האירופאי לפני בוחן הפטנטים בישראל מיוזמתה, והתבססה על פסיקה מחוזית בעניין. אין צורך לעת הזאת להכריע בטענת המשיבה כי אין עליה חובה על פי הדין לחשוף את פרטי התיק האירופאי ולהגישו, שכן בכל מקרה, זכותה של המערערת שיהיה לה יומה בביהמ"ש. היא רשאית לפחות לנסות ולהוכיח באמצעות ראיה לפי שיקול דעתה, את טענותיה בדבר העדר חידוש והעדר התקדמות המצאתית באמצאת המשיבה, וזאת ע"י הגשת ראיה שלהשקפתה היא חיונית לבירור האמת.

למידע נוסף או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:

טל:03-6005572

פקס:03-6005531

דוא"ל:office@dwo.co.il

למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה על רישום פטנטים.

למידע נוסף על תביעות פטנטים במשרדנו ראו>> מידע נוסף בעמוד זה ייצוג בתביעות פטנטים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם